20 years together
30НОЕ

Ноември 2011

На 7-мата Национална конференция по е-образование “Е-обучението – Реално изживяване чрез иновации”, която се проведе на 17 ноември 2011 г. в х-л Шератон, гр. София, д-р Георги Димитров, съдружник в Aдвокатско... виж повече

31ОКТ

Октомври 2011

Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни е обнародван в Държавен вестник, бр. 81 от 18.10.2011 г. и влиза в сила от деня на обнародването му. Законът е приет с цел въвеждане на изискванията на... виж повече

30СЕП

Септември 2011

От 1 септември 2011 г. адв. Зоя Тодорова стана съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Адв. Зоя Тодорова се присъедини към екипа на „Димитров, Петров и Ко.” през 2005 г. и от самото начало... виж повече

31АВГ

Август 2011

В ДВ, бр. 60 от 05.08.2011 г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗИДЗЛПХМ). Една от основните промени, които въвежда ЗИДЗЛПХМ, е свързана с въвеждането на... виж повече

14ЮЛИ

Юли 2011

От 01.07.2011 г. е в сила Законът за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗИДЗННД), ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г. Една от промените е въвеждането на новата ал. 9 в чл. 25, съгласно която при извършване на... виж повече

30ЮНИ

Юни 2011

Наредба за изменение и допълнение на наредба № Н-18 от 2006 г. е обнародвана в Държавен вестник, бр. 48 от 24.06.2011 г. и влиза в сила от деня на обнародването й в ДВ. Наредбата е приета във връзка с последните изменения на Закона... виж повече

31МАЙ

Май 2011

Законът за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) беше обнародван в брой 35 на Държавен вестник от 03.05.2011 г. ЗЕВИ осигурява засилена роля на държавата и местните власти в развитието на сектора за възобновяема... виж повече

30АПР

Април 2011

В ДВ, бр. 27 от 01.04.2011 г. беше обнародвана Наредба № 1 от 10 март 2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. Регистърът представлява електронна,... виж повече

08МАР

Март 2011 г.

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд (ОСГК на ВКС) прие тълкувателно решение 3 от 28.03.2011 г. по следния въпрос: „Дали с изтичането на сроковете, посочени в §8, ал. 1 от Преходните... виж повече

28ФЕВ

Февруари 2011 г.

В ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г. беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за общинската собственост (ЗОС). Основната част от промените са свързани с принудителното отчуждаване за общински нужди на имоти –... виж повече

«12»