20 years together

КАКВИ СА ПРОМЕНИTE ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА БИЗНЕСА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ?

24 Април 2020

На 09.04.2020 г. бяха обнародвани поредните изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. („Закона“). Една от промените касае и така наречената мярка „60:40“ за изплащането на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение. С изменението на Закона бе предвидено, че държавата ще изплаща не само 60% от осигурителния доход на всеки работник, за който се иска компенсация, но и 60% от сумата за частта от осигуровките, които са за сметка на работодателя.

В следствие на тази промяна Министерски съвет прие изменения и в  конкретните условия за отпускане на компенсацията в Постановление № 71/16.04.2020 г., обнародвано на 21.04.2020 г. (ПМС № 71).

Междувременно множеството въпроси, които възникнаха по отношение на практическото прилагане на мярката „60:40“ доведоха и до публикуване на разяснения на Министерството на труда и социалната, част от които бяха официално приети и в ПМС № 71.

Основните промени, както и отговори на по-важните практически въпроси анализираме в следващите редове.

Категории работодатели, които могат да получават компенсацията

Няма промени по отношение на компаниите, които могат да получат компенсации. Това са:

  • всички работодатели, чиято дейност директно попада в икономическите сектори, за които е наложена забранаили ограничение на дейността в периода на извънредното положение. Първоначално посочените сектори се запазват, като към тях допълнително се добавят сектор „обучение на водачи на превозни средства“ и сектор „дневни грижи за малки деца (частен)“.
  • всички компании, които изцяло или частично са преустановили своята дейност или са въвели намалено работно време и имат спад в приходите си от поне 20%.

Размер и срок за изплащане на компенсацията

С промяната, въведена чрез ПМС № 71, държавата ще поеме 60% от размера на осигурителния доход на всеки работник или служител за януари 2020 г. и 60% от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя за същия месец. Новият размер на компенсациите ще се прилага и за работодатели, които вече са подали заявления за изплащане на компенсации.

НОИ ще изплаща на работодателите компенсациите ежемесечно, като това ще се прави въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта.

Без компенсации за работници и служители в неплатен отпуск

Въведено е допълнително ограничение за работниците и служителите, за които работодателят не може да получи компенсация. Освен изначално предвидените ограничения, компенсации няма да се изплащат за работници и служители, които са в неплатен отпуск.

Промени, касаещи случаите с установено непълно работно време

Размерът на получаваната компенсация за работници с установено непълно работно време остава същият – тя се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно. В новата редакция обаче се установява размерът на изплащаното трудово възнаграждение от страна на работодателя в тези случаи.  Работодателят ще трябва да изплаща на работниците и служителите пълния размер на трудовото възнаграждение, определено като за работа при пълно работно време и дължимите осигурителни вноски за съответния месец.

Посочените по-горе промени са в сила от 21.04.2020 г., като ще се прилагат и за работодатели, които са подали заявления за изплащане на компенсации и преди тази дата.

Отговори на други често задавани въпроси

В отговор на въпросите на бизнеса Министерството на труда и социалната политика публикува отговори на някои практически въпроси за изплащането на компенсациите. С разясненията могат вече по-категорично да бъдат направени следните допълнителни заключения:

  • Може да се получавана компенсация за служители, намиращи се в „принудителен“ платен годишен отпуск в следствие на преустановена дейност във връзка с извънредното положение (чл.173а, ал.1 от КТ).
  • Работодател, на който са изплатени компенсации, трябва да запази заетостта на работниците и служителите, за които са изплатени компенсации, за допълнителен период, равен на  периода, за който се изплащат компенсации. В този период обаче работодателят може да въвежда намалено или непълно работно време при спазване на нормативните изисквания.
  • Едно от изискванията за работодателите е през периода, за който се изплащат компенсации, да не прекратяват трудови договори на работници и служители, на няколко конкретно посочени основания от Кодекса на труда – при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, при намаляване на обема на работата и при спиране на работа за повече от 15 работни дни. Това изискване не се ограничава само до работниците и служителите, за които се изплащат компенсации, а е приложимо за всички трудови договори.

Подробен анализ на реда и условията за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение можете да откриете тук.

 

 

 

« Предишна  Следваща »