20 years together

Ред и условия за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение

31 Март 2020

Една от мерките в подкрепа на бизнеса касае всички работодатели, засегнати от кризата, разделени в две категории:

 1. Всички работодатели, чиято дейност директно попада в икономическите сектори, за които е наложена забрана или ограничение на дейността в периода на извънредното положение.
 2. Всички компании, които изцяло или частично са преустановили своята дейност или са въвели намалено работно време и имат спад в приходите си от поне 20%.

От 31.03.2020 г. засегнатите работодатели ще могат да кандидатстват за получаване на компенсация за срока на извънредното положение, но не-повече от 3 месеца, в размер на 60% от осигурителния доход на служителите си. Конкретните критерии, на които следва да отговарят работодателите, за да се възползват от помощта, както и ред процедурни въпроси, са уредени в Постановление на Министерски съвет № 55/30.03.2020 г. (за краткост ПМС № 55). По-долу накратко са изложени отговори на някои основни въпроси, които могат да възникнат пред работодателите във връзка с предвидената компенсация. Информацията е актуална към 31.03.2020 г.

В какъв размер е предвидената финансова подкрепа?

Финансовата подкрепа, която ще отпусне държавата на определени работодатели е в размер на 60 % от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за работниците и служителите, за които съответният работодател иска финансиране. В случаите на установено непълно работно време, компенсацията се изплаща пропорционално на неотработеното време, но за не повече от 4 часа дневно.

Важно е да се отбележи, че работодателят дължи изплащане на пълния размер на възнагражденията за съответните служители, за които получава компенсация от държавата, както и внасяне на дължимите осигурителни вноски. Това означава покриване на остатъка от трудовите възнаграждения, но трябва да се държи сметка, че осигурителен доход и брутно трудово възнаграждение не са равнозначни. Така, ако заплатата на служителя е по-висока от максималния осигурителен доход, работодателите ще трябва да поемат цялата разлика между изплатените от НОИ помощи, изчислени на база максималния осигурителен доход и пълния размер на трудовото възнаграждение. 

Кой има право да получи компенсация?

За да получи помощ от държавата, работодателят следва да отговаря едновременно на определени условия, посочени в ПМС №55:

1. Работодателят трябва да е местно физическо или юридическо лице или чуждестранно юридическо лице, което осъществява стопанска дейност в Република България, включително клоновете на чуждестранни търговци и търговски представителства, регистрирани в страната.

2. Работодателят следва да е:

 • преустановил работата със заповед, издадена въз основа на заповед на държавен орган; или
 • преустановил работата на цялото или част от предприятието със своя заповед, издадена по реда на чл. 120в от Кодекса на труда за  целия или част от периода на извънредното положение; или
 • да е въвел намалено работно време за времето на извънредното положение.

Държавната помощ ще бъде достъпна само за такива работодатели, които са издали някоя от изброените заповеди, която засяга съответните работници или служители, за които се заявява компенсация.

3. Работодателят следва да отговаря на един от следните критерии:

3.1. Работодателят заявява изплащане на компенсации за работници и служители, осигурени в икономически дейности, посочени в ПМС № 55. В списъка са намерили място следните дейности:

 • търговията на дребно с някои изключения, като аптеки, специализирани и неспециализирани магазини за хранителни стоки, цигари, търговия на открито;
 • въздушен транспорт;
 • хотелиерство и туристическа агентска и операторска дейност;
 • дейност на ресторанти, заведения за бързо хранене и питейни заведения;
 • дейности в областта на културата, например прожектирането на филми;
 • поддържане на добро физическо състояние.

3.2. Работодателят заявява изплащане на компенсации за работници и служители заети във всеки сектор на КИД -2008, с изключение на секторите А, К, О, Р, Q, T и U, при условие, че  такъв работодател декларира намаляване на приходите от продажби:

 • За работодатели, учредени преди 01.03.2019г. – намаляване с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямосъщия месец на 2019 година;
 • За работодатели, учредени след 01.03.2019 г.намаляване с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации, спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 г.

Това обстоятелство ще се удостоверява с декларация на работодателя и документи, доказващи намаляването на приходите. Понастоящем не са конкретизирани документите, които могат да се предоставят в свидетелство на спада в продажбите, но вероятно това ще става чрез счетоводни документи (баланс, ОПР).

4. Работодателят не може да получи компенсация за определени работници и служители. Компенсации не се изплащат за работници/служители:

 • които са постъпили на работа след обявяването на извънредното положение;
 • които ползват отпуск поради болничен, бременност и раждане, осиновяване на дете до 5-годишна възраст или за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
 • за които работодателят получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или други публични средства.

5. Работодателят следва:

 •  да няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски;
 •  да не е обявен в несъстоятелност и да не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • да няма установени сериозни нарушения на трудовото законодателство с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение през период от 6 месеца преди издаване на заповедта за преустановяване на работа.

Работодателят следва да е изряден платец към държавата и да няма непогасени задължения за данъци и осигуровки, както и да не е допускал съществени нарушения на трудовото законодателство. Горните обстоятелства ще се установява служебно. Няма да бъде необходимо представяне на удостоверения от НАП или Търговския регистър.

6. Работодателят е длъжен да запази заетостта на лицата, за които е получил компенсация, за допълнителен период, равен на периода, за който са изплатени компенсациите.

7. За периода, през който работодателят получава компенсации, той не трябва да прекратява трудови договори на основание закриване на част от предприятието, съкращаване на щата, намаляване обема на работата или спиране на работа за повече от 15 работни дни.

Каква е процедурата за кандидатстване за получаване на компенсацията?

Изплащането на компенсации на одобрените кандидати ще започне след като ЕК издаде одобрение за държавна помощ. Работодателят следва да представи заявление със съответните приложения в дирекция "Бюро по труда" по месторабота на работниците и служителите. Заявлението е по образец, утвърден от Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и може да се подаде и по електронен път.

Заявленията се разглеждат в срок до 7 работни дни от подаване на заявлението. Дружествата ще могат да получат финансовата помощ в рамките на 5 дни след като бъдат одобрени. Ще се води публичен регистър на дружествата, които са получили обезщетението.

 

 

 

 

« Предишна  Следваща »