20 years together
17ДЕК

Постигнато съгласие по Реформата за защита на данните в ЕС

След години усилия и преговори беше постигнато политическо съгласие с Европейския парламент и Съвета по Реформата за защита на данните в ЕС. виж повече

16ДЕК

Обнародван е изцяло нов Закон за счетоводството

В  Държавен вестник брой 95 от 8.12.2015 г. бе обнародван изцяло нов Закон за счетоводството (ЗСч). С приемането на закона в националното законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Европейския... виж повече

11ДЕК

Международен пренос на данни след Safe Harbor 1.0

Адв. Десислава Кръстева лектор на уебинар на тема „Защита на големи данни в Европа и международен пренос на данни след отмяната на Safe Harbor 1.0“ виж повече

03ДЕК

Наредба за урегулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Резюме на промените, въведени с Постановление № 323 от 20.11.2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2013 г. виж повече

02ДЕК

Адвокатското дружество стана член на ICC Bulgaria

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ бе избрано за член на Националния Комитет на Международната Търговска Камара (МТК) – ICC Bulgaria. виж повече

27НОЕ

Тълкуване на Съда на Европейския съюз на разпоредби от Директива за универсалната услуга, свързани с възможността за едностранно прекратяване на потребителски договори за електронни съобщителни услуги

През юли 2014 г. пред Съда на Европейския съюз  (ЕС) е образувано дело (С-326/14) по искане за преюдициално тълкуване на член 20, параграф 2 от Директива 2002/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 07.03.2002 г. относно... виж повече

27НОЕ

Преносимост на национално значими номера

Съгласно Решение за изменение и допълнение на Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга задължението за предоставяне на преносимост на абонати и потребители е променено. виж повече

26НОЕ

Предстояща уредба за удостоверителни услуги в ЕС

Цифровият единен пазар на ЕС е на прага да получи силен тласък с новоприетия Регламент (ЕС) № 910/2014 за електронна идентификация и доверителни услуги за електронни транзакции на вътрешния пазар. виж повече

26НОЕ

Преносимост на географски номера

В брой 91 от 24.11.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление. виж повече

25НОЕ

Преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика

В брой 91 от 24.11.2015 г. на „Държавен вестник“ е обнародвано Решение за изменение и допълнение на Функционалните спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга. виж повече

«12345»