20 years together

DPC съдейства на КПКОНПИ за последващия анализ на въздействието на законодателни актове за 2020 г.

29 Април 2021

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“  (DPC) беше сред заинтересованите страни, към които Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ, Комисията) се обърна във връзка с ежегодния си последващ анализ на въздействието на преминалите през съгласувателна процедура законодателни актове.

Нашите експерти в областта на интелектуалната собственост адв. Биляна Ангелова и адв. Александра Ласина, под ръководството на проф. д-р Георги Димитров, изготвиха експертно становище в отговор на 15-те въпроса, поставени от КПКОНПИ с оглед избягване на възможност за създаване на корупционни практики във връзка със Закона за марките и географските означения (ЗМГО), обнародван в ДВ, брой 98 от 13 декември 2019 г. В своя анализ Комисията цитира становището на DPC, според което с приемането на новия Закон за марките и географските означения действащата в страната правна закрила на марките и географските означения е приведена в съответствие с изискванията на европейското законодателство. Хармонизацията на националното ни законодателство е от естество да доведе до по-бърза и стандартизирана система за регистрация на марки и географски означения, която да бъде унифицирана, по-лесна и достъпна за използване, както и по-съвременна от технологична гледна точка.

Същевременно, в становището са очертани и някои слабости и празноти на новата уредба, които са от естество да застрашат правата и интересите на маркопритежателите и да доведат съществени проблеми пред правоприлагането. Сред несъвършенствата на уредбата са посочените трудности свързани с приложението на разпоредбите на новия ЗМГО към висящите производства, промяната в изискванията и периодите за доказване на реално използване на марките, липсата на детайлизирана уредба на паралелния внос в светлината на изчерпването на права върху марки и други.

Комисията възприема за основателна нашата препоръка за въвеждане на имуществени санкции, които да зависят от оборота на предприятието – нарушител, доколкото в много случаи печалбата за юридическите лица от извършеното нарушение би могла да бъде значителна и е обективно възможно предвидената глоба да не изпълнява превантивната си функция.

Можете да се запознаете с целия доклад на КПКОНПИ, подробно отразяващ становището на DPC за приложението и ефекта от действието на ЗМГО, тук.

« Предишна  Следваща »