20 years together

МЕРКИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

01 Април 2020

С  Решение  № 215 от 27.03.2020 г. Министерски съвет (МС) даде съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в капитала на Българска банка за развитие (ББР) чрез парични вноски на обща стойност до 700 000 000 лв.

Увеличаването на капитала ще се извърши на етапи за изпълнение на мерките за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, като конкретният размер на всяко увеличение на капитала ще се определя от министъра на икономиката в зависимост от нуждите, след мотивирано предложение на ББР.

Целта на увеличаването на капитала на ББР е средствата да се използват за издаване от страна на ББР на портфейлни гаранции към търговските банки за изпълнение на конкретни мерки за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19.

Какво представляват портфейлните гаранции?

Същността на портфейлните гаранции е, че ББР ще предостави гаранционна схема върху портфейлите от кредити, които търговските банки ще формират, за да бъдат обезпечени за предоставянето им на своите клиенти. Идеята е да бъде облекчен кредитният риск на съответната банка, като ББР поеме голяма част от него при длъжници, които са поставени в затруднение да изплащат задълженията си по кредита. Конкретните параметри на разпределението на риска, на начина и сроковете на предявяване на гаранциите и окончателния механизъм на приложение на мярката могат да бъдат коментирани след финализиране на договарянето на условията между ББР и търговските банки.

Целта на такива инструменти е те да гарантират необслужените кредити. Според ББР максималният ефект, който се очаква, е, че търговските банки биха могли да формират портфейл от 2 млрд. лв. кредити по тази мярка.

Кой ще може да се възползва от мерките?

  • 500 млн. лв. от предвидената парична вноска е предвидена да бъде използвана за издаване от страна на ББР на портфейлни гаранции към търговските банки, които да им позволят да предоставят по-гъвкави условия за бизнес кредити за определен период и условия. Все още не е публикувана официална информация дали гаранциите, отпускани от ББР на търговските банки, ще са за вече предоставени текущи кредити или ще бъдат за нови такива. Очаква се да включи и текущите, и новите. Не е известно и върху кой тип кредити ще се разпростре тази гаранция – върху тези за оборотни средства или за друг вид заеми.
  • 200 млн. лв. от ресурса, предоставен от държавата на ББР, ще бъдат насочени към физически лица - работещи в неплатен отпуск като резултат от пандемичната обстановка. Те ще могат да изтеглят безлихвен заем в размер до 1500 лева. Първоначалната идея е ББР да преведе сумата директно на търговските банки.

Кога ще започне реализирането на мярката?

Изпратено е уведомление до Европейската комисия от министъра на финансите по реда на чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да може ЕК да представи своето становище по отношение предоставянето на помощта и дали такъв план е съвместим с вътрешния пазар по смисъла на ДФЕС.

На следващо място е необходимо да се свика Общо събрание за вземане на решение за увеличаването на капитала на ББР, както и вписване на увеличението в Търговския регистър.

След осъществяването на тези задължителни стъпки се очаква ББР да обяви публично всички критерии и срокове, по които ще се реализират оповестените мерки. Гаранциите ще се издават от Националния гаранционен фонд, който е дъщерно дружество на ББР.

Всички търговски банки ли ще участват при реализирането на мерките?

Не е уточнено дали сумата ще бъде разпределена между всички банки или само между конкретни, тъй като на този етап се очаква и позицията на Асоциацията на търговските банки. Решенията относно кредитирането по тази извънредна програма ще зависят и от търговските банки, като отношенията между тях и ББР следва да бъдат оформени по договорен ред.

 

 

 

« Предишна  Следваща »