20 years together

ПО-КРАТКИ СРОКОВЕ И ПО-ВИСОКИ САНКЦИИ В НОВИЯ ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ

18 Декември 2019

На 16.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Част от промените спрямо предходния закон са свързани с въвеждането на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, а друга – с привеждането на законодателството ни в съответствие с регламентите на ЕС, регулиращи географските указания. Променени и допълнени са и редица процесуални правила, касаещи производствата по регистрация на марки и географски означения.

Определение на марка

В определението на марка отпада изискването за графичното ѝ представяне. При заявяване за регистрация на марка е допустимо тя да бъде представена във всяка форма, която позволява възпроизвеждането ѝ по ясен, точен, автономен, лесно достъпен, разбираем, устойчив и осезаем начин чрез използването на общодостъпна технология. Тази промяна ще улесни регистрацията на национални звукови и цветови марки, марки на движение, мултимедийни и холограмни марки и други подобни, чието заявяване бе възпрепятствано от изискването за графично представяне на марката.

Държавна такса

По подобие на марките на ЕС се въвежда единна такса за заявяване и експертиза, дължима в началото на процедурата по регистрация на марка, за разлика от досегашния ред, при който таксите се заплащаха на два етапа – при заявяване и при успешна регистрация на марката. Размерът на единната такса, както и броят класове от Международната класификация на стоките и услугите, които ще покрива основната такса, следва да бъдат уредени с нова Тарифа за таксите, събирани от Патентното ведомство.
 

По-кратки срокове

Очаква се занапред марките да бъдат регистрирани още по-бързо, тъй като се скъсяват сроковете в процедурата по регистрация, както по отношение на заявителя, така и за произнасяне от страна на Патентно ведомство. По-кратки стават и много от сроковете в производствата по опозиция, отменяне и заличаване на регистрацията на марка.

Срокът за подаване на опозиция срещу признаване действието на международна регистрация на марка на територията на България остава 3-месечен, но започва да тече по-рано – два месеца след публикацията на международната марка в бюлетина на Патентното ведомство.

Нови правомощия на притежателя на марка

Предвидена е възможност за маркопритежателя да забрани въвеждането на стоки на българска територия (независимо от крайното им местоназначение, т.е. дори и при транзитно преминаване), когато те или техните опаковки произхождат от страни извън ЕС и върху тях е поставен знак, идентичен или сходен на регистрираната по отношение на такива стоки марка.

Притежателят на марка има право да забрани и т. нар. „подготвителни действия“, при които се изготвят, пускат на пазара или съхраняват средства и материали (като опаковки, етикети, устройства за защита или автентичност), върху които може да бъде поставяна марката и които има вероятност да се използват за стоки или услуги в търговската дейност.

По-високи санкции

Увеличава се размерът на налаганите глоби за физически лица (от 2,000 до 10,000 лв.) и имуществени санкции за юридически лица и еднолични търговци (от 3,000 до 20,000 лв.) при нарушения на разпоредби на ЗМГО. Според мотивите на законодателя целта е да се уеднаквят административните наказания за извършени нарушения спрямо марки и географски означения с тези, предвидени за нарушенията по Закона за авторското право и сродните му права, тъй като и в двата случая се засягат права на интелектуална собственост. Със същата цел е и предвиждането на възможност при системни нарушения мястото, в което те се извършват, да бъде запечатано за определен срок - от три до шест месеца.

Регистрации на географски означения

С новия закон се прекратяват направените по реда на досегашния ЗМГО регистрации на географски означения (i) за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, (ii) за вина, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1308/2013, и (iii) за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014. Регистрацията на такива продукти, както и на земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 1151/2012 г., ще се извършва единствено по реда, предвиден в съответните регламенти.

Приложимост на новите правила

Освен за всички производства, започнати след влизането му в сила, новият ЗМГО се прилага по отношение на висящите производства по регистрация, отмяна и заличаване на регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение до 16.12.2019 г.

 


 

 

« Предишна  Следваща »