20 years together

Борбата срещу изпирането на пари: задължения и срокове

31 Януари 2020

Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) наскоро публикува резултатите от Националната оценка на риска (НОР).

Публикуваните резултати имат за цел да помогнат както на органите, така и на частния сектор, при извършване на оценка на рисковете от изпиране на пари и предприемане на адекватни и ефективни мерки в тази връзка. ДАНС очертава няколко широко разпространени схеми за изпиране на пари, към които задължените субекти трябва да бъдат особено бдителни (например плащания в брой на големи суми, необясними плащания от трети страни, несвързани с платеца и т.н.).

Сред задължените лица съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) попадат множество категории, сред които финансови институции, застрахователи, търговци на едро, инвестиционни посредници, одитори, счетоводители, адвокати, посредници при сделки с недвижими имоти, някои юридически лица с нестопанска цел и др.

Задължените лица трябва да приведат вътрешните си правила в съответствие с НОР до 09.07.2020 г. Това означава, че рисковете, определени от ДАНС и посочени в НОР, следва да бъдат отразени във вътрешните правила. Задължените лица трябва също така да имат своя собствена вътрешна оценка на риска, идентифицираща специфичните рискове, свързани с дейността на лицето и неговите клиенти.

Очаква се ДАНС да публикува примерни вътрешни правила, които задължените лица да могат да използват като насоки. Не е ясно обаче кога това ще стане факт. Липсата на такива примерни вътрешни правила не освобождава субектите от задължението им да приведат своите вътрешни правила в съответствие с НОР.

Предвид горното, за да спази законовите изисквания, всяко задължено лице трябва да:

  1. Има вътрешни правила, които са приведени в съответствие с НОР;
  2. Има собствена оценка на риска, основана на НОР;
  3. Прилага  мерките срещу изпирането на пари спрямо своите клиенти по начина, посочен във вътрешните правила и в съответствие с оценката на риска.

Задълженото лице може да изчака публикуването на примерните вътрешни правила от ДАНС, но горните задължения го обвързват независимо дали такива правила ще бъдат публикувани или не.

Ако ДАНС извърши проверка на задължено лице, при която се установи, че вътрешните правила не са приведени в съответствие с НОР или примерните вътрешни правила, ДАНС следва да даде указания на дружеството (а не директно да го санкционира). В случай обаче, че ДАНС установи, че дружеството попада в кръга на задължените лица (например в качеството си на търговец на едро) и няма вътрешни правила или вътрешна оценка на риска, или пък не прилага мерки срещу изпиране на пари спрямо своите клиенти, ДАНС може да наложи санкция в размер между 1 000 и 10 000 лева. Санкцията може да бъде наложена и когато ДАНС даде указания относно съдържанието на вътрешните правила, но тези указания не бъдат спазени в посочения срок.

Eкспертите на Димитров, Петров и Ко. (DPC) са на разположение, ако се нуждаете от съдействие при изготвянето на съответните вътрешни документи или при прилагането на мерките срещу изпиране на пари.

« Предишна  Следваща »