20 years together

Димитър Карабелов

Асоцииран адвокат

Адв. Карабелов специализира в дружествено и търговско право, първично публично предлагане (ППП)  и капиталови пазари,  дялови инвестиции, конкурентно право, данъчно право и др. 
 
Той е експерт, консултирал големи предприятия и икономически групи по различни въпроси във връзка с разширяване, реорганизация, финансиране на бизнеса и свързаните с тях регулаторни проблеми и други въпроси както от стратегическо, така  и от текущо естество. 
 
Адв. Карабелов е участвал в множество сливания и придобивания и инвестиционни проекти както от страна на инвеститора, така и от страна на продавача. Ръководи екипи в различни дялови и венчър транзакции на капиталови инвеститори и стартиращи компании в Европа, Южна Америка и Азия.
 
Адв. Карабелов е основен двигател в редица ППП, предоставя съдействие във връзка с учредяването и съобразяването с нормативните изисквания на различни участници на капиталовите и финансови пазари, като инвестиционни посредници, алтернативни инвестиционни фондове, застрахователни компании, финансови институции и други. 
 
В проектите той ръководи и координира предоставянето на пълно правно обслужване в рамките на целия процес, включително по данъчни въпроси, регулаторни въпроси, правен анализ (дю дилиджънс), изготвяне на дружествена и договорна документация, получаване разрешение за концентрация, изготвяне и сключване на договори и консултиране по надлежното им изпълнение – отговорност след реализиране на сделката, усвояване на гаранции, прилагане на ескроу механизми, вписване в различни регистри на прехвърлени материални и нематериални активи. Правното консултиране по проектите обикновено включва инженеринг на комплексни корпоративни структури, многопластови сделки, участие в или ръководене на правни екипи от експерти от различни юрисдикции, сложни преговори в силно динамична и конкурентна среда с високи изисквания.
 
Представителен опит:
 
Опит в дружественото право, сливания и придобивания:
 В продължение на няколко години разработва цялостната стратегия, структурата и плана за осъществяване на две последователни цялостни преструктурирания на бизнеса на един от най-големите дистрибутори в България, включително осъществяване на цялостен правен анализ на дружеството, данъчен анализ, минимизиране на рисковете, свързани с участието на трети лица, разглеждане на правно-счетоводни аспекти, конкурентен анализ на рисковете в областта на концентрацията на предприятия и др.; 
 Част от правния екип, който структурира продажбата на предприятие от национална значимост на стойност 200 млн. евро, включително провеждане на последващи преговори, изготвяне на документация и др.;
 Част от правния екип по структурирането на М&A сделка за 40 млн. евро за продажбата на едно от най-големите български дружества за продажба на едро;
 Участва в структурирането и първоначалните преговори по сделка за 100 млн. евро за прехвърлянето на собствеността на мащабен обект в София;
 Консултира участие в процедура по възлагане на обществена поръчка на индикативна стойност 100 млн. евро; 
 Правен консултант в M&A сделка за 85 млн. евро за продажбата на селскостопански инвестиционен фонд, притежаващ 200 000 м2 селскостопанска земя, и свързания с него бизнес;
 Правен консултант на редица дялови инвестиции на капиталов фонд, общата стойност на които надхвърля 4 млн. евро;
 Консултира мултинационална холдингова структура, базирана в Балтийския регион и България във връзка с учредяването и текущите дейности на бизнеса.
 
Опит в конкурентното право:
 Консултира водещ български икономически оператор по редица конкурентни въпроси, възникващи в текущата му дейност в един строго урегулиран сектор, който повдига голям брой въпроси на конкуренцията, които следва бъдат анализирани и решавани;
 Съдейства на международна компания за биотехнологии във връзка с изготвянето на правен анализ относно забранени споразумения, вертикални споразумения, селективно разпределение и злоупотреба с господстващо положение;
 Консултира един от най-големите водещи дистрибутори на едро в България относно някои ефекти, свързани с конкурентното и наказателното право, на конкретни клаузи в неговите договори с оглед правната рамка и практиката на органите по конкуренция в сферата на забранените споразумения.
 
Опит в данъчното право:
 Правен консултант на водеща икономическа група на българския пазар във връзка с ДДС и корпоративно данъчно облагане, както и консултации относно подхода ѝ в данъчното планиране;
 Предоставя съдействие на Баущоф и Метал Марсил ООД по специфични данъчни въпроси, свързани с  декапитализацията, данъка при източника върху дивиденти, както и прилагането на правила за скрито разпределение на печалбата;
 Представлява дружество, което специализира в PR услугите, пред Административен съд София-град в производство срещу Националната агенция по приходите относно отказ за данъчно приспадане на 50 000 евро по Закона за данък върху добавената стойност;
 Успешно представлява металургично дружество пред Административен съд София-град в производство срещу Националната агенция по приходите във връзка с отказ за данъчно приспадане на 100 000 евро съгласно Закона за данъка върху добавената стойност;
 Част от екипа, който консултира един от водещите световни производители на природен газ по мащабен проект за разпределение на природен газ, включително изготвяне на задълбочен анализ на дружественото и данъчното законодателство и секторните български и европейски нормативни изисквания за търговия, съхранение, транспорт и инфраструктура за разпространение на природен газ. 
 
Опит в капиталовите пазари:
 Съдейства на водещ икономически оператор във връзка с преобразуването му в публично дружество, както и за всички формалности, свързани с листването на дружеството на Българската фондова борса;
 Съдейства на група испански инвеститори в процеса на първото лицензиране на лице, управляващо Алтернативен инвестиционен фонд, пред българската Комисия за финансов надзор;
 Консултира местен клиент в учредяването и регистрацията на местен Алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) и лице, управляващо АИФ;
 Съдейства на чуждестранен инвеститор при регистрацията на верига застрахователни брокери, която ще оперира на територията на целия Европейски съюз на базата на условията, които предоставя т.нар. „единен паспорт“;
 Разработва концепцията за изграждането на комплексна корпоративна схема, която включва различни играчи на финансовия пазар и ще предлага различни възможности за чуждестранни инвеститори. 
 
Адв. Карабелов е член на Софийска адвокатска колегия (САК).
 
Владее отлично английски език.
 

 

Изпрати съобщениеClose