20 years together

ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

С изменение на Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри ("Наредбата") са въведи промени, с които се цели подобряване на качеството на административните услуги, извършвани от Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК). Измененията предвиждат облекчаване и ускоряване на административната процедура, разширяване на кръга на лицата, които предоставят и които могат да се ползват от съответните услуги.

Нов режим на достъп до услугите на АГКК

Най-съществената промяна, която се прави, е отпадане на нуждата да се доказва правен интерес за получаване на голям кръг кадастрални услуги. Вече всеки потребител ще може да заявява скици, схеми, извлечения и удостоверения, като се идентифицира само с документ за самоличност. Това означава, че всеки гражданин може да се снабди с различни документи от АГКК без да са необходими документи за собственост на имота, пълномощно от собственика или по друг начин да сe доказва наличието на правен интерес за заявителя на услугата.

Свободният достъп до тези документи е аргументиран с публичността на данните, които се намират в АГКК и Имотния регистър. По аналогия на достъпа до Търговския регистър, за получаването на данни от АГКК вече е необходимо само да знаете точния адрес на имота и/или неговия идентификатор.

Разширява се кръгът от лицата, предоставящи услуги по геодезия, картография и кадастър

След промените услугите вече могат да се предоставят и от търговци или лица, упражняващи свободни професии, които притежават свидетелство за правоспособност, издадено от АГКК.

Агенцията води регистър[1] на правоспособните лица, наличен на интернет страницата ѝ, в който може да се направи справка по име на лицето или да се открие такова лице по конкретно местонахождение.

Тези лица ще могат да приемат и обработват заявления и да предоставят следните официални документи: скици на поземлен имот, сграда, схема на самостоятелен обект, удостоверение за наличие или липса на данни, както и ще приемат заявления за извършване на изменения на кадастралния регистър на недвижимите имоти.

С въвеждането на тази промяна се очаква да се облекчи голямата натовареност на АГКК и свързаните с това забавяния при обслужване на гражданите.

Увеличава се приложението на квалифициран електронен подпис (КЕП), с който вече ще могат да се заявяват официални електронни документи, включително и за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри. С КЕП ще могат да се подписват проекти за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри и други документи и материали, изработени в цифров вид.

Заявителите имат възможността да посочат и електронен адрес, на който да бъдат уведомявани както за входирането на заявката, така и за движението на преписката до завършване на услугата.

С оглед задължението на административните органи да публикуват и предоставят пълна информация относно услугите, които предлагат, промените в Наредбата въвеждат ясно и изчерпателно изброяване на документите, които са необходими при заявяване на всяка една услуга, като в същото време ги разделят според това кои се получават по служебен път и какви данни и документи се предоставят от заявителя. Очаква се тези изменения значително да улеснят достъпа на гражданите до услугите на АГКК и да премахнат излишното изискване на документи, които могат да се получават по служебен път от административните органи.