20 years together

Наближава срокът за подаване на отчети по държави за многонационални групи предприятия

22 Ноември 2017

В  края на 2017 г. изтича срокът за подаване на отчети за целите на административното сътрудничество чрез автоматичен  обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане („отчет по държави“).  В българското законодателство правилата и процедурите, свързани с автоматичния обмен по държави, са уредени в дял втори, глава шестнадесета, раздел VІ на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). 
 
Отчетът по държави се предоставя ежегодно на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП) в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за всяка многонационална група предприятия (МГП). 
 
Задължени лица за предоставяне на отчетите по държави са:
1) МГП, чието крайно предприятие майка е местно лице за данъчни цели  на България и сумата на приходите съгласно  консолидирания финансов отчет за групата надвишава  100 000 000 лева за данъчната година, предхождаща отчетната година;
2) МГП, чието крайно предприятие майка не е местно лице за данъчни цели  на България и сумата на приходите съгласно  консолидирания финансов отчет за групата надвишава 1 466 872 500 лв. (750 000 000 евро) за данъчната година, предхождаща отчетната година;
 
За да бъде едно предприятие крайно предприятие майка на МГП, то трябва да е част от МГП (да е съставно предприятие) и да отговаря на следните критерии:
 
• да има задължение да съставя консолидиран финансов отчет съгласно счетоводното законодателство, тъй като пряко или косвено притежава дялове в други съставни предприятия от МГП; 
и
• да няма друго съставно предприятие на тази МГП, което пряко или косвено упражнява контрол над това съставно предприятие.
 
„Многонационална група от предприятия“ е група от предприятия, която отговаря на следните условия:
• включва две или повече предприятия, които са местни лица за данъчни цели на различни държави-членки или други юрисдикции; 
или
• включва предприятие, което е местно лице за данъчни цели на една държава – членка или друга юрисдикция, но подлежи на данъчно облагане по отношение на стопанската дейност, извършвана чрез място на стопанска дейност, в друга държава-членка или юрисдикция.
 
Понятието „съставно предприятие“ включва:
•  всяка отделна стопанска единица на МГП, която е включена в консолидираните финансови отчети на МГП за целите на финансовото отчитане или която би била включена, ако дялове от капитала на съответната стопанска единица на МГП се търгуват на фондова борса;
 
• всяка стопанска единица на МГП, която е изключена от  консолидираните финансови отчети на МГП само на основание размер или същественост;
• всяко място на стопанска дейност на всяка отделна стопанска единица на МГП по горните две точки, ако стопанската единица изготвя отделен финансов отчет за това място на стопанска дейност за финансови, данъчни, счетоводни и регулаторни цели или във връзка с вътрешния управленски контрол.
 
Важно е  да се има предвид, че всяко съставно предприятие на многонационална група предприятия (МГП), което е местно лице за данъчни цели на Република България, е длъжно  да уведоми изпълнителния директор на НАП не по-късно от последния ден на отчетната данъчна година дали е:
 
-  крайно предприятие майка,
-заместващо предприятие майка или
съставно предприятие по смисъла на чл. 143ц, ал. 1 ДОПК.
 
Ако съставното предприятие не действа в някое от изброените качества, то трябва да предостави информация на изпълнителния директор на НАП за предоставящото информация предприятие и държавата-членка или юрисдикцията, където то е установено за данъчни цели.
 
Уведомлението се подава по електронен път в Портала за електронни услуги на НАП. Достъпът до електронната услуга става с квалифициран електронен подпис (КЕП) от юридически лица с 9-значен ЕИК по ЗТР/ЕИК по Булстат, с активна регистрация и от упълномощени лица за категория услуги „Предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен в областта на прякото облагане“.
 
Всички останали лица ще трябва да подадат заявление за достъп до услугата преди да могат да подадат уведомлението.
 
При първото подаване на уведомления по чл. 143ш от ДОПК следва да се подадат две отделни уведомления - за 2016 г. и за 2017 г.
 
При неизпълнение на задълженията за подаване на отчет по държава или за неподаване на уведомление законът предвижда налагане на сериозни имуществени санкции:
 
1) За неподаване на отчет по държави в срок е предвидена имуществена санкция в размер от 100 000 лв. до 200 000 лв. При липса на или посочване на неверни и непълни данни е предвидена имуществена санкция в размер от 50 000 лв. до 150 000 лв.
 
2) За неподаване на уведомление е предвидена имуществена санкция от 50 000 лв. до 150 000 лв. При неподаване на уведомление, в което да се сочи, че крайното дружество майка отказва да даде информация за подаване на отчет по държави е предвидена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. 
 
 
« Предишна  Следваща »