20 years together

Наближава краят на удължения срок за публикуване на ГФО за 2019

18 Август 2020

Във връзка с извънредното положение в България, свързано с пандемията от COVID-19, крайният срок за публикуване в Търговския регистър на годишния финансов отчет (ГФО) на търговците за 2019 г. бе удължен до 30 септември 2020 г.

По-рано тази година бяха приети изменения в изискванията за публикуване на отчетите на микро, малките и средните предприятия, които целят намаляване на административната тежест при подаване на годишните финансови отчети. Според тях фактът, че ГФО и годишният доклад за дейността са приети от съответния компетентен орган на дружеството, се доказва с представяне на декларация по образец, подписана от законния представител на дружеството.

Това означава, че в случай че даден търговец покрива критериите за микро, малко или средно предприятие, то решението на съответния орган на дружеството за приемането на финансовия отчет няма да подлежи на обявяване в Търговския регистър. Тези документи обаче следва да се изготвят, подпишат и съхраняват в дружеството за вътрешни цели с оглед удостоверяване на надлежното приемане на финансовия отчет за съответната година.

Горната улеснена процедура за публикуване на ГФО е приложима за предприятията, чиито финансови параметри към 31 декември 2019 не надвишават поне два от следните показатели:

 

Микро предприятия: Малки предприятия:   Средни предприятия:  
Балансова стойност на активите до:     700,000 лв. 8,000,000 лв. 38,000,000 лв.
Нетни приходи от продажби до: 1,400,000 лв. 16,000,000 лв. 76,000,000 лв.
Средна      численост на персонала 10 души 50 души 250 души


Ако дадено дружество покрива критериите за микро, малко или средно предприятие за финансовата 2019 г., само гореспоменатата декларация по образец ще е необходима за публикуването на ГФО в Търговския регистър.

 

« Предишна  Следваща »