20 years together

Право на информационните и комуникационни технологии

Общ преглед

„Димитров, Петров и Ко.” специализира в сферата на правото на информационните и комуникационни технологии (ИКТ право) и има дългогодишен опит, придобит вследствие на инвестиране в повишаване на квалификацията и в продължаващо образование  на адвокатите си. Като една от първите кантори, занимаващи се с тази област на правото в България, тя е придобила практически опит при консултирането на най-големите частни български доставчици на интернет услуги, интернет портали, софтуерни дружества, инженерингови фирми, доставчици на удостоверителни услуги и други развиващи се организации, свързани с ИКТ.

Адвокатите на кантората преподават ИКТ право в престижни университети в страната, водят обучения на магистрати, полицаи, адвокати, юрисконсулти и държавни служители и често изнасят лекции във водещи международни университети.

През последните години екипът на „Димитров, Петров и Ко.” активно участва в създаването на съвременната нормативна рамка на ИКТ правото в България. Експертите в него често са канени от правителствени институции като Министерския съвет, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Комисия за регулиране на съобщенията, Национална агенция по приходите, Българска агенция за акредитация, Агенция по вписванията, както и от професионални организации и сдружения с нестопанска цел за участие в изготвянето на проекти на различни нормативни актове като закони, инструкции и наредби. В тях се включват Законът за електронните съобщения, Законът за електронната търговия, Законът за електронното управление, Законът за търговския регистър, поправките по Закона за електронния документ и електронни подпис, Законът за защита на потребителите (относно предоставяне на услуги на информационното общество), наредбите по прилагането им, инструкции за работа с електронни документи в държавната администрация и т.н. Експертите на кантората активно участват в разработването на стратегии от национално значение като Стратегията за електронно здравеопазване в България, Стратегията за електронно правителство, Политиките и стандартите за предоставяне на административни услуги на гражданите по електронен път за реализиране на Стратегията за електронно правителство, Стратегията за конкурентоспособността на България на международните пазари на информационни и комуникационни технологии и др. В последно време експертите на „Димитров, Петров и Ко.” взеха активно участие в дискусиите и общественото обсъждане относно измененията на Закона за електронните съобщения с оглед на транспонирането на последните европейски директиви в тази област.

Кантората консултира и представлява българските фирми, работещи в областта на ИКТ, както и браншовите им организации при воденето на преговори с правителството за разработване на национални стратегии, нови нормативни актове, публично-частни партньорства и високотехнологични паркове.

Експертите на „Димитров, Петров и Ко.” провеждат множество проучвания в областта на електронния документ и електронния подпис, електронното правителство, електронното здравеопазване, електронни обществени поръчки, електронни разплащателни инструменти, запазването на данни, повторно използване на информация от обществения сектор (ePSI), управление на електронната идентичност и транспонирането на правото на ЕС в българското законодателство. Някои от проучванията в тази област, като Проучване на престъпления, свързани с кражба на идентичност, Национален профил 2010 г., Подготвително проучване на бързия обмен на информация за фалшифицирането и пиратството: Доклад за страната БЪЛГАРИЯ 2010 г., са по възлагане на Европейската комисия. Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ЕАМИС/ENISA) избра именно „Димитров, Петров и Ко.” за свой национален кореспондент и възложи на кантората проучване върху събирането и съхраняването на данни в ЕС през ноември 2011 г.

Адвокатите на кантората също така консултират български дружества и банки относно предлагането на конкретни услуги и реализирането на конкретни проекти като въвеждането на електронните здравни карти, електронно подаване на медицински документи за целите на здравното осигуряване, издаване на електронни фактури, услуги за доставяне и съхраняване, използването на електронни подписи за целите на електронното банкиране и т.н.

Експерт на „Димитров, Петров и Ко.” изготви пълен анализ и предостави консултации на бизнес асоциациите на Босна и Херцеговина в рамките на проект на Световната банка относно развитието на законодателството в сектора на информационните и комуникационни технологии в страната. Окончателният доклад разглежда националното законодателство в областта на електронните съобщения, електронната търговия, електронното правителство, услугите на информационното общество, авторски права, данъчно облагане, електронни обществени поръчки и електронно фактуриране. Докладът включва изчерпателни препоръки, които могат да послужат за основа на национална стратегия за ИКТ.

Дружеството участва още в проект за изграждане на мрежа от регионални центрове за обучение на служители от държавната администрация за прилагане на европейското законодателство във връзка с информационното общество. Експертите на „Димитров, Петров и Ко.” подготвиха обучителните материали, обучиха екип от лектори и организираха обучения из цялата страна.

Изключителният опит на кантората намира признание от водещите независими правни издания „Legal 500” и „Chambers & Partners”, които я препоръчват като лидер в областта на правото на телекомуникациите и информационните технологии.

горе

Представителен опит

Сред клиентите на „Димитров, Петров и Ко.” от ИКТ сектора са италиански доставчици на бизнес информация по интернет, британски софтуерни дружества, местни дружества за софтуерни и инженерни решения, дружества за билинг софтуер и софтуер за алтернативни инвестиции, както и много български и чуждестранни софтуерни дружества.

„Димитров, Петров и Ко.” е правен консултант на един от световните лидери в мобилните технологии като му предоставя правни услуги, свързани с проекта „Многоканален широколентов интернет”, чиято цел е да разшири широколентовия интернет достъп в България.

От 2009 г. „Димитров, Петров и Ко.” е местния правен консултант на международен доставчик на информационни услуги от световно значение и предоставя пълно правно обслужване по сложни въпроси, свързани с ИКТ, дружествено и трудово право.

Същата година известна руска софтуерна компания ангажира „Димитров, Петров и Ко.” с предоставянето на правни и данъчни услуги на българското им дъщерно дружество.

Адвокатите на кантората предоставят широк спектър от правни услуги на най-големия доставчик на он-лайн информационни услуги в България, както и на дъщерните му дружества относно проекти, свързани с нови интернет услуги и софтуерни решения.

Екип от специалисти на „Димитров, Петров и Ко.” консултира водещо българско дружество във връзка с пускането на нова услуга за електронни парични преводи и изготви общите условия по предоставянето й.

„Димитров, Петров и Ко.” предоставя правни консултации на някои от най-големите професионални организации в ИКТ сектора в България: БАИТ (Българска асоциация за информационни технологии, в която членуват около 100 големи ИТ дружества), СЕК (Сдружение за електронни комуникации) и БУА (Българска уеб асоциация).

Експертите на „Димитров, Петров и Ко.” предоставиха правни консултации на водещ международен доставчик на удостоверителни услуги относно учредяването на местно дружество и предлагане на услугите му на територията на България.

През 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.” консултира основен играч на пазара във връзка с пускането на революционна нова услуга за електронно разплащане чрез мобилна технология. Експертите консултираха клиента относно действащата законова рамка и изготвиха необходимите договори.

Адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” притежават специализирани професионални умения в областта на регистрирането, управлението и трансфера на имена на домейни. Многократно са представлявали чуждестранни дружества. Един от съдружниците в „Димитров, Петров и Ко.” беше избран за арбитър за разрешаване на спорове в домейна .eu в Арбитражния съд към икономическата и към селскостопанската камара на Чехия.

През месец април 2011 г. ключов доставчик на автомобилната индустрия възложи на „Димитров, Петров и Ко.”, чрез кантора, базирана в Брюксел, да изготви подробен преглед на темата за запазването на данни.

горе

Свързани новини
19АПР

DPC с челно класиране за 2021 от The Legal 500

Запазваме челните си позиции в етапа за 2021 г. от състезанието за адвокати-бегачи на дълги разстояния, известно като класацията на The Legal 500. виж повече

19МАР

DPC с челнo класиране в Chambers Europe 2021

DPC класирано в Chambers Europe 2021 за право на телекомуникациите, медиите и технологиите, конкурентно право, право на интелектуалната собственост, данъчно право, трудово право, разрешаане на спорове и недвижими имоти и вещно право виж повече

18НОЕ

Конституционният съд на България възприе аргументите на проф. д-р Георги Димитров в полза на отмяната на съхранението на трафични данни

Конституционният съд възприе напълно аргументите, представени от проф. д-р Георги Димитров, и с решение от 17.11.2020 г. обяви за противоконституционни измененията на Закона за електронните съобщения, гласувани през март тази година. виж повече

горе

Свързани публикации

Метавселената на Фейсбук - новото голямо откритие в света на иновациите или поредната заплаха на технологиите към съвременното общество

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Bloomberg Businessweek

Проектът на Фейсбук за виртуална реалност, в която да общуваме чрез наши виртуални образи - аватари, звучи атрактивно, но крие своите рискове за правата, свободите и отношенията между хората.

*В съавторство с доц. д-р Даниела Илиева, изпълнителен директор на Фондация "Право и интернет" и преподавател във Висше училище по застраховане и финанси

 

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03, стр. 31

В бр. 96 от 10.11.2020 г. на „Държавен вестник“ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (ЗИДЗЕТ). Както се посочва в мотивите към проекта на ЗИДЗЕТ, с измененията се цели осигуряването на „адекватно и ефективно прилагане“ на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. За целта на национално ниво се установяват правилата и мерките, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. Този анализ разяснява в какво се състоят измененията в Закона за електронната търговия и какво налага тяхното въвеждане.

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:doing-business-2016.pdf (PDF, 15.10 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021, кн. 01, стр. 24

В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване на договори от разстояние и много други. Може би най-същественият от тези процеси е документооборотът на организацията, т. е. създаването, подписването, обмена и съхранението на документация както вътре в организацията (напр. документи, създавани във връзка с работния процес), така и вън от нея (напр. документи, касаещи отношенията с доставчици, контрагенти, бизнес партньори и потенциални такива). С навлизането на понятия като договор, сключен от разстояние, електронно изявление (е-изявление), електронен документ (е-документ) и електронен подпис (е-подпис) обаче възникват и множество въпроси, както и опасения, че новото дигитално битие на документите не е в състояние да гарантира интересите на правните субекти по същия начин, както старомодния хартиен документ. Настоящият анализ има за цел да изследва въпросите за правната стойност и значението на е-документите в контекста на търговските и гражданските правоотношения.

горе

Лице за контакт

проф. д-р Георги Димитров

Съдружник

проф. д-р Георги Димитров

горе