20 years together

Промените в Закона за местните данъци и такси: Нова система на данъка върху МПС. По-малко задължения за деклариране.

13 Декември 2018

Oт 1 януари 2019 г. влизат в сила изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, които преуреждат съществуващи до момента обществени отношения, като същевременно коригират неточности и непълноти в действащите до момента разпоредби с оглед на точно и уеднаквено прилагане на закона.

  1. Промени, свързани с данъка върху недвижимите имоти
  • Отпада изискването за подаване на данъчна декларация при придобиване на недвижим имот или ограничени вещни права.

Досега физическите и юридическите лица следваше да подадат такава декларация в двумесечен срок от осъществяване на съответното обстоятелство. Занапред тази информация ще се предоставя по служебен път от нотариуса, изповядал съответната сделка.

Задължението за подаване на данъчна декларация се запазва единствено за собствениците на новопостроени сгради и постройки, като от 01.01.2020 г. това изискване ще се прилага само по отношение на сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

Що се отнася до сгради и постройки, които подлежат на въвеждане в експлоатация по ЗУТ, от 01.01.2020 г. възложителят на строежа ще бъде длъжен да предоставя необходимите данни за определяне на данъка на служителите на общинската администрация след завършване на сградата в груб строеж. В този случай не е предвидено подаване на данъчна декларация.

  • Допълнително е прецизирана уредбата във връзка с възникването на данъчни задължения при изграждане на нови сгради и постройки. Така данъчното задължение ще възниква:

а. В 2-годишен срок от изграждане на сградата в груб строеж - установено от служители на общинска администрация с удостоверение по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ, когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване;

б. В 1-годишен срок от съставяне на Акт образец 15 - когато в този срок сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване; лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител (за строежите от пета категория) ще има задължение да предоставя екземпляр от съставения Акт образец 15 на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му;

в. От началото на месеца, следващ месеца, през който сградите са завършени – фактът на завършване ще се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на ЗУТ, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, че информация за новата сграда е нанесена в кадастралната карта.

Хипотезите по б. а) и б) ще се установяват с констативен акт, съставен от служители на общината. Данъчно задълженото лице може да оспори констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването. В случаите по б. в) органите, издаващи съответния документ, служебно ще предоставят екземпляр от него на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от издаването му.

Значително се повишава данъкът върхунедвижими имоти, които са разположени в курортни селища:

  • За имоти, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение - ще се прилагат ставки в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот;
  • за останалите имоти – данъчните ставки варират от 4,5 до 6 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

За сравнение, до този момент за такива имоти се прилагаше общо приложимата ставка в размер от 0,1 до 4,5 на хиляда. Посоченото повишение няма да се прилага, когато един имот е деклариран като основно жилище на данъчно задълженото лице, отдаден е под наем или е регистриран като място за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

С цел избягване на злоупотреби, когато се установи, че е  декларирано повече от едно основно жилище, предвидените в закона данъчни облекчения няма да се прилагат и данъкът ще се дължи в пълен размер за всеки от недвижимите имоти  и за периода, в който те едновременно са декларирани като основни жилища.

Запазва се задължението за юридическите лица да подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка по отношение на новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване. Запазено е също така задължението за подаване на коригираща декларация при промяна на обстоятелства, като с цел избягване на съмнение в закона изрично е записано, че това задължение се прилага и при преустройство и/или при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда. Изрично е предвидено, че не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. В тези случаи служител от общинската администрация служебно ще отразява настъпилите промени в техническите характеристики на имота.

При придобиване на недвижим имот по наследство вече е предвидена възможност при неподаване на декларация от наследниците, общинската администрация служебно да  открие партиди на лицата и да начислява данък. Очаква се това да прекрати практиката да се избягва данъчно облагане чрез неподаване на декларации.

  1. Промени, свързани с данъка върху превозните средства

С влизането на законовите промени  в сила изцяло се трансформира концепцията при определяне на дължимия данък върху превозните средства. От 01.01.2019 г. данъкът за товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона ще се определя по общите правила, които сe отнасят за всички леки автомобили, а не на база товароносимост.

Едновременно с това се въвежда така нареченото двукомпонентно облагане, съгласно което данъкът ще се определя по формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен.

Имущественият компонент, както и досега ще се определя на база мощността на автомобила и годината на неговото производство.

Екологичният компонент ще се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила – т.н. категории от Евро 1 до Евро 6, като за най-екологичните автомобили (тези с категория Евро 6) коефициентът може да бъде до 0,40 (тоест до 60% намаление на определения съгласно имуществения компонент данък). За автомобилите с категория Евро 1 коефициентът може да бъде до 1,40 (тоест до 40% увеличение на определения съгласно имуществения компонент данък).

Увеличава се данъкът за товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона, като вече данъкът ще се определя за всеки започнати 750 кг товароносимост, а не както беше досега за всеки започнат тон.

С цел предотвратяване на злоупотреби и подаване на декларации с невярно съдържание, с промените в закона се премахва данъчното облекчение за превозни средства с действащо катализаторно устройство.

Отпадат също данъчните преференции за мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW вкл., съответстващи на екологични категории Евро 3. Тези превозни средства ще могат да ползват данъчно облекчение единствено, ако съответстват на екологична категория Евро 4 и по-висока, като облекчението за категория Евро 4 е намалено на 20%, а за по-високите категории е запазено в размер на 60%.

Същото ограничение е предвидено и за автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, като данъчното облекчение за категория Евро 4 е намалено на 20%, а за по-високите категории е запазено в размер на 50%.

Във връзка с направените промени е предвидено, че общинските съвети следва да определят размерите на данъка върху превозните средства за 2019 година в срок до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът ще се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в закона.

 

« Предишна  Следваща »