20 years together

Първият лиценз, издаден в България по MiFID II, е за клиент на „Димитров, Петров и Ко.“

09 Януари 2019

Първият лиценз за инвестиционен посредник, издаден през последните години от Комисията по финансов надзор (КФН) по правилата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II), стана реалност в резултат от прецизната работа на адвокатския екип на „Димитров, Петров и Ко“. 

С решение от 6 декември 2018 г. КФН издаде лиценз на „Ваха Трейд“ ЕООД за извършване на дейност като инвестиционен посредник чрез предоставяне на инвестиционни услуги и дейности съгласно европейската регулация, имплементирана в Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ). Едноличен собственик на Ваха Трейд е „Инфо Ятирим Менкул Деаляш“ АД - реномиран инвестиционен посредник, лицензиран от турския регулатор Capital Markets Board of Turkey.

По сложната процедура за издаване на лиценз работиха доказани експерти в областта на правото на капиталовите пазари, сред които Александър Тодоров, Бояна Милчева и Димитър Карабелов, както и обещаващият млад адвокат Поля Донкова.

Предизвикателствата пред екипа не бяха малко. Основните бяха свързани с постигане на пълно съответствие с регулаторните стандарти и високите изисквания към кандидата за инвестиционен посредник, произтичащи от действащото законодателството в ЕС и ЗПФИ. Поради липсата на практика по прилагане на правилата на MiFID II и остарялата подзаконова нормативна уредба адвокатите бяха изправени пред необходимостта да проучат различни европейски актове и добри практики и директно да приложат техните разпоредби. Този подход гарантира успех, който не беше постигал друг кандидат за инвестиционен посредник от 2015 г. насам.

Процедурата по издаване на лиценза отне десет месеца и не само проправи път за навлизане на пазара на финансовите услуги на нашия клиент, но създаде еталон за качество, който занапред може да бъде прилаган в процеса на лицензиране на инвестиционни посредници от КФН.

« Предишна  Следваща »