20 years together

Детските градини и училища вече ще могат да се разполагат и в съществуващи сгради

07 Октомври 2020

В началото на септември бяха обнародвани промени в Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата („Наредбата“). С промените е даден нормативен израз на обществената необходимост от по-гъвкаво проектиране и изграждане на детски заведения и училища.

До приемането на промените единствено беше регламентирано изграждането на детски заведения като самостоятелни сгради в обособени за тази цел поземлени имоти. Според приетите промени, детско заведение вече може да се проектира в част от съществуваща или новопроектирана сграда, когато същата се намира в застроени урбанизирани територии със съществуваща инфраструктура и при спазване на здравните, противопожарните и образователните нормативни изисквания. В тези случаи детските заведения трябва да отговарят на няколко основни функционални и планировъчни изисквания.

На първо място, когато детските заведения се проектират в нежилищна сграда, помещенията им се разполагат в първите два надземни етажа, административните помещения - на третия етаж, а обслужващите помещения - в подземния или полуподземния етаж, с пряка връзка към помещенията на детската градина.

На второ място, когато детските заведения се проектират в жилищна сграда, помещенията им се разполагат в първи надземен етаж, в полуподземния или подземния етаж се допуска разполагане на обслужващите помещения, с пряка връзка към помещенията на детското заведение.

На трето място, за детски заведения, разположени в част от сграда, се проектира най-малко един самостоятелен вход.

Необходимостта от нормативни промени възникна поради нарастващата нужда от допълнителни детски градини и ясли, за които липсват терени в големите градове. В допълнение, промените отчитат, че голям брой заведения за отглеждане и възпитаване на деца вече са разположени в части от сгради без за това да е налице изрична нормативна уредба. 

« Предишна  Следваща »