20 years together

Какво предвижда и как ще се прилага приетият от БНБ мораториум по кредитите?

23 Април 2020

Дългоочакваният мораториум по кредитите е вече факт. Българската народна банка (БНБ) утвърди ред за отсрочване на изискуеми задължения към банки и финансови институции във връзка с обявеното на 13 март 2020г. извънредно положение. Посоченият ред за отсрочване важи единствено по отношение на задълженията към банки и финансови институции, дъщерни на банките. Тук ще попаднат и дружествата, които са дъщерни на банка и отпускат бързи кредити.

Утвърдените от БНБ правила представляват т. нар. частен мораториум върху плащанията по кредити. Това означава, че тези правила са препоръчителни и  всяка една от търговските банки в страната, която желае да го прилага, следва да заяви и оповести това изрично. Към момента по-голямата част от тези банки са посочили на сайтовете си информация за въпросния мораториум и че същите са приели да го прилагат с цел да облекчат своите клиенти в условията на борбата срещу COVID-19 (изключения са само ПроКредит Банк, Общинска банка и клоновете на чуждестранни банки).

Мораториумът по своята същност дава възможност за промени в погасителния план за изплащане на главницата и/или лихвите по задълженията, без да се засягат други ключови параметри по кредитния договор, като например размера на уговорения лихвен процент.

Важно да е се има предвид, че тези промени в погасителния план няма да бъдат класифицирани като преструктуриране или неизпълнение на кредита от гледна точка на кредитното досие на клиента. Също така кредитополучателят може да се откаже от предоставения му гратисен период по-рано от предвиденото и да иска изготвяне на нов погасителен план.

Самият ред за отсрочване на задълженията от своя страна не се прилага автоматично по отношение на всички ползватели на кредитна услуга. За да се възползват от облекчението кредитополучателите е необходимо да подадат специално заявление в срок до22.06.2020 г. Заявлението може да се отнася както до непогасени вноски с вече настъпил падеж, така и до вноски, които предстои да станат изискуеми.

Гратисният период не може да надвишава 6 месеца и не може да изтича по-късно от 31.12.2020 г. Кредитополучателите, които искат да подадат заявление, следва да отговарят на следните кумулативни условия:

  • Да са сключили договора си с кредитора преди 31.03.2020 г.
  • Да имат чиста кредитна история – тоест към 01.03.2020 г. да нямат необслужени кредити с просрочие повече от 90 дни.
  • Да имат или да очакват затруднения при погасяване на задълженията си съгласно сключения с кредитора договор, във връзка с пандемията от COVID-19 и ограниченията, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Редът за отсрочване предвижда възможност за отсрочване на договорената лихва и на главницата или само са главницата. Изборът е въпрос на договорка между кредитора и кредитополучателя в зависимост от конкретния случай.

Ползване на гратисен период както за лихвата, така и за главницата

  • При този вариант кредитополучателят може да отсрочи цялото задължение, включващо главница и лихва. За целта към сключения договор се изготвя нов погасителен план с до 6-месеца по-дълъг от първоначално уговорения между страните, като към всяка вноска съответно се добави и непогасената по време на отсрочката лихва. Това реално означава, че в крайна сметка банките и финансовите институции ще получат по-голям размер на уговорената лихва, тъй като длъжниците освен дължимата лихва, която ще се начисли през гратисния период, ще заплатят лихвата върху главницата за срока, с който погасителният план ще се удължи.

Ползване на гратисен период само за главницата

  • Кредитополучателят ще може да отсрочи и само главницата, като заплаща дължимите към банките и финансовите институции лихви съгласно досегашния погасителен план.
  • Главницата ще се отсрочи съгласно нов погасителен план, който ще се удължи със срока на гратисния период.

Извън правилата на мораториума остава открита възможността за договаряне на индивидуални схеми за отсрочване.

 

 

« Предишна  Следваща »