20 years together

Енергийно право

Общ преглед
През последните години адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” натрупаха значителен опит в областта на енергийното право, като обслужват многобройни български и международни клиенти във връзка с разнообразни правни въпроси. Услугите на кантората включват, без да се изчерпват с:
 
  • правни консултации относно регулаторната рамка за осъществяване на енергиен бизнес в България, включително с възобновяеми енергийни източници;
  • съдействие при лицензионни процедури, включително изготвяне на цялата необходима документация;
  • правни консултации при търговия с електрическа енергия на преференциални цени, на свободния пазар и на балансиращия пазар;
  • съдействие на инвеститори при развитие, изграждане и експлоатация на енергийни обекти, включително и при получаване на решения по ОВОС;
  • правно консултиране при придобиване на енергийни обекти, включително в процеса на преговори, изготвяне на комплексни правни анализи и подготовка на документация по сделката;
  • представителство пред Комисията за енергийно и водно регулиране и всички останали компетентни органи;
  • представителство в съдебни и арбитражни производства във връзка с уреждане на отношения с Националната електрическа компания и електроразпределителните дружества.
 
През годините от услугите на Димитров, Петров и Ко. се възползваха петролни рафинерии, производители на електроенергия и нефтени продукти, вносители на батерии и оборудване за електроцентрали и други дружества, развиващи дейност в този сектор. Кантората предоставя правна помощ на няколко международни енергийни дружества при започване на дейността им в България. Адвокатите на дружеството развиват успешна практика при придобиването на проекти за слънчева и вятърна енергия както посредством придобиването на местни дружества (дружества със специална инвестиционна цел), така и посредством сделки с недвижими имоти. Техният опит включва солидни познания в областта на нормативната уредба и практическите въпроси, свързани със зониране, изграждане, околна среда и присъединяване към мрежата.
 
Експертите на Димитров, Петров и Ко. изиграха активна роля като консултанти при приватизацията на енергийния сектор в България.
 

горе

Представителен опит
Димитров, Петров и Ко. консултира водещия международен електроенергиен оператор Alpiq AG group във връзка със започването на търговска дейност в България, включително цялостно корпоративно обслужване, консултиране по регулаторни и лицензионни въпроси, договорни отношения,  специфики при договори за покупко-продажба на електроенергия и участие на пазара.
 
Димитров, Петров и Ко. предоставя пълно правно обслужване на водещ местен икономически играч във връзка с навлизането му на пазара на дребно на горива. Екипът на дружеството консултира клиента по редица регулаторни въпроси, придобиване на недвижими имоти, конкурентни въпроси и изготвяне на договори.
 
Адвокатското дружество оказва правно съдействие на Suzlon Energy, европейски член на Suzlon Group, световен лидер в производството на вятърни турбини, по текущи правни въпроси, свързани с дейността му на българския пазар.
 
Кантората консултира водноелектрическа централа във връзка с редица регулаторни въпроси в сектора на възобновяемите енергийни източници, включително регистрацията на електроцентралата на свободния пазар за търговия с електроенергия.
 
Windkraft Simonsfeld, водещ австрийски производител на електроенергия от алтернативни източници, който произвежда и продава на местния пазар, възлага на експертния екип на Димитров, Петров и Ко. разрешаването на корпоративните, процесуалните и енергийните си въпроси.
 
Димитров, Петров и Ко. представлява инвеститора в сектора на възобновяемата енергия „Горичане Енерджи“ ЕООД в търговско арбитражно дело срещу Националната електрическа компания пред Арбитражния съд при БТПП във връзка с претендирани договорни вреди, произтичащи от отказ за сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа.
 
Що се отнася до предоставянето на консултации, свързани с проекти „на зелено“, Димитров, Петров и Ко. е консултант на двама инвеститори, които в момента разработват проекти за ветроенергийни паркове от 140 MW и 99 MW в Североизточна България. Наред с консултирането по всякакви въпроси, свързани с придобиването на земята, зонирането, присъединяването към мрежата и оценките на въздействието върху околната среда, експертите на дружеството участват още в извършването на правен анализ на парцелите и изготвянето на правната документация, позволяваща на предприемача да ползва земята за проекта, без да е нужно да я купува. Те предоставят също услуги по всякакви въпроси, свързани с дружественото и търговското право, които възникват при структурирането на бизнеса и текущата дейност на клиентите в България. 
Кантората бе ангажирана от един от българските лидери в разработването на проекти, за да консултира дейността му по осъществяването на соларен проект в Южна България, както и във връзка с учредяване на съвместно предприятие за управление на проекта. Екипът на Димитров, Петров и Ко. предостави правни консултации и при разширяването на търговската дейност на клиента, чрез закупуване на соларни проекти, готови за изграждане, с цел да ги управлява самостоятелно. 
 
Димитров, Петров и Ко. съдейства на инвеститорите в първия етап на приватизацията на Националната електрическа компания, който включваше 22 малки водноелектрически централи. 
 
Правен консултант на HANERGY SOLAR POWER B.V. в проект за придобиване на целия капитал на българско дружество със специална инвестиционна цел, което държи правата над 3 MW соларен проект в Югоизточна България.
 
Кантората е изключителен правен консултант на P2 Solar Inc. във връзка с проект за придобиване на целия пакет акции от капитала на българско проектно дружество, притежаващо правата върху 14.35 MW соларен проект в Североизточна България.
 
Експертите на дружеството са изключителни консултанти на съвместно предприятие между световен оператор на ветроенергийни паркове и водещ производител на ветрогенератори в световен мащаб, както и на още няколко европейски инвеститори, развиващи ВЕИ проекти в България, чиято планирана обща мощност надхвърля 270 MW. Експерти на кантората са предоставяли отделни правни консултации и на други ключови играчи от сектора на ВЕИ. 
 

горе

Свързани новини
19АПР

DPC с челно класиране за 2021 от The Legal 500

Запазваме челните си позиции в етапа за 2021 г. от състезанието за адвокати-бегачи на дълги разстояния, известно като класацията на The Legal 500. виж повече

28ОКТ

Адв. Пенчо Станчев: Цената може да не е най-важното при избора на доставчик на електроенергия

Пенчо Станчев, старши адвокат и съръководител на отдела по енергийно право на Димитров, Петров и Ко. взе участие в онлайн дискусия на тема „Предимства и недостатъци на свободния енергиен пазар“, която се проведе на 26.10.2020 г. виж повече

09СЕП

Пенчо Станчев дава ценни насоки за небитовите потребители на електроенергия

Pencho Stanchev, senior associate at Dimitrov, Petrov & Co., together with Bogdan Petrov co-heading its Energy Law Practice Group, was invited in the Business Start show of Bloomberg TV Bulgaria to comment on the forthcoming entry on the free electricity marker of the non-household consumers виж повече

горе

Лице за контакт

Богдан Петров

Съдружник

Богдан Петров

горе