20 years together

Облекчени са изискванията за разкриване на информация от страна на енергийните дружества

03 Август 2017

С Държавен вестник, бр. 62 от 01.08.2017 г. бяха приети промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), част от които засягат режима за разкриване на информация от дружествата, извършващи дейност, регулирана от Закона за енергетиката, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, както и от търговските дружества с повече от 50 на сто общинско участие в капитала. 
 
На първо място, изменени са праговете, които определят кръга на лицата, попадащи в обхвата на § 1д от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ДР ЗППЦК). Спрямо новия режим изискването за разкриване на информация не се прилага за предприятия, които отговарят на два от следните три критерия:  
  1. средна численост на персонала за отчетния период – до 10 човека (без промяна);  
  2. балансова стойност на активите към края на отчетния период – до 2 000 000 лева (преди промяната: „към 31 декември – до 700 000 лева“);
  3. нетни приходи от продажби за годината – до 1 000 000 лева (преди промяната: „до 300 000 лева“). 
Новото в режима е, че дружестватавече нямат задължение по чл. 100о1 за подаване на отчети за първо, трето и четвърто тримесечие на съответната година. 
 
Годишното и шестмесечното отчитане са запазени със следните промени: 
 
  • Годишен отчет за дейността на дружеството по чл. 100н ЗППЦК:
отпада изискването дружеството да осигури годишния финансов отчет да остане на разположение на обществеността за период не по-кратък от 10 години;
 
отпада изискването финансовият отчет да бъде заверен от регистриран одитор, освен ако дружеството не подлежи на задължителен финансов одит по Закона за счетоводството; 
 
отпада изискването за представяне на декларация от регистриран одитор относно достоверността на информацията, предоставена във финансовия отчет;
 
отпада изискването към годишния доклад за дейността да се представя декларация за корпоративно управление.
 
  • Шестмесечен финансов отчет за дейността на дружеството по чл. 100о ЗППЦК: 
отпада изискването дружеството да осигури шестмесечния финансов отчет да остане на разположение на обществеността за период не по-кратък от 10 години.
 
« Предишна  Следваща »