20 years together

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ COVID-19

28 Април 2020

Правителството анонсира в обобщен вид информация за одобрения до момента публичен ресурс в размер на 4,5 млрд. лв., който ще бъде отпуснат и предназначен за малкия и средния бизнес, както и за хората в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица.

1. Първият финансов инструмент е инициираната и обявената през месец март мярка, която ще се реализира чрез Българската банка за развитие, а именно „Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19“. Мярката прие конкретни параметри след приетото от МС Решение 257/14.04.2020 г.

Физическите лица, които могат да кандидатстват до 31.12.2020 г., трябва да отговарят на следните условия:

Лицата на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Самоосигуряващите се лица:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Относно всички правоимащи лица:

 • Да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.
 • Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.
 • Сключването на договор за кредит да е с една единствена търговска банка.
 • Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%).
 • Не се дължат такси, комисиони и неустойки.
 • Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.
 • Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период.
 • Кредитите се издължават след изтичането на гратисния период на вноски, чийто размер и брой се определят между търговската банка и кредитополучателя.
 • Търговските банки имат право да променят уговорения с клиентите си погасителен план, но в рамките на максимално определените срокове по програмата.
 • Всеки гражданин има право на предсрочно погасяване на дълга си, без да дължи такса/комисиони за това.

Предмет на финансовото споразумение между ББР и търговските банки:

Кредитите се предоставят от търговските банки с техен ресурс. Срещу всеки, предоставен кредит, ББР потвърждава на търговската банка, че го включва в предварително издадена за това, на основание на сключеното финансово споразумение, портфейлна гаранция, в която е заложен максимален гаранционен лимит. На основание на това включване в портфейлната гаранция, търговската банка има право да получи от ББР неиздължената сума по кредита, в случай, че са налице кумулативно посочените по-долу предпоставки:

 • Предоставеният на правоимащото лице кредит е обявен за изискуем; и
 • Правоимащото лице не се е отзовало с погасяване на дълга в допълнително даден му от търговската банка едномесечен срок за доброволно изпълнение; и
 • Вземането на търговската банка е признато с влязла в сила заповед за изпълнение.

До този момент 12 кредитни институции са заявили участие в гаранционната програма и те са: Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, OББ, Общинска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк, Централна кооперативна банка, Юробанк България

Първите четири кредитни институции, които започват работа по Програмата са Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка и Първа инвестиционна банка, в следната поредност:

Общинска банка стартира приема на документи от 27 април 2020 г. След 29 април 2020 г. ще могат да кандидатстват по програмата и клиентите на Инвестбанк. Интернешънъл Асет Банк ще разглежда документи от 4 май, а Първа инвестиционна банка – от 5 май.

Остават неизяснени редица въпроси: Дали ще е възможна отдалечена идентификация и електронно подаване на исканията за кредит? Ако една от банките прецени, че определено лице не отговаря на условията за отпускане на кредита, дали това преклудира възможността му да подаде искания и в други търговски банки? Как ще се контролира входирането на исканията и тяхната поредност предвид, че ресурсът има ограничен лимит и как ще се избегне даването на преимущество на едни лица пред други? Предвид че по-голямата част от предпоставките се удостоверяват само с декларация от кандидата, предвижда ли се банките да правят допълнителни проверки и как ще се гарантира добросъвестността на сочещите се за правоимащи лица?

2. Вторият инструмент, представен от Правителството, е необезпечени кредити за малки и средни предприятия, който ще бъде управляван от Българската банка за развитие през търговските банки.

Основни параметри:

 • Максимален размер на кредита – до 300 000 лв.
 • Гратисен период (главница и лихва): до 36 месеца
 • Без обезпечение
 • Допустими всички сектори на икономиката
 • Срок за кандидатстване: 23.12.2020 г.

Очакваният портфейл кредити, който ще се получи по линия на този инструмент, може да достигне 2 милиарда лева.

Принципите за допустимост за одобряване за кредит на този етап са спад на оборота за първото тримесечие на 2020 г. спрямо второто тримесечие на 2019-та година въз основа на финансовите отчети на дружеството, наличие на вземания от клиенти, неизпълнени плащания към доставчици.

По-подробни параметри по този финансов инструмент предстои да бъдат оповестени официално от ББР.

3. Третият инструмент е кредити за малки и средни предприятия с лихвена субсидия

Става въпрос за предоставяне на оборотни и инвестиционни кредити на малки и средни предприятия, включително и реструктуриране при затруднено финансово състояние на предприятията вследствие на кризата. Общият бюджет на продукта е в размер на 170 млн. лв. с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 850 млн. лв.

Гаранционният продукт е разработен от Фонда на фондовете, който ще предостави на търговските банки гаранции на посочената стойност от 170 млн. лева.

Основни параметри:

 • Максимален размер на гаранция/кредит: до 3,6 млн. лв.
 • Максимален срок: до 10 години, с възможност за удължен гратисен период.
 • Кредити с лихвена субсидия за фирмите, запазващи заетостта по време на кризата (т.е. - гратисен период  по лихвите за периода на кризата, което все още е предмет на обсъждане).

Все още няма конкретика по отношение критериите, на които трябва да отговарят кандидатите, както и кои ще бъдат търговските банки, които са приели да участват в програмата, какви ще бъдат сроковете за разглеждане на исканията и сроковете за реално усвояване на средствата, как ще се контролира самият подбор и пр., отговорите на които ще дадат светлина върху ефикасността на мярката.

Другите финансови инструменти, представени от Правителството, не са нови по своята същност. Те са стари механизми, използвани и досега. Въпреки това, като реакция на ситуацията с пандемичното разпространение на COVID-19, на 13 март 2020 г. Европейската комисия стартира и предложи редица изменения в регламентите за Кохезионната политика на Европейския съюз. По този начин на държавите членки се даде възможност бързо да адаптират своите програми, така че да отговорят на кризата. В изпълнение на Инициативата на Комисията от държавите членки няма да се изисква възстановяване на неизползвани авансови средства за финансиране на проекти и програми, което осигурява ликвидност и намаляване натиска върху бюджета ни. Накратко инструментите са следните:

4. Кредити за МСП и средно-големи предприятия чрез Европейския инвестиционен фонд (Джереми)

По дефиниция инициативата „Джереми” („Съвместни европейски ресурси за микро- и средни предприятия”) предлага на държавите-членки на ЕС възможността, чрез техните национални или регионални управляващи органи, да използват част от отпуснатите им структурни фондове на Европейския съюз за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) със собствен капитал, заеми или гаранции чрез револвиращ холдингов фонд, действащ като основен фонд. „Джереми” не отпуска никаква безвъзмездна помощ на МСП.

Основни параметри:

 • Максимален размер на гаранция/ кредит: до 3,6 млн. лв.
 • Възможност за рефинансиране на задължения (възникнали не повече от преди 60 дни)
 • Общ бюджет на продукта: 160 млн. лв. с възможност за подкрепа на портфейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв., достигайки до 880 млн. лв.

Става въпрос за оборотни и многоцелеви кредити, вкл. за рефинансиране.

Предприятията ще кандидатстват в избраната от тях търговска банка, прилагаща схемата.

Финансови посредници по Джереми са следните: Обединена българска банка, Райфайзенбанк, Уникредит Булбанк, Прокредит Банк, СИБанк, Дойче Лизинг България, Експресбанк, Юробанк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България.

5. Микро кредити за предприемачи и самонаети лица е петият представен финансов инструмент

Това е действаща, а не нова, програма на Фонда на фондовете за подпомагане на самонаети лица и малки стартиращи  предприятия с много кратка или почти никаква бизнес история, включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, млади до 29 години, безработни повече от 6 месеца).

Това е инструмент за предоставяне на кредити с облекчени условия, включително без обезпечение, на целеви групи крайни получатели, които обикновено нямат достъп до банково финансиране, поради липсата на кредитна история.

Цел на инструмента - запазване на заетостта, чрез подкрепа на малки частни бизнеси, включително и такива от самонаети лица.   

Инструментът е действащ и кредитите се предоставят чрез финансовите посредници на Фонда на фондовете. Мярката вече е достъпна през Първа инвестиционна банка и два финансови посредника.

Основни параметри:

 • Микро кредити до 50 хил. лв.
 • Срок: до 10 години.
 • Възможност за гратисен период.
 • Общ бюджет на инструмента: 24 млн. лв.

Обсъжда се възможността да бъдат безлихвени.

6. Капиталови инвестиции чрез Фонда на фондовете е шестият финансов инструмент

Този инструмент е предназначен за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата, особено в ключови сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии,  фармация, финтех, и пр.

Ресурсът в сферата на рисковите инвестиции чрез дялове в стартиращи и иновативни предприятия, който е наличен на пазара, възлиза на 150 млн. лева.

Става дума за дялово участие до 800 000 лева.

Основни параметри:

 • Размер на инвестицията: средно 800 хил. лева
 • Посредници: Четири инвестиционни фонда, чрез Фонда на фондовете.
 • Подкрепата е предназначена за компании с потенциал да подпомогнат възстановяване на икономиката след кризата, особено в сферата на иновациите и дигитализацията.
 • Общ бюджет: 150 млн. лв.

Крайни получатели са МСП, с фокус върху стартиращи (стартъпи) и иновативни предприятия.

Не са все още обявени инвестиционните фондове, чрез които ще се реализират капиталовите инвестиции. Понастоящем финансови посредници на Фонда на фондовете в дяловите и квази-дяловите инвестиции са: „Иновейшън Акселерейтър България", „Невек Мениджмънт“, „Морнингсайд хил“.

7. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Наименование на процедурата: „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ - 173 000 000 лева

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ  по всеки индивидуален проект, са 3 хил. лв., съответно 10 хил. лв.

Кандидатите са длъжни да удостоверят че са микро или малко предприятие, както и че са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението за подпомагане (проектно предложение) спрямо средно аритметичния оборот през 2019 г. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 30.05.2020 г.

8. Финансиране на градско развитие.

Фондовете за градско развитие не са нов инструмент.

Основни параметри:

 • Максимален размер на финансиране: до 40 млн. лв.
 • Дългосрочни инвестиционни и оборотни кредити
 • Общ бюджет на инструмента: 418 млн. лв.

Крайни получатели:

 • Общини;
 • Публично-частни партньорства;

 Предприятия, засегнати от кризата, включително пряко засегнати сектори – туризъм, транспорт.

Фирмите кандидатстват при съответния мениджър за района от страната.

Посредниците, които управляват средствата за фондовете за градско развитие са:

 • За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.
 • За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Все още не е налична конкретна информация за някои от мерките, което възбужда допълнителни въпроси, но уверенията са, че до дни ще има допълнителни информационни материали за всеки от инструментите.

 

 

 

 

 

 

 

« Предишна  Следваща »