20 years together

Кариери

„Димитров, Петров и Ко.” е водещо българско адвокатско дружество, което се развива с бързи темпове през последните години. Всички адвокати биват насърчавани да специализират в няколко правни области едновременно. През първите няколко години в кантората, те се обучават в различни правни области, за да придобият достатъчно богат опит, необходим за идентифициране и разрешаване на правните казуси на клиентите. В Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” е създадена стимулираща и позитивна работна среда за всички служители. Знаем, че сме толкова добри колкото са добри нашите адвокати и административен персонал.

Дружеството търси да наема експерти и младши експерти – наскоро завършили студенти, стажант-юристи и студенти последна година с отличен академичен успех, сериозна работна етика, добри комуникативни умения и много добро устно и писмено владеене на английски език. Кандидатите трябва да притежават високи академични постижения, както и нагласата, зрелостта, здравия разум, инициативността и пазарните умения, необходими за кариерата им като висококвалифицирани и продуктивни адвокати, които могат да допринесат за успеха, както на кантората, така и на клиентите й. Владеене на втори чужд език (за предпочитане немски, френски или италиански) е предимство. „Димитров, Петров и Ко.” търси преди всичко адвокати, които искат да решават сложни казуси по нестандартен начин и да поемат сериозна отговорност от самото начало на кариерата си.

Ако желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо на имейл адрес . Ще се свържем с вас, когато има подходяща свободна позиция.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА  КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА И УЧАСТНИЦИ В ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Моля, прочетете внимателно това Уведомление. То съдържа важна информация относно начина, по който обработваме личните данни на кандидати за работа и участници в подбор на персонал („Вие“, „Вас“).

  1. Кой е администратор на Вашите лични данни?

Администратор на Вашите лични данни е Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, регистрирано със съдебно решение по фирмено дело № 6082/2005 на Софийски градски съд, БУЛСТАТ: 131433772, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 28, ет. 7 и ет. 10, уебсайт: https://www.dpc.bg/, телефон: +359 2 4214201, e-mail: , със съдружници Георги Георгиев Димитров, Богдан Костадинов Петров, Александър Тодоров Тодоров, Методи Петров Байкушев, Христо Иванов Нихризов, Зоя Николаева Тодорова и Бояна Асенова Милчева („Ние“, „Нас“/„Адвокатското дружество“).

  1. Какви лични данни обработваме в процеса на подбор на Наши служители и адвокати?

Когато кандидатствате за работна позиция при Нас или за сключване на граждански договор (напр. договор за постоянна работа с адвокат по чл. 77 от Закона за Адвокатурата (ЗАдв)) и участвате в нашите процедури по подбор на персонал Ние бихме могли да обработваме определена информация за Вас, а именно:

(1) Данни относно Вас и за контакт с Вас: имена; адрес (постоянен, настоящ и адрес за кореспонденция); адрес на електронна поща (e-mail); телефон; информация за позицията, за която кандидатствате;

(2) Данни относно Вашето образование и квалификации: автобиография/CV; мотивационно писмо; информация, съдържаща се в документи, удостоверяващи завършено образование, професионална квалификация, правоспособност, членство в организации (вкл. в адвокатски колегии) и допълнителни специализации; информация за езиците, които владеете, както и за степента, в която ги владеете; информация за Вашите умения и квалификации (компютърни умения, технически умения, допълнителни квалификации, сертификати и курсове);

(3) Данни относно Вашия професионален опит: досегашен трудов или друг вид професионален опит (вкл. информация за наименование на предишен работодател или друг вид организация, с която сте били в договорни отношения (напр. адвокатско дружество и др. под.), срок на работата, месторабота, заемана длъжност, препоръки, юридически стаж по смисъла на ЗАдв и др. под.); информация за характера и обхвата на работата, изпълнявана при предишни работодатели/ друг вид организация, с която сте били в договорни отношения, както и информация за настоящи трудови и граждански правоотношения;

(4) Данни, станали Ни известни в хода на проведени с Вас интервюта и тестове в рамките на процеса по подбор, в т.ч. информация за поискано/предложено възнаграждение, информация, генерирана в рамките на проведени тестове, интервюта и други форми на проверка за наличие на съответни знания, умения, компетенции, квалификации и др. под.;

(5) Данни от кореспонденцията, проведена с Вас във връзка с Вашата кандидатура и участие в подбора;

(6) Друга информация, включена по Ваша преценка в кандидатурата Ви, вкл. информация за препоръки; снимка; други данни, които сте включили в кандидатурата си по Ваша преценка, напр. информация за възраст; дата на раждане; информация, съдържаща се в автобиографии (CV), мотивационни писма, друга придружаваща съответната кандидатура документация и др. под.;

(7) Информация, събрана и изготвена от агенции за подбор на персонал, на които Адвокатското  дружество е възложило провеждането на отделни етапи или целия подбор на персонал като разглеждане и оценяване на кандидатури, провеждане на интервюта и др. под. (в т.ч. данни от изготвени от агенциите доклади, препоръки и др. под.);

(8) Информация, съдържаща се в други документи, необходими за сключването на трудов или граждански договор – напр. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или позицията, за която лицето кандидатства.

В случай че бъдете избран/а и назначен/а на съответна позиция при Нас, информацията и документите, предоставени ни в процеса на кандидатстване и подбор, биха могли да станат част от досието Ви в качеството Ви на служител или изпълнител по граждански договор (напр. адвокат по договор за постоянна работа с Адвокатското дружество). Ние ще съхраняваме тези документи и информация съобразно определените от Нас срокове за съхранение на данни на служители и изпълнители по граждански договори. В случай че бъдете избран/a за съответна позиция, за целите на сключването на договора с Вас (трудов или граждански), може да бъде необходимо да предоставите допълнителна информация и документи, съобразно изискванията на приложимото законодателство и вътрешните Ни правила и процедури. В тези случаи Ние ще представим на Вашето внимание Нашето Уведомление за защита на личните данни, предназначено за служители и изпълнители по граждански договори.

Информация, която да не включвате в кандидатурата си:

В случай че не желаете да обработваме данните, посочени в т. (6) по-горе, молим да не включвате такива данни в кандидатурата си.

В допълнение, изрично молим да не включвате в кандидатурата си и да не изпращате към Нас копия на официални документи за самоличност – лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС, документ за пребиваване.

  1. За какви цели и на какви основания обработваме Вашите лични данни?

Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни за следните цели и на следните основания:

(1)      Подбор на персонал за конкретна позиция: Когато кандидатствате за конкретна позиция при Нас, Ние обработваме посочените по-горе лични данни, за да разгледаме кандидатурата Ви и да преценим доколко квалификацията и професионалният Ви опит отговарят на изискванията за тази позиция. Данните, които обработваме за тази цел включват данните, които сте ни предоставили в отправената към Нас кандидатура и данните, генерирани в хода на процеса по подбор (напр. данни, станали ни известни при провеждането на интервю с Вас). При разглеждането на кандидатурата Ви и извършването на подбора Ние можем да осъществим контакт с Вас чрез предоставените от Вас данни за контакт с цел провеждане на интервюта или уточняване на други въпроси във връзка с кандидатурата Ви.

За посочената цел Ние обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, пар. 1 (б) от Регламент 2016/679 („GDPR“/ „Регламента“) – предприемане на необходимите стъпки преди сключването на трудов или граждански договор с Вас, както и на основание чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – легитимен интерес, като Нашият легитимен интерес е да преценим съответствието на кандидатурата Ви с необходимите изисквания и да извършим подбор на персонал за запълване на определени свободни работни позиции при Нас.

(2) Упражняване и защита на Нашите законни права и интереси или тези на трети лица като напр. агенции за подбор на персонал, служители, съдружници и адвокати в Адвокатското дружество (вкл. съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на тези трети лица): В случай на подадени жалби, сигнали и др. под. към компетентните държавни и съдебни органи, Ние бихме могли да обработваме посочените по-горе лични данни, доколкото това е необходимо, за да упражним или защитим Нашите права и интереси или за да съдействаме на Наши служители, съдружници, адвокати или контрагенти при упражняването и защитата на техните законни права и интереси.

В тези случаи Ние бихме могли да обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, пар. 1 (е) от GDPR – Нашият легитимен интерес за упражняване и защита на правни претенции и съответно легитимния интерес на  Нашите служители, съдружници, адвокати или контрагенти, свързан с упражняване и защита на правни претенции.

(3) Спазване на законови задължения: В определени случаи и на основание чл. 6, пар. 1 (в) от GDPR бихме могли да обработваме Вашите лични данни и с цел спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо Нас, като напр. задължението да отговорим на Ваше запитване относно защитата на личните Ви данни.

(4) Бъдещ подбор на персонал: В случай че изразите предварителното си и изрично съгласие за това, Ние бихме могли да обработваме личните Ви данни, предоставени при спонтанно кандидатстване (без обявена свободна позиция) или при кандидатстване по обявена от Нас позиция за целите на извършването на бъдещи подбори на персонал. Това включва вписването Ви в Нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори, извършване на преценка доколко сте подходящ/а за дадена позиция (в т.ч. различна от тази, за която първоначално сте кандидатствали, в случай че е имало такава), разглеждане на кандидатурата Ви и за осъществяване на контакт с Вас в тази връзка.

В тези случаи Ние ще обработваме личните Ви данни на основание чл. 6, пар.1 (а) от GDPR – Ваше изрично съгласие. Вие имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без това да доведе до негативни последици за Вас. Оттеглянето на или отказът да дадете съгласието си не се отразява по никакъв начин на участието Ви в подбора за конкретната позиция, за която кандидатствате.

  1. Други източници на лични данни

В някои случаи личните данни, обработвани от Нас във връзка с Вашата кандидатура, не се събират или получават директно от Вас, а от трети лица като Агенции за подбор на персонал – напр. в случаите, когато кандидатствате чрез такива агенции, и от публични източници, като публични регистри (напр. Регистрите на адвокатурата) и др.

  1. В какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

Ние ще обработваме личните Ви данни в рамките на процеса по подбор за позицията, за която е подадена кандидатурата Ви, и ще ги съхраняваме за не повече от 6 (шест) месеца след приключване този процес. В случай че сме изискали от Вас да ни представите оригинали или нотариално заверени копия на документи, които удостоверяват Вашата квалификационна степен и стаж, необходими за съответната длъжност, Ние ще Ви върнем тези документи в 6-(шест-)месечен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор, ако не сте одобрен/а за назначаване.

При наличие на изрично и доброволно писмено съгласие от Ваша страна, което позволява данните Ви да бъдат обработвани за по-дълъг период (напр. за включването Ви в Нашата база данни с кандидати за работа за бъдещи подбори и за участие в бъдещи процедури по подбор), Ние можем да съхраняваме тези данни за срок до 2 (две) години от окончателното приключване на процедурата по подбор. В случай че оттеглите съгласието си, Ние ще премахнем Вашите данни от Нашата база данни и ще преустановим обработването на личните Ви данни за бъдещи подбори.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на лични данни и/или в случай на искане от компетентен държавен орган, е възможно да запазим данните за по-дълъг период, до окончателното приключване на производството пред всички инстанции, както и за срок до 5 (пет) години от датата на окончателното приключване на това производство.

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочените по-горе срокове, ако това е необходимо за постигане на целите, предвидени в това Уведомление, или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

  1. Кой може да има достъп до Вашите лични данни?

Вашите лични данни биха могли да бъдат предоставяни на:

•         Доставчици на услуги, които обработват лични данни от Наше име, като напр. доставчици на IT услуги, агенции за подбор на персонал и др. под. Тези доставчици обработват Вашите лични данни въз основа на споразумение, сключено с Нас, при стриктно спазване на Нашите инструкции и единствено в рамките на необходимото за изпълнение на възложените им дейности;

•         Доставчици на пощенски услуги и телекомуникационни услуги за целите на осъществяване на връзка с Вас;

•         Доставчици на правни или нотариални услуги – в случай на необходимост от защита на Нашите легитимни интереси;

•         Компетентни общински, държавни и съдебни органи, съобразно предвидения в нормативната уредба ред;

•         При изрично съгласие – други категории получатели, изрично указани в съгласието.

  1. Какви са Вашите права по отношение на обработването на личните Ви данни?

Във връзка с обработването на личните Ви данни от страна на Адвокатското дружество за посочените в това Уведомление за защита на личните данни цели, Вие имате следните права:

•         Право на информация: да получите информация относно обработването на личните Ви данни от Наша страна. Настоящото Уведомление е изготвено и Ви се предоставя с оглед това Ваше право;

•         Право на достъп: да получите потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, както и да получите достъп до тези данни, вкл. да поискате копие от тях;

•         Право на коригиране: да изискате коригирането или допълването на личните Ви данни, ако те са неточни или непълни;

•         Право на изтриване: да изискате изтриването на личните Ви данни, ако са налице основанията за това, предвидени в Регламента;

•         Право на ограничаване на обработването: да изискате ограничаване на обработването на личните Ви данни в рамките на предвиденото в Регламента, ако са налице основанията за това;

•         Уведомяване на трети лица, на които са предоставени личните Ви данни, за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработването им, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия от Наша страна;

•         Право на преносимост на данните (ако е приложимо): да получите личните си данни, които сте Ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване при наличие на предвидените от Регламента основания за това;

•         Право да не бъдете обект на автоматизирано решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване (т.е. без човешка намеса), вкл. профилиране по смисъла на Регламента. За избягване на всякакви съмнения, Ние не обработваме Вашите лични данни по такъв начин;

•         Право на оттегляне на съгласието за обработване по всяко време и без негативни последици, когато обработването се основава на съгласие;

•         Право да подадете жалба до надзорен орган по защита на личните данни, ако считате, че обработването на лични Ви данни нарушава разпоредбите на GDPR или на други приложими изисквания за защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/.

•         Право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на легитимен интерес съгласно чл. 6 (1) (е) GDPR, както е описано по-горе. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това

Може да упражните правата си, като отправите съответно писмено искане към Нас на посочените по-горе в това Уведомление данни за контакт в съответствие с изискванията на приложимото законодателство.

Това Уведомление влиза в сила от 25.05.2018 г.