20 years together

Нови изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица

27 Декември 2018

От 01 януари 2019 г. влизат в сила поредните изменения в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които могат да бъдат обособени в няколко основни групи:

1. Промени в режима на данъчните облекчения за млади семейства, деца и деца с увреждания 

  • Отпада необходимостта от представяне на декларация от другия съпруг / родител при ползване на съответното данъчно облекчение

​Във връзка с това е предвидено, че когато данъчното облекчение е ползвано от повече от едно лице, всяко от тези лица ще дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

  • Въвежда се възможност за разпределяне на данъчните облекчения за деца и деца с увреждания между двамата родители, в случаите, в които данъчното облекчение надвишава годишния размер на данъчната основа на единия родител

Тази опция е в отклонение от общия режим, който предвижда, че данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие че другият родител няма да ползва намалението за съответната данъчна година. За да бъде приложена разпоредбата е необходимо размерът на данъчното облекчение за деца или за деца с увреждания да е по-висок от сумата на годишните данъчни основи на единия родител. В този случай разликата ще може да се ползва от другия родител. 

  • Удължава се срокът, в който данъчно задълженото лице не следва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

Според новите правила всеки, който иска да ползва данъчно облекчение, не трябва да има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения  не само при подаване на годишната данъчна декларация, но при подаване на коригиращата декларация в срок до 30 септември.  

Следва да се има предвид, че новите изменения във връзка с ползването на горните данъчни облекчения се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г. 

2. Променя се данъчното третиране на субсидии, парични и предметни награди 

От 01 януари 2019 г. всички парични и предметни награди, чиято пазарна цена е над 100 лв., ще бъдат обект на облагане с окончателен данък  в размер на 10%. Необлагаеми ще останат само предметни печалби с незначителна стойност, чиято пазарна цена е до 100 лева.

В допълнение, брутната сума на придобитите от физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, облагаеми доходи, получени под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, също ще се облага с окончателен данък в размер на 10%.

3. Отпада задължението за издаване на документи за изплатен доход и удържан данък и прилагането им към годишната данъчна декларация

Подобни бележки ще се издават само при поискване, а данъчната администрация ще следи служебно за коректното деклариране на доходи от страна на данъчно задължените лица. 

Тези изменения важат за доходите, изплатени след 31.12.2018 г., съответно за данъчните декларации, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г.

4. Отстъпка в данъка само ако данъчната декларация е подадена по електронен път 

Въвежда се начален срок за подаване на данъчни декларации, който е 10 януари на всяка календарна година. 

Крайният срок за ползване на отстъпка от 5 % върху данъка върху доходите се удължава от 31-ви януари на 31-ви март в случай, че декларацията е подадена по електронен път. Данъчно задълженото лице няма да ползва отстъпката от 5% ако декларацията му не е подадена по електронен път, дори и да е в предвидения срок.

Изрично е предвидено, че самоосигуряващите се лица ще подават годишна данъчна декларация само по електронен път

Новият срок за ползване на отстъпка и изискването за подаване на декларациите от самоосигуряващи се лица само по електронен път ще важат за данъчните декларации, за които задължението за подаване възниква от 01 януари 2020 г.

« Предишна  Следваща »