20 years together

Строително право

Общ преглед
Строителното право включва прилагането на междудисциплинарен правен подход към специфичните за сектора въпроси и проблеми, които възникват във връзка с процеса на строителството и свързаните с него бизнес отношения. В резултат от дългогодишния опит на екипа на Димитров, Петров и Ко. и фокуса на работата ни в тази сфера на правото, нашите експерти предоставят висококачествени правни консултации практически по всякакви въпроси, специфични за този сектор. Адвокатското дружество е сред малкото български адвокатски кантори със забележителни резултати при консултирането на чуждестранни и местни компании относно изпълнението на договори по ФИДИК в България и тяхното съответствие със специфичните строителни и тръжни изисквания на българското право. Димитров, Петров и Ко. представлява клиентите си по време на всички етапи на строителния процес: от планиране и участие в тръжни процедури, изпълнение на строителството и въвеждане в експлоатация до процесуално представителство и разрешаване на спорове.          
 
Димитров, Петров и Ко. притежава задълбочен опит в областта на строителното право и предоставя пълен набор от правни решения за строителния сектор:
 
  • правно съдействие във връзка с устройство на територията, одобряване на инвестиционни проекти и получаване на разрешения за строеж, както и обжалване на индивидуални административни актове свързани със строителния процес (напр. забрани за строеж); 
  • комплексни правни услуги при осъществяване на административни процедури по българското право във връзка с получаване на разрешение за строеж и извършване на строителни работи в защитените територии по програма „Натура 2000”;
  • консултиране относно правни процедури по българското и международното право, свързани  с цялостния процес на строителство в териториални води и континентален шелф;
  • регистрация на строителни компании в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) – необходимо условие за осъществяване на строителна дейност в България;
  • консултации в областта на международните строителни договори, базирани на Договорните условия на Международната федерация на инженерите- консултанти -  ФИДИК и договори за инженеринг, доставка и строителство (EPC contracts) и тяхното съответствие със спецификите на българското строително право и правилата за провеждане на обществени поръчки;
  • изготвяне и договаряне на договори с подизпълнители, съобразени с правилата на „Договорните условия за строителство” (Червената книга на ФИДИК), „Договорните условия за технологично оборудване, проектиране и строителство” (Жълтата книга на ФИДИК), както и „Договорните условия за инженеринг, реализация и строителство „до ключ” (Сребърната книга на ФИДИК);
  • изготвяне и договаряне на договори за проектиране, за строителство и за осъществяване на консултиране и строителен надзор;  
  • висококачествена правна помощ по процесуални и арбитражни производства за разрешаване на строителни спорове (включително преговори, медиация, арбитраж, процедури за алтернативно решаване на спорове, съдействие в процедури пред Органа за решаване на спорове, предвидени в договорите, базирани на Договорните условия на ФИДИК).
 
Димитров, Петров и Ко. консултира големи строителни компании при строителство и реконструкция на пътища и магистрали, железопътно строителство, строителство и поддръжка на летища. 
 
Нашите експерти предоставят широко-аспектно правно съдействие на международни строителни компании, осъществяващи строителни проекти в България по договори съгласно условията на ФИДИК.
 

горе

Представителен опит
„Димитров, Петров и Ко.” предоставя пълно правно обслужване на българския клон на един от най-големите италиански строители на транспортна инфраструктура, който спечели търга за изпълнението на инфраструктурен проект на стойност над 65 милиона евро, финансиран по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Експертите на кантората регулярно консултират клиента по различни правни въпроси относно договорните отношения между възложителя (Агенция “Пътна инфраструктура”) и изпълнителя във връзка със строителството на автомагистрала „Марица“ (Лот 1: Оризово – Димитровград). 
 
„Димитров, Петров и Ко.” е eксклузивен правен и данъчен консултант за България на третата по големина италианска строителна компания по всички етапи на осъществяване на железопътен проект Първомай – Свиленград на стойност 162 милиона евро, изпълняван въз основа на договор по Договорните условия на Жълтата книга на ФИДИК. Нашите експерти представляват компанията и във връзка с изготвянето на тръжни оферти за участие в няколко нови инфраструктурни проекта. 
 
„Димитров, Петров и Ко.” е ексклузивен правен консултант на международен инвеститор, който изгражда трансгранична телекомуникационна мрежа, включително и в български териториални води и шелф. Екипът ни беше ангажиран в изготвянето на цялата правна документация, която се изисква за изграждането на телекомуникационната мрежа. 
 
 
Адвокатското дружество беше ангажирано от водещ телекомуникационен оператор за изготвянето на пълен анализ на съответствието на българското законодателство с Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Екип от експерти на „Димитров, Петров и Ко.” извърши задълбочено проучване на българското законодателство и по-конкретно на съответствието му с основните изисквания на Директивата относно изграждането на телекомуникационни мрежи.      
 
Адвокатското дружество представлява норвежки частен инвестиционен фонд във всички негови дейности в България, свързани с придобиването и строителството на голям хотел и жилищен комплекс в морски курорт. Работата включва изготвяне на правни анализи и консултации, водене на преговори, изготвяне на договори и процесуално представителство. 
 
Адвокатското дружество консултира български предприемач и строител в процеса на финансиране, ипотекиране и завършване на строителството на небезизвестна офисна и търговска сграда в София, която от години стои недовършена. Експертите на „Димитров, Петров и Ко.” предоставят на клиента правни консултации и становища, включително водене на преговори и изготвяне на договори във връзка с финансирането, ипотекирането и процеса на строителството.  
 
Румънски инвеститор повери на „Димитров, Петров и Ко.” представителството си в правен спор срещу второто по големина строително дружество в България. От 2008 г. насам нараства броят на възлаганите на кантората дела, свързани със строителни спорове на местни и чуждестранни клиенти.
 
Адвокатското дружество успешно регистрира няколко местни и чуждестранни строителни дружества в Централния професионален регистър на строителя, сред които е голяма международна строителна компания – специалист в изграждането на бензиностанции с повече от 20 завършени проекта на територията на страната.
 
Адвокатското дружество предоставя правни консултации на водещи турски строителни компании относно концесионния режим за пътното строителство и поддръжка, както и възможностите за сключване по българското право на договори за строителство и управление, при които собствеността на обекта се прехвърля на държавата . 
 
Дружеството е било водещия правен консултант на местния клон на една от най-големите италиански пътностроителни компании във връзка с изпълнението на 5 от най-мащабните инфраструктурни проекти в България, финансирани по програма ФАР, възлизащи на повече от 60 милиона евро.
 

горе

Свързани новини
29МАР

Промени в Закона за устройство на територията

В брой 16/23.02.2021 на Държавен вестник бяха обнародвани нови промени в Закона за устройство на територията ("ЗУТ"), някои от които предизвикаха значителни полемики в професионалните среди. Част от спорните промените бяха атакувани от президента, но ветото бе преодоляно от Народното събрание. Предлагаме на вашето внимание обобщение на по-важните изменения. виж повече

07ОКТ

Детските градини и училища вече ще могат да се разполагат и в съществуващи сгради

В началото на септември бяха обнародвани промени в Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, даващи нормативен израз на обществената необходимост от по-гъвкаво проектиране и изграждане на детски заведения и училища. виж повече

20МАЙ

Нова Наредба регулира сервитутите на ВиК съоръженията

На 27.03.2020 г. влезе в сила Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните... виж повече

горе

Свързани публикации

Арбитрируемост на спорове по договори за строителство, сключени с публични органи: Българската гледна точка

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Wolters Kluwer, Construction Arbitration in Central and Eastern Europe

*Тази публикация е на английски език

Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.7

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ ФОРМИ НА ФИДИК

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.2

горе

Лице за контакт

Бояна Милчева

Съдружник

Бояна Милчева

горе