20 years together

Енергийно право

Общ преглед
През последните години адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” натрупаха значителен опит в областта на енергийното право, като обслужват многобройни български и международни клиенти във връзка с разнообразни правни въпроси. Услугите на кантората включват, без да се изчерпват с:
 
  • правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на енергиен бизнес в България, включително с възобновяеми енергийни източници;
  • съдействие при лицензионни процедури, включително изготвяне на цялата необходима документация;
  • правни консултации при търговия с електрическа енергия на преференциални цени, на свободния пазар и на балансиращия пазар;
  • съдействие на инвеститори при развитие, изграждане и експлоатация на енергийни обекти, включително и при получаване на решения по ОВОС;
  • правно консултиране при придобиване на енергийни обекти, включително в процеса на преговори, изготвяне на комплексни правни анализи и подготовка на документация по сделката;
  • представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички останали компетентни органи;
  • представителство в съдебни и арбитражни производства във връзка с уреждане на отношения с Националната електрическа компания и електроразпределителните дружества.
 
През годините от услугите на Димитров, Петров и Ко. се възползваха петролни рафинерии, производители на електроенергия и нефтени продукти, вносители на батерии и оборудване за електроцентрали и други дружества, развиващи дейност в този сектор. Кантората предоставя правна помощ на няколко международни енергийни дружества при започване на дейността им в България. Адвокатите на дружеството развиват успешна практика при придобиването на проекти за слънчева и вятърна енергия както посредством придобиването на местни дружества (дружества със специална инвестиционна цел), така и посредством сделки с недвижими имоти. Техният опит включва солидни познания в областта на нормативната уредба и практическите въпроси, свързани със зониране, изграждане, околна среда и присъединяване към мрежата.
 
Експертите на Димитров, Петров и Ко. изиграха активна роля като консултанти при приватизацията на енергийния сектор в България.
 

горе

Представителен опит
Димитров, Петров и Ко. консултира водещия международен електроенергиен оператор Alpiq AG group във връзка със започването на търговска дейност в България, включително цялостно корпоративно обслужване, консултиране по регулаторни и лицензионни въпроси, договорни отношения,  специфики при договори за покупко-продажба на електроенергия и участие на пазара.
 
Димитров, Петров и Ко. предоставя пълно правно обслужване на водещ местен икономически играч във връзка с навлизането му на пазара на дребно на горива. Екипът на дружеството консултира клиента по редица регулаторни въпроси, придобиване на недвижими имоти, конкурентни въпроси и изготвяне на договори.
 
Адвокатското дружество оказва правно съдействие на Suzlon Energy, европейски член на Suzlon Group, световен лидер в производството на вятърни турбини, по текущи правни въпроси, свързани с дейността му на българския пазар.
 
Кантората консултира водноелектрическа централа във връзка с редица регулаторни въпроси в сектора на възобновяемите енергийни източници, включително регистрацията на електроцентралата на свободния пазар за търговия с електроенергия.
 
Windkraft Simonsfeld, водещ австрийски производител на електроенергия от алтернативни източници, който произвежда и продава на местния пазар, възлага на експертния екип на Димитров, Петров и Ко. разрешаването на корпоративните, процесуалните и енергийните си въпроси.
 
Димитров, Петров и Ко. представлява инвеститора в сектора на възобновяемата енергия „Горичане Енерджи“ ЕООД в търговско арбитражно дело срещу Националната електрическа компания пред Арбитражния съд при БТПП във връзка с претендирани договорни вреди, произтичащи от отказ за сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа.
 
Що се отнася до предоставянето на консултации, свързани с проекти „на зелено“, Димитров, Петров и Ко. е консултант на двама инвеститори, които в момента разработват проекти за ветроенергийни паркове от 140 MW и 99 MW в Североизточна България. Наред с консултирането по всякакви въпроси, свързани с придобиването на земята, зонирането, присъединяването към мрежата и оценките на въздействието върху околната среда, експертите на дружеството участват още в извършването на правен анализ на парцелите и изготвянето на правната документация, позволяваща на предприемача да ползва земята за проекта, без да е нужно да я купува. Те предоставят също услуги по всякакви въпроси, свързани с дружественото и търговското право, които възникват при структурирането на бизнеса и текущата дейност на клиентите в България. 
Кантората бе ангажирана от един от българските лидери в разработването на проекти, за да консултира дейността му по осъществяването на соларен проект в Южна България, както и във връзка с учредяване на съвместно предприятие за управление на проекта. Екипът на Димитров, Петров и Ко. предостави правни консултации и при разширяването на търговската дейност на клиента, чрез закупуване на соларни проекти, готови за изграждане, с цел да ги управлява самостоятелно. 
 
Димитров, Петров и Ко. съдейства на инвеститорите в първия етап на приватизацията на Националната електрическа компания, който включваше 22 малки водноелектрически централи. 
 
Правен консултант на HANERGY SOLAR POWER B.V. в проект за придобиване на целия капитал на българско дружество със специална инвестиционна цел, което държи правата над 3 MW соларен проект в Югоизточна България.
 
Кантората е изключителен правен консултант на P2 Solar Inc. във връзка с проект за придобиване на целия пакет акции от капитала на българско проектно дружество, притежаващо правата върху 14.35 MW соларен проект в Североизточна България.
 
Експертите на дружеството са изключителни консултанти на съвместно предприятие между световен оператор на ветроенергийни паркове и водещ производител на ветрогенератори в световен мащаб, както и на още няколко европейски инвеститори, развиващи ВЕИ проекти в България, чиято планирана обща мощност надхвърля 270 MW. Експерти на кантората са предоставяли отделни правни консултации и на други ключови играчи от сектора на ВЕИ. 
 

горе

Свързани новини
11МАЙ

DPC с най-високо класиране до момента от The Legal 500 EMEA

В средата на април един от двата най-големи и престижни правни справочници в света, The Legal 500, обяви класациите си за региона на Европа, Средния Изток и Африка за 2020 г. виж повече

11СЕП

ВКС се произнесе относно обхвата на арбитражната клауза в договор за изкупуване на електрическа енергия

Неотдавна Върховният касационен съд (ВКС) постанови важно определение[1] по въпроса дали общата арбитражна клауза в даден договор обхваща права и задължения на страните, произтичащи пряко от закона.  На пръв... виж повече

28АВГ

КЗК установи злоупотреба с господстващо положение от страна на НЕК

Българската Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) установи нарушения на  конкурентното законодателство, извършени от страна на НЕК и наложи санкция в размер на 315 612 лв. (приблизително 160 000... виж повече

горе

Лице за контакт

Богдан Петров

Съдружник

Богдан Петров

горе