20 years together

Европейската комисия санкционира БЕХ за злоупотреба с господстващо положение

19 Декември 2018

С решение от 17 декември 2018 г. Европейската комисия наложи глоба в размер на 77 068 000 евро на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ) и двете му дъщерни дружества - доставчикът на газ „Булгаргаз“ ЕАД и операторът на газовата инфраструктура „Булгартрансгаз“ ЕАД. Санкцията е наложена за блокиране на достъпа на конкуренти до ключова газова инфраструктура в България в нарушение на чл. 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В решението си Европейската комисия приема, че БЕХ и неговите дъщерни дружества са злоупотребили с господстващото си положение на пазара на пренос и доставка на газ в периода между 2010 г. и 2015 г. БЕХ е използвало господстващото положение на „Булгартрансгаз“ ЕАД по отношение на притежаваната и експлоатирана от него инфраструктура, за да ограничи достъпа на конкуренти до нея. По този начин другото дъщерно дружество на БЕХ - „Булгаргаз“ ЕАД, е поддържало почти монополно положение по отношение на доставките на газ до потребителите. Отделно, „Булгаргаз“ ЕАД се е презапасявало с капацитет по единствения газопровод, транспортиращ газ през Румъния за България, и по този начин е била допълнително ограничена възможността на потенциални конкуренти да използват въпросната инфраструктура.

Пазарът на пренос и доставка на природен газ в България е либерализиран през 2007 г., когато се въвежда задължение за осигуряване на равнопоставен достъп на нови участници до мрежите и пазара. На практика, обаче, до 2013 г., когато „Овергаз Инк“ АД започва доставки на природен газ на свободно договорени цени, единствени доставчици са двете дъщерни дружества на БЕХ. ЕК установява, че именно липсата на достъп до основна инфраструктура прави невъзможно за потенциалните конкуренти да навлязат на пазара на пренос и доставка на природен газ в България.

С наложената санкция се цели премахването на пречките пред навлизането на конкуренти, което ще позволи на българския пазар на газ на едро да функционира по-ефективно, с повече купувачи и продавачи, и ще осигури на българските потребители по-добри цени и възможност за избор на доставчици на газ.

Постановяването на решението е възможност за всички лица, които са засегнати от нарушението, да претендират обезщетение за претърпени от тях вреди пред съд на всяка държава членка на ЕС. В тези производства влезлите в сила решения на Европейската комисия или национални компетентни органи са обвързващи за националния съд и се ползват със задължителна доказателствена сила относно факта на извършване на нарушението.

« Предишна  Следваща »