20 years together

Банково и финансово право

Общ преглед
Димитров, Петров и Ко. предоставя консултации по всички аспекти на финансирането на национално и международно ниво в различни икономически сектори, като помага на своите клиенти да изпреварят конкуренцията. Кантората силно обогати своя опит чрез предоставянето на юридически услуги на голям брой банкови и небанкови финансови институции, инвестиционни посредници и публични дружества във връзка с внедряване на нови продукти, осъществяване на инвестиционни проекти и синдикирани заеми. Екипът по банково и финансово право има опит с местните и международни финансови пазари и правни рамки. Адвокатското дружество сътрудничи с водещи международни адвокатски кантори в редица юрисдикции като споделя с тях знания, идеи и най-добри практики с цел ефективно решаване на сложни международни финансови казуси. 
 
Адвокатите от Димитров, Петров и Ко. имат солиден експертен опит в следните области:
 
Банково и Финансово право:
 • Спазване на изискванията на банковата регулация;
 • Финансово преструктуриране;
 • Гарантирани депозити;
 • Банкови гаранции;
 • Акредитиви;
 • Записи на заповед;
 • Договори за заем;
 • Правно проучване на качеството на активите и правен анализ на кредитно портфолио;
 • Платежни услуги и платежни системи;
 • Електронно банкиране;
 • Клиъринг и нетинг;
 • Преустановяване на банковата дейност;
 • Особен надзор;
 • Банкова несъстоятелност;
 • Събиране на вземания;
 • Преструктуриране на дълга;
 • Репо сделки;
 • Суапове;
 • Деривативни финансови инструменти и финансови продукти;
 • Държавни ценни книжа;
 • Цесии;
 • Финансови обезпечения;
 • Залози;
 • Особени залози;
 • Ипотеки.
 
Капиталови пазари:
 • Листване на дружества, инвестиционни посредници, лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, застрахователни брокери, АДСИЦ и др.
 • Първично публично предлагане (ППП);
 • Вторично публично предлагане и търгови предложения; 
 • Делистване на публични дружества;
 • Спазване на изискванията;
 • Свикване и организиране на общи събрания на акционерите и облигационерите в публични дружества;
 • Търгуване и прехвърляне на ценни книжа (акции, облигации и др.).
 
Изтъкнатият екип по банково и финансово право на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ е ангажиран в редица значими случаи, направили революционен пробив в практиката. Отделът по банково и финансово право се състои от мултидисциплинарен екип от адвокати от отделите по търговско, телекомуникационно и медийно право, данъчно право, съдебно представителство и недвижими имоти и притежават изключителен ноу-хау и доказан опит в работата с финансови институции и финансови инструменти. Благодарение на своята експертиза и стратегическо мислене адвокатите предоставиха иновативни решения по някои от най-значимите и комплексни случаи за последните 15 години в предизвикателната пазарна среда в страната:
 • Предоставяне на правно съдействие във връзка с най-голямата банкова несъстоятелност в България, оказала сериозно въздействие върху платежните системи и услуги в страната;
 • Процесуално представителство на най-голямата българска банка в несъстоятелност при обжалването на решението на Българската народна банка за прекратяване на лиценза ѝ, с което беше обърната установената съдебна практика;
 • Извършване на пълен правен анализ и последващо проучване на качеството на активите и оценка на активите на 95,4% от кредитното и 99,1% от инвестиционното портфолио на четвъртата по големина българска банка, като част от първата оценка на качеството на активите, възложена от регулатора в България.
 

 

горе

Представителен опит
Банково и финансово право:
 
Правно консултиране на Българската народна банка по няколко големи регулаторни и административни дела във връзка със спазването на изискванията в банковия сектор и регулаторната отговорност, както и по текущата дейност на банката.
През 2014-2015 г. Димитров, Петров и Ко. предоставя правно и регулаторно съдействие на квесторите на четвъртата по големина българска банка, назначени от Българската народна банка, след като дейността на банката беше временно преустановена заради внезапно нахлуване на вложителите:
 • Пълен правен анализ на повече от 95% от кредитното портфолио на банката, възлизащо на повече от 2,76 милиарда евро, с оглед проверка на съответствието му с приложимите законови изисквания и валидността на предоставените гаранции;
 • Консултиране на квесторите и синдиците на банката в процеса на изплащането на държавните гаранции, дължими на повече от 108 хиляди вложители на банката от българския Фонд за гарантиране на влоговете в банките и преглед на стотици жалби на вложители в рамките на 5 месеца;
 • Успешно представлява квесторите и синдиците на банката в обжалването на решението на Българската народна банка за прекратяване на лиценза ѝ пред Върховен административен съд, който при отхвърлянето на жалбите цитира редица от нашите аргументи;  
 • Постигнато беше изключително бързо обявяване на несъстоятелността на банката от страна на Софийски градски съд – само пет месеца след прекратяването на лиценза ѝ;
 • След откриването на производството по несъстоятелност датата на несъстоятелността беше успешно обжалвана и беше определена от Софийски апелативен съд за датата, на която банката е поставена под особен надзор, като по този начин бе обърната установената съдебна практика;
 • Подготовка и предприемане на правни действия и последващо процесуално представителство в множество действия по възстановяване на задълженията на банката в несъстоятелност, възлизащи на обща стойност над 1,3 милиарда евро;
 • В качеството си консултант на квесторите и синдиците на банката екипът на Димитров, Петров и Ко. изигра важна роля, предоставяйки консултации по текущите дейности на банката.
 
Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ беше избрано от българския клон на най-голямата и стара турска търговска банка – T.C. Ziraat Bankasi, за оказването на съдействие и консултиране на банката по въпроси, свързани със събирането на вземания, включително чрез проследяване и възстановяване на активи, обезпечаване на вземания, заповедно производство, частно принудително изпълнение, общо съдопроизводство и т.н.;   
Димитров, Петров и Ко. консултира някои от 5-те водещи български банки (УниКредит Булбанк АД, Обединена българска банка АД, Корпоративна търговска банка АД, Българо-американска кредитна банка АД) във връзка с внедряването на продукти за интернет банкиране. Екипът ни изготви пълен набор от документи за  въвеждането на нови продукти –  политики за сигурност, общи условия, договори, тарифи и т.н., с което съдейства за засилване на позициите на банките на пазара на електронните банкови услуги.
Адвокатите на кантората консултират фонда за рисков капитал NEVEQ II по редица международни многомилионни дялови инвестиции, включително и чрез структуриране на суапове и на иновативно споразумение за конвертируем заем.   
Димитров, Петров и Ко. консултира голям строителен предприемач в неговите отношения с най-голямата българска банка във връзка с преструктурирането на заем, възлизащ на 10 милиона евро, за финализиране изграждането на мащабен ваканционен и хотелски комплекс на Черноморското крайбрежие.   
Адвокатското дружество успешно представлява водеща българска верига за търговия на дребно в отношенията ѝ с една от най-големите български банки по договор за факторинг на стойност от 8,5 милиона евро на месец.
През 2015 г. адвокатското дружество предостави консултации по правни и регулаторни въпроси на водеща небанкова финансова институция във връзка с въвеждането на редица уникални потребителски финансови услуги за предоставяне на микрокредити по нови и неизследвани пазарни канали.
Адвокатското дружество предостави правно съдействие на „Адванс Пропъртис“ АД във връзка с най-голямото придобиване за 2014 г. – пълно придобиване на „Хювефарма“ АД от американския частен капиталов инвеститор Rohatyn Group. Екипът ни предостави правни консултации във връзка с обезпечаването на синдикиран заем от 275 милиона евро. Това е един от най-големите корпоративни заеми, изтеглени от българска банка досега.
През 2013 г. екипът на адвокатското дружество консултира основателите на най-големия и модерен дейта център в България във връзка с комбинирано финансиране с дялово инвестиране/банково кредитиране на обща стойност от почти 3 милиона евро. Впоследствие е предоставено пълно правно консултиране и съдействие в преговорите при успешното излизане от инвестицията от страна на основателите, фонда и банката чрез продажба на 100% от дружеството на водещ международен доставчик на висококачествени неутрални дейта центрове.   
През 2014 г. Димитров, Петров и Ко. консултира португалски инвеститор във възобновяеми енергийни източници относно цялостното структуриране на многомилионна сделка, включително капитализация на дълг с цел излизане на инвеститора от бизнеса му в България.
През 2014 г. Димитров, Петров и Ко. консултира водеща българска фармацевтична компания относно първоначалното структуриране на новия ѝ дружествен и бизнес модел за търговия с лекарства на едро с отложено плащане, обезпечено с подходящ особен залог
Експертите на кантората участват активно в преговорите с банка в процеса на съгласуване на условията за издаване на акредитив за финансиране на придобиването на акциите на земеделски инвестиционен фонд във връзка с третата по размер M&A сделка за 2013 г. 
През 2013 г. експертите на адвокатското дружество консултират водеща глобална финансова институция по правните аспекти на бонусна програма за привличане, достъпна по различни канали, например по интернет, през банкомат, по телефон и др. 
През 2011 г. адвокатите на кантората представляват един от водещите български фармацевтични дистрибутори в комплексна сделка за придобиване на искове и вземания за над 30 милиона евро, произтичащи от договор за заем, обезпечен с особени залози.
През 2010 г. Димитров, Петров и Ко. представлява водеща италианска строителна компания по сложен спор относно плащане по банкова гаранция при поискване.
 
Опит на капиталовите пазари:
 
Димитров, Петров и Ко. предоставя пълно правно съдействие и консултиране на група испански инвеститори във връзка с първото лицензиране на лице, управляващо Алтернативен инвестиционен фонд, пред Комисията за финансов надзор в България. На екипа ни беше възложено и учредяването на юридическото лице, изготвянето на пълен набор от необходимата документация, комуникацията и представителството пред Комисията за финансов надзор.
Димитров, Петров и Ко. е ангажирано в проект, чиято цел е учредяването и регистрирането на Алтернативен инвестиционен фонд (АИФ) и на лице, управляващо АИФ. Адвокатите работят по широк спектър въпроси, включително консултации по структурирането на АИФ и лицето, управляващо АИФ, по отношение на активите, правната форма на лицето, управляващо АИФ, и др. Това е предизвикателен проект, който поставя редица въпроси за съответствието във връзка с новите нормативни актове, наскоро приети в българското законодателство, както и наредбата за свързаните с тях практически въпроси, която се очаква да бъде приета от регулатора. 
През 2014 г. Димитров, Петров и Ко. беше правен консултант и координатор на проект за ППП на дружество от фармацевтичния сектор. В много отношения проектът и нашето участие в него отразява листването от 2013 г., като има и допълнителен фокус – инжектиране на парични средства плюс влагане на основни активи и бизнес в дружеството, включително свързаните въпроси за собствения капитал, финансиране, данъци, контрол върху концентрациите и др. 
Екипът на Димитров, Петров и Ко. предостави пълно правно съдействие и изготви всички необходими документи за преобразуването на голям фармацевтичен производител в публично дружество, както и всички формалности, свързани с листването на дружеството на Българската фондова борса. Освен основната работа по изготвянето и подаването на проспекта за първичното публично предлагане, комуникацията с Комисията за финансов надзор и регулирания пазар адвокатското дружество се ангажира по всички въпроси, свързани с преобразуването на проектното дружество, структурирането на активите, оптимизацията на оборота и капиталовата адекватност на проектното дружество, изработване на стратегии за внасяне на непарични вноски и последващо търгово предлагане и др.
Екипът по финансово право на Димитров, Петров и Ко. беше правен консултант и проектен координатор във връзка с ППП на водеща българска компания за търговия на едро с лекарства, заедно с водещ български инвестиционен посредник, екип от одитори, счетоводен екип и акционерите на въпросната компания. Адвокатското дружество предостави съдействие по широк спектър въпроси във връзка с преобразуването на дружеството (от ООД в АД), по въпроси, свързани с капитала, регистрирането на безналични акции в Централен депозитар АД, изготвяне на правната част на проспекта за ППП, цялостната комуникация с Комисията за финансов надзор, комуникацията с Българската фондова борса и др. Въпреки преустановяването на проекта по стратегическо решение на собствениците целта му беше осъщесвяването на едно от най-широкомащабните листвания на фондовата борса през 2013 г.  
През последните няколко години екипът на Димитров, Петров и Ко. бе ангажиран по два случая на учредяване на инвестиционни посредници, като един от проектите все още е текущ. Наши адвокати изготвиха анализ и стратегия по придобиването на най-подходящия лиценз с оглед текущите проекти на клиента и неговите бъдещи намерения. Следващата стъпка е изготвяне на цялостната документация по учредяването на инвестиционния посредник.
Екипът на Димитров, Петров и Ко. предостави правни консултации на четвъртата по големина българска банка, докато същата беше поставена под особен надзор, както и при обявяването ѝ в несъстоятелност. Това е първият фалит на публично търгувана банка в България, който доведе до безпрецедентен и заплетен правен казус относно положението на банката в регулаторен план предвид противоречивите правни режими за кредитните институции и за публичните дружества. Ситуацията беше допълнително усложнена и от факта, че точно преди да изпадне в несъстоятелност, нашият клиент придоби още една платежоспособна банка. Работата включваше решаване на редица текущи регулаторни въпроси, свързани със задълженията на банката в качеството ѝ на публично дружество и преустановяването на търговията с нейни акции. Банката беше също и дилър на ценни книжа, както и доверено лице за редица публични и частни емисии на облигации, което повдигна много и различни сложни въпроси относно ценните книжа и капиталовите пазари.    
 

горе

Свързани новини
12ОКТ

Девет адвокати от екипа на DPC са отличени от IFLR1000

Димитров, Петров и Ко. е една от двете кантори с най-много адвокати в индивидуалното класиране на IFLR1000 за България. виж повече

03ЮЛИ

DPC на път към върха в банковото и финансовото право

IFLR1000, справочникът на водещите световни кантори в областта на финансовото и дружественото право, обяви класацията си за банково и финансово право в края на юни и с радост споделяме, че практиката на DPC в тази област... виж повече

11МАЙ

DPC с най-високо класиране до момента от The Legal 500 EMEA

В средата на април един от двата най-големи и престижни правни справочници в света, The Legal 500, обяви класациите си за региона на Европа, Средния Изток и Африка за 2020 г. виж повече

горе

Свързани публикации

Програми за държаво подпомагане срещу последствията на пандемията от COVID-19 за бизнеса

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Публикувано в:www.ibanet.org

Издание:IBA Closely Held and Growing Business Enterprises Committee

Този Обзор по страни на програмите за подпомагане в избрани европейски държави е изготвен от Комитета за малки и развиващи се предприятия на IBA с подкрепата на Европейския регионален форум на IBA и цели да даде възможност на адвокатите по цял свят да обслужват по-добре международните си клиенти, а също и на международните компании да разберат спецификите на националните и регионални програми, достъпни в юрисдикциите, в които осъществяват своята дейност.

*Публикацията е на английски език.

Подготовка за излитане. Процедурата за концесия на летище София привлече силни кандидати, но изборът не трябва да е свързан само с цената

Тема:Обществени поръчки

Публикувано в:Сп. Икономист

Издание:бр.16

Автор: Емил Петров

Коментар и експертен анализ: Христо Нихризов

Европейско ръководство за събиране на вземания - България

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Европейско ръководство за събиране на вземания

*Публикацията е на английски език.

горе

Лице за контакт

Христо Нихризов

Съдружник

Христо Нихризов

горе