20 years together

Кариери

„Димитров, Петров и Ко.” е водещо българско адвокатско дружество, което се развива с бързи темпове през последните години. Всички адвокати биват насърчавани да специализират в няколко правни области едновременно. През първите няколко години в кантората, те се обучават в различни правни области, за да придобият достатъчно богат опит, необходим за идентифициране и разрешаване на правните казуси на клиентите. В Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” е създадена стимулираща и позитивна работна среда за всички служители. Знаем, че сме толкова добри колкото са добри нашите адвокати и административен персонал.

Дружеството търси да наема експерти и младши експерти – наскоро завършили студенти, стажант-юристи и студенти последна година с отличен академичен успех, сериозна работна етика, добри комуникативни умения и много добро устно и писмено владеене на английски език. Кандидатите трябва да притежават високи академични постижения, както и нагласата, зрелостта, здравия разум, инициативността и пазарните умения, необходими за кариерата им като висококвалифицирани и продуктивни адвокати, които могат да допринесат за успеха, както на кантората, така и на клиентите й. Владеене на втори чужд език (за предпочитане немски, френски или италиански) е предимство. „Димитров, Петров и Ко.” търси преди всичко адвокати, които искат да решават сложни казуси по нестандартен начин и да поемат сериозна отговорност от самото начало на кариерата си.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес http://www.dpc.bg/p/j/o/jobs-378.gif. Ще се свържем с вас, когато има подходяща свободна позиция.
 

Информационен документ на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ относно обработването на лични данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал

Моля, прочетете внимателно този информационен документ. Той съдържа важна информация относно начина, по който Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ обработва лични данни, отнасящи се до кандидати и участници в  подбор на персонал („Вие“, „Вас“).

 1. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, със съдружници Георги Георгиев Димитров, Богдан Костадинов Петров, Александър Тодоров Тодоров, Методи Петров Байкушев, Христо Иванов Нихризов и Зоя Николаева Тодорова, вписано в Единния регистър на адвокатските дружества при Висшия съдебен съвет, регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 6082/2005, БУЛСТАТ 131433772, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 7 и 10, с електронен пощенски адрес: http://www.dpc.bg/p/j/o/jobs-378.gif („Адвокатското дружество“/ „Ние“, „Нас“).

 1. Какви лични данни обработваме в процеса на подбор на персонал?

Кандидатстването по определена свободна работна позиция и участието в подбор на персонал в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ е напълно доброволно и по Ваша преценка. Когато кандидатствате за работа при Нас, обаче, е необходимо да ни предоставите автобиография/ CV и мотивационно писмо, съдържащи определена минимално необходима информация, която да ни позволи да направим преценка доколко Вашият профил отговаря на изискванията на позицията и да се свържем с Вас в тази връзка. Тази информация включва: имена, адрес за кореспонденция (пощенски или електронен); телефон за връзка/ GSM; образование; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, сертификати, отличия, постижения, членства, допълнителни квалификации и курсове); досегашен професионален опит (период, месторабота, длъжност).

По свой избор и преценка при кандидатстване за работа при Нас Вие бихте могли да ни предоставите и допълнителни данни (като напр. допълнителна информация, съдържаща се в подробна автобиография и мотивационно писмо, възраст, снимка, семейно положение, дипломи,  сертификати, препоръки и др. под.). В случай че не желаете да обработваме подобни допълнителни данни относно Вас, любезно молим да не включвате такива данни в кандидатурата си.

В допълнение, в зависимост от конкретната позиция, участието в подбор на персонал в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ може да включва явяване на тест за интелигентност, решаване на казус/и и провеждане на едно или повече интервюта. Във връзка с това Ние бихме могли да обработваме също и следната информация, отнасяща се до Вас: данни и информация, създадени и/или станали известни в хода на проведено/и интервю/та; данни, резултати и информация от проведен тест за интелигентност и решаване на казус/и за целите на подбора; данни и неструктурирана информация от проведена кореспонденция във връзка с Вашата кандидатура и участие в подбора.

 1. За какви цели и на какви основания за обработваме Вашите лични данни?

Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни за следните цели и на следните основания:

 1. Разглеждане на постъпилите кандидатури и подбор на персонал за конкретна позиция: Ние обработваме Вашите лични данни с цел да организираме извършването на процедурата по подбор на персонал, да извършим преценка доколко Вашата кандидатура отговаря на изискванията за дадена свободна позиция при Нас, както и да осъществим контакт с Вас в тази връзка. За тези цели Ние обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, ал. 1 (б) от Регламент (ЕС) 2016/679 (Регламента/ GDPR) – предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, както и на основание чл. 6, ал. 1 (е) от GDPR – легитимен интерес на администратора на личните данни (Адвокатското дружество – да извърши подбор на персонал за запълване на определени работни позиции) и легитимен интерес на субекта на данни (кандидата – да участва в процеса по подбор на персонал).
 1. Бъдещ подбор на персонал: В случай че предоставите изричното си писмено съгласие, Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни и за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал, в т. ч. извършване на преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция, различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, разглеждане на кандидатурата Ви и осъществяване на контакт с Вас в тази връзка. За тези цели Ние бихме могли да обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, ал.1 (а) от GDPR – изрично съгласие, предоставено от субекта на данни.
 1. Упражняване и защита на законните права и интереси на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на адвокати и служители на Адвокатското дружество и на лица обработващи лични данни от негово име: Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции, вкл. и по съдебен ред, в т. ч. подаване на жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи, администриране и обслужване на постъпили жалби, сигнали, молби и др. под. За тези цели Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, (е) от GDPR – легитимен интерес на администратора на личните данни (Адвокатското дружество) за установяване, защита и упражняване на правни претенции.
 1. Спазване на законови задължения: Вашите лични данни могат да бъдат обработвани и с цел спазване на законови задължения, като напр. задължението да Ви информираме за обстоятелства, свързани с Вашите права или със защитата на личните Ви данни, задължението за водене на регистри, за уведомяване на компетентни държавни органи (ако е приложимо) и т.н. В тази връзка Ние бихме могли да обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, ал. 1 (в) от GDPR – спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
 1. В какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Личните данни на кандидатите се обработват до приключване на процедурата по подбор на персонал за позицията, за която е подадена съответната кандидатура, и се съхраняват за не повече от 6 (шест) месеца след приключване на процеса по подбор за тази позиция.

При наличие на изрично и доброволно писмено съгласие от страна на кандидата, което позволява данните му/ѝ да бъдат обработвани за по-дълъг период (напр. за участие в бъдещи процедури по подбор на персонал), личните данни на кандидата се съхраняват за срок, определен в съответната декларация за получаване на съгласие. Всеки кандидат има правото да оттегли съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за него/ нея, като напр. незачитането му при подбора на персонал за конкретната позиция, за която кандидатства.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на лични данни и/или в случай на искане от  компетентен държавен орган, е възможно запазване на данните за по-дълъг период, до окончателното уреждане на спора или до окончателното приключване на производството пред всички инстанции. Периодът на съхранение може да бъде изменян и в случай че бъде установено различно изискване за пазене на информацията съгласно приложимото законодателство.

 1. Кой може да има достъп до Вашите личните данни?

Вашите лични данни биха могли да бъдат предоставяни на:

 • Доставчици на услуги, които обработват лични данни от името на Адвокатското дружество, като напр. доставчици на IT услуги, агенции за подбор на персонал и др. под. Тези доставчици обработват Вашите лични данни въз основа на споразумение, сключено с Адвокатското дружество, при стриктно спазване на Нашите инструкции и единствено в рамките на необходимото за изпълнение на техните задължения;
 • Доставчици на услуги, като напр. доставчици на куриерски и пощенски услуги за целите на осъществяване на връзка с Вас; доставчици на нотариални услуги (в случай на необходимост от защита на легитимните интереси на Адвокатското дружество);
 • Компетентни държавни и съдебни органи, ако е приложимо.

Вашите лични данни няма да бъдат предавани на получатели в страни извън Европейското икономическо пространство.

 1. Какви са Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни?

Във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ за посочените в този информационен документ цели, Вие имате следните права, които можете да упражните като изпратите email на адрес: http://www.dpc.bg/p/j/o/jobs-378.gif

 • Право на информация: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от страна на Адвокатското дружество. Настоящият документ е изготвен и Ви е предоставен с оглед това Ваше право;
 • Право на достъп: да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, както и да получите достъп до тези данни, вкл. да поискате копие от тях;
 • Право на коригиране: да изискате коригирането или попълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;
 • Правото на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;
 • Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това;
 • Уведомяване на трети лица, на които са предоставени личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от страна на Адвокатското дружество;
 • Право на преносимост на данните (ако е приложимо): да получите личните си данни, които сте предоставил/а на Адвокатското дружество, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване; 
 • Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. обработване без човешка намеса), вкл. профилиране по смисъла на Регламента. За избягване на всякакви съмнения, Ние не обработваме Вашите лични данни по такъв начин.
 • Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;
 • Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на личните Ви данни нарушава разпоредбите на Регламента или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.
 • Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес.