20 years together

Нова „квота на работната сила" ще гарантира заетостта на хора с трайни увреждания

16 Януари 2019

На 1 януари 2019г. влезе в сила новият Закон за хората с увреждания (ЗХУ), който предвижда нови механизми за оценка на потребностите на хората с увреждания и въвежда задължения за някои работодатели.

  • Засилена политика за гарантиране на заетостта на хората с трайни увреждания

На първо място ЗХУ въвежда т.нар. „квота на работната сила“, според която всички работодатели са задължени да заделят от работните си места и такива за назначаване на хора с трайни увреждания. Това са лица с трайна физическа, психическа, интелектуална или сетивна недостатъчност, на които медицинска експертиза е установила вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто. Квотите са както следва:

  • работодателите с 50 до 99 служители са длъжни да заделят 1 място за лице с трайни увреждания;
  • работодатели със 100 и повече служители - 2 % от съставa си.

Работните места, определени за трудоустрояване по Кодекса на труда, не попадат в това число, тъй като те са предназначени за лица, които вече са служители при работодателя, но поради болест или трудова злополука не могат да изпълняват възложената им работа. В този смисъл работните места за трудоустрояване се определят независимо от „квотата на работната сила“. 

  • Задължение за уведомяване на Агенцията по заетостта

При новия режим работодателите следва да уведомят Агенция по заетостта за свободните позиции, заделени за хора с увреждания. В 3-месечен срок от уведомлението те са длъжни да назначат съответния брой лица, които отговарят на изискванията за заемане на определените работни места, както и да уведомят за това Агенцията.

  • Имуществени санкции

При неизпълнение на задълженията за осигуряване на „квота на работна сила“, всеки работодател ще дължи ежемесечна вноска по бюджета на Инспекция по труда в размер на 30% от минималната работна заплата за страната за всяко незаето място за човек с трайно увреждане. Отделно, при невнасяне на тези ежемесечни вноски на работодателите могат да бъдат налагани имуществени санкции от 2000 до 5000 лв. При повторно нарушение санкцията е в размер от 4000 до 10000 лв.

Уредени са и няколко изключения от режима. Работодателите се освобождават от горепосочените задължения при наличието на специфични фактори с производствен характер, възпрепятстващи наемане на хора с трайни увреждани, както и при липса на такива, насочени от Бюрото по труда/трудови посредници. Все още няма яснота по какви критерии ще бъдат оценявани тези фактори.

Повече детайли за реда, сроковете и условията за изпълнение на квотните задължения ще бъдат посочени в Правилника за прилагане на закона, който се очаква да бъде приет до 31 март 2019.

 

« Предишна  Следваща »