20 years together

Разрешаване на спорове

Общ преглед
Практиката на „Димитров, Петров и Ко.“ в областта на разрешаването на спорове е сред най-големите и разнообразни практики в в България, а и е определена от The Legal 500 като  един от водещите фактори в процесуалното представителство в страната. Разполагаща с 12 изтъкнати процесуалисти, кантората има необходимия ресурс за съставяне на правилния екип, способен да поеме казуси от изключителна сложност с притискащи срокове. Това, което ни отличава е комбинирането на експерти в консултирането и експерти в процесуалното представителство във всяка практика, което ни дава уникалното предимство да предвиждаме специфични за конкретната бизнес сфера рискове и да препоръчваме най-добрата стратегия за нуждите на клиента. Съчетаването  познания и опит от различните отдели на кантората, дава възможност на нашите адвокати да намират решения и да постигат положителни резултати, занимавайки се с разнообразни сложни съдебни процеси пред национални и международни съдилища и арбитражни институции.
 
Адвокатското дружество предоставя пълно и комплексно правно обслужване по всякакви спорове:
 
Търговски спорове: С опита си, придобит през годините практика, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ успешно защитават интересите на клиентите си по различни въпроси, включително в случаи на нарушаване на договори и гаранции, спорове относно правилното структуриране на договори, акционерни спорове, непозволени увреждания, свързани с дейността на дружества  и др.
 
Вътрешен арбитраж и международен арбитраж: Експертите по процесуално представителство имат значителен опит в арбитражни дела в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата, Арбитражния съд при КРИБ и Арбитражния съд на Международната търговска камара.
 
Несъстоятелност и преструктуриране: Екипът по процесуално право на „Димитров, Петров и Ко.“ притежава задълбочени познания и опит в представляването на клиенти в производства по несъстоятелност съгласно Търговския закон, като успешно е участвал в процедури по обявяване на несъстоятелност, преструктуриране и ликвидация на някои от най-големите предприятия в индустрията в България. Адвокатите в кантората имат необходимата експертиза за предоставяне на правна защита след започването на производство по несъстоятелност, изготвянето на планове за възстановяване и споразумения с кредитори, представителство във връзка с различни аспекти на производството по несъстоятелност и съдействие при изготвянето и подаването на необходимите документи.
 
Събиране на вземания: Участието в процедури по събиране на вземания представлява основна част от дейността на отдела по процесуалното право. „Димитров, Петров и Ко.“ има богата практика, свързана със събирането на вземания, като успешно води съдебни, заповедни и изпълнителни производства на своите клиенти в България. Освен това адвокатското дружество е установило дългосрочни отношение на сътрудничество с надеждни съдебни изпълнители във всички по-големи градове в страната.
 
Медицински деликт: Екипът ни по процесуално право успешно представлява клиенти по дела за лекарска отговорност при предоставяне на медицински услуги. Към настоящия момент адвокатите от кантората защитават клиенти в общо 10 висящи дела по обвинения за извършване на лекарски грешки.
 
Административни и регулаторни производства: От оспорване на държавни регулаторни и законодателни актове, обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки и концесии, до съдебна защита срещу държавни и регулаторни органи, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.“ оказват успешно съдействие на клиенти в комплексни, а често и скъпи административни дела, като най-често постигат положителни резултати. Адвокатското дружество може да се похвали с множество успехи в административни спорове в областта на фармацията, строителството и телекомуникациите.
 
Данъчни спорове: Експертите на „Димитров, Петров и Ко.“ притежават бутикова експертиза в областта на данъчното право, благодарение на която постигат впечатляващи резултати в тази област. Кантората е предпочитан правен консултант по обжалване на ревизионни актове и през годините е постигнала ниво на успеваемост от над 80%.
 
Строителни спорове: „Димитров, Петров и Ко.“ предоставя професионални правни консултации по съдебни и арбитражни въпроси във връзка с разрешаване на строителни спорове (включително провеждане на преговори, медиация, арбитраж, алтернативни процедури за разрешаване на спорове, съдействие в процедури, провеждани от Комисия за разрешаване на спорове).     
 
Трудово-правни спорове: Адвокатското дружество предоставя професионално съдействие на работодатели и служители в защита на техните права, включително процесуално представителство през всички компетентни съдилища.
 
Алтернативно разрешаване на спорове: Експертите на „Димитров, Петров и Ко.“ имат опит и в медиацията, както в и други форми за алтернативно разрешаване на спорове. При всеки спор приоритетно се стремим да облекчим финансовата тежест, която би произтекла от едно продължително и стресиращо съдебно производство.
 

 

горе

Представителен опит
Търговски спорове:
 • Приключи успешно поредица от пет дела, по които клиентът – водеща международна телевизионна мрежа, беше обвинен в нарушаване на Закона за авторското право чрез разпространение на защитени с авторско право произведения по своите канали. Със спечелването на тези дела екипът на DPC успя (за пръв път в България) да прокара ясна граница между свързаните с авторско право отговорности на производителите на телевизионно съдържание и разпространителите на телевизионни програми по отношение на изплащането на авторски възнаграждения;
 • Консултира и представлява катарски шейх по няколко успоредни наказателни и граждански дела с общ материален интерес от 10 млн. евро срещу неговия регионален пълномощник и партньор в редица дружества със специална инвестиционна цел;
 • Успешно прекратява изпълнително производство по Закона за особените залози срещу търговското предприятие на собственика на търговска марка „My Day“ в изключително тежко и нетипично за българския пазар дело с материален интерес 4 млн. евро;
 • Представлява „Хигия“ АД по дело за 160 000 евро срещу Многопрофилна болница „Св. Марина“ ЕАД във връзка с иск за вреди от недобросъвестно искане на гаранция за изпълнение по договор за възлагане на обществена поръчка;
 • Представлява „Теленор България“ ЕАД в търговско дело пред Софийски апелативен съд с материален интерес 220 000 евро срещу доставчик на телекомуникационни услуги в България;
 • Представлява възложител в сектора на комуналните услуги пред Върховния касационен съд в сложно търговско дело с материален интерес 460 000 евро по иск за обезщетение за вреди, претендирани във връзка с процедура по възлагане на обществена поръчка;
 • Защитава интересите на една от най-големите италиански строителни компании във връзка с отношенията ѝ с изпълнителя, ангажиран за строителството на международен бизнес център и техните подизпълнители;
 • Успешно представлява едно от трите електроразпределителни дружества в България в сложно знаково дело пред Върховния касационен съд по иск за пропуснати ползи;
 • Успешно представлява водеща италианска строителна компания в спор за 2,5 млн. евро във връзка с поискана банкова гаранция. 
 
Арбитраж:
 • Представлява водещ европейска авиопревозвач срещу българска авиокомпания в процедура за изпълнение на арбитражно решение, произнесено от Международния арбитражен съд на Международната търговска камара (ICC). Екипът на DPC успя да издейства съдебна заповед, позволяваща налагането на временни мерки за замразяване на имуществото на длъжника, за да се гарантира събиране на вземането по бъдещото решение за изпълнение.
 • Консултира, заедно с испанската кантора Nebot & Páez Abogados, бивш футболист и неговия мениджър, претендиращи неизплатени заплати и обезщетения от един от най-популярните футболни клубове в България пред Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.
 • Представлява българско дружество за придобиване на вземания по кредити пред Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена плата в спор с бившия управител на дружеството.
 • Консултира „Асталди Ес Пи Ей“ съвместно с адвокатско дружество, базирано в Обединеното кралство, в арбитраж пред Международната търговска камара във връзка със сложен строителен спор по ФИДИК срещу едно от министерствата на България. Адвокатите на Димитров, Петров и Ко. бяха също така ангажирани да защитават интересите на изпълнителя като го консултират по въпроси на българското право във връзка с провеждането на процедура от Комисията за разрешаване на спорове;
 • Представлява „Горичане Енерджи“ ЕООД в арбитражно производство по търговски спор срещу Национална електрическа компания пред Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата по иск за договорни вреди. 
Несъстоятелност и преструктуриране:
 • Консултира синдиците на „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност) като представлява банката в повече от 50 дела (за несъстоятелност и други) срещу длъжниците ѝ с обща сума на материалния интерес от 1,5 млн. евро;
 • Завежда и играе водеща роля в производства по несъстоятелност срещу пет длъжници на „Хигия“ АД;
 • Консултира квесторите и синдиците на „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност) в процедурата по изплащане на компенсации на стойност 1,8 милиарда евро, дължими на повече от 108 000 вложители в банката по време на режима на особен надзор, наложен на банката от българския Фонд за гарантиране на влоговете в банките. Работата, която експертите ни извършваха в продължение на 5 месеца, включваше преглед на хиляди жалби на вложители.
 • Предостави правни консултации по преструктурирането на Търговска банка „Виктория“ ЕАД (преди Креди Агрикол България), поставена в режим на особен надзор от Българската народна банка през 2014 г.;
 • Представлява частен фонд на норвежки инвеститори в производство по несъстоятелност срещу строителя на един от най-големите жилищни комплекси в морския град Ахелой;
 • Представлява в съда водещ международен доставчик на телекомуникационни услуги в качеството му на един от кредиторите по дело за несъстоятелност;   
 • Завежда дело за несъстоятелност от името на водещ производител и доставчик на иригационни продукти и услуги срещу изпълнителя на голф комплекс край София, след като налага възбрана върху някои от недвижимите имоти. 
 
Събиране на вземания:
 • Консултира синдиците на „Корпоративна търговска банка“ (в несъстоятелност) по структурирането, изготвянето и започването на правни действия и впоследствие – процесуално представителство в множество дейности във връзка със събиране на вземания, включително чрез проследяване и възстановяване на активи, обезпечаване на искове, заповедни производства, частно изпълнение, общо процесуално представителство, вписване на особени залози, процедури по несъстоятелност и др.;
 • Представлява „Хигия“ АД в събирането на вземанията на портфолио от 20 млн. евро на търговски дългове от повече от 200 длъжници;
 • Представлява „Баущоф и Метал Марсил“ ООД в над сто изпълнителни производства по събиране на вземания и предоставя съдействие в договарянето и сключването на множество съдебни и извънсъдебни споразумения;
 • Представлява „Си Ко“ ООД, дружество, осъществяващо търговия на слънчоглед, в множество търговски спорове и въпроси, свързани със събиране на вземания;
 • Представлява „Будмакс“, осъществяващо търговия на дребно със строителни материали в започнато производство по несъстоятелност срещу един от клиентите на дружеството. 
 
Медицински деликт:
 • Предоставя пълно процесуално представителство на четири от основните болници в България и един от най-реномираните пластични хирурзи в над десет висящи дела по обвинения за извършени лекарски грешки. Сложните медицински спорове обхващат случаи, вариращи от сериозна телесна повреда до акушеро-гинекологични травми по време на раждане, като исковете за материални и морални вреди възлизат на повече от 2 млн. евро. Делата са допълнително усложнени от свързаните с тях застрахователни отношения и преговорите по сключване на извънсъдебни споразумения.
 
Административно и регулаторно производство:
 • Постига успех с първото спиране от страна на Върховния административен съд на държавен нормативен акт, като доказва, че същият налага нарушаващи конкуренцията клаузи в договорите за плащане и възстановяване на лекарствени продукти от Националната здравноосигурителна каса;
 • Дружеството е ангажирано от квесторите, а по-късно от временните и постоянните синдици на „Корпоративна търговска банка“, да представлява банката в производството пред Върховния административен съд за прекратяване лиценза на банката и в производствата по несъстоятелност пред гражданските съдилища;
 • Води няколко големи регулаторни и административни дела във връзка със спазването на изискванията в банковия сектор и регулаторната отговорност;
 • Представлява водещ български авиопревозвач по дело за твърдяна държавна помощ на стойност 25 млн. евро, заведено от една от водещите европейски нискотарифни авиокомпании;
 • Успешно представлява местен консорциум пред Върховния административен съд в процедура по обжалване срещу Тарифата на таксите, събирани за производства по Глава 6 от Закона за обществените поръчки, в резултат на което същата беше отменена; 
 • Изготви стратегията и заведе серия свързани дела с цел осигуряване на справедливо разпределение на силно ограничения радиочестотен спектър от 1800 MHz, като това обърна съдебната практика на българския Върховен административен съд;
 • Представлява дружества от групата „Марешки” пред Върховен административен съд в няколко административни дела по обжалване на условията и реда за сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса;
 • Представлява клиент пред Европейския съд по правата на човека в дело срещу българската държава на основание нарушение на правото на справедлив съдебен процес;
 • Успешно заявява застъпничество за конкуренция в паралелни производства пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд за оспорване на незаконни и антиконкурентни клаузи относно разпределянето и възстановяването на лекарства във всички договори, сключени между един от нашите клиенти и Националната здравноосигурителна каса; 
 • Представлява водещ доставчик в сектора на комуналните услуги по обжалването на значителен брой глоби, наложени от Агенцията за държавна финансова инспекция.
 
Данъчни спорове:
 • Успешно обжалва данъчен ревизионен акт за сумата от 300 000 евро във връзка с прилагането на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане, като по този начин се преобръща установената съдебна практика;
 • Успешно представлява „ПФК Локомотив Пловдив” АД пред Върховен административен съд в обжалването на данъчен ревизионен акт за 400 000 евро;
 • Успешно представлява грузински интернет доставчик в обжалване на данъчен ревизионен акт за сумата от 250 000 евро във връзка с прилагането на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане. Ревизионният акт беше отменен с окончателно решение на Върховния административен съд;
 • Представлява дружество в областта на металургията пред Софийски административен съд в производство срещу Националната агенция по приходите във връзка с отказ за данъчно приспадане по Закона за ДДС;
 • Представлява неправителствена организация − бенефициент по програми на ЕС, в дело във връзка с отказ за данъчно приспадане по Закона за ДДС от страна на Националната агенция по приходите; 
 • Представлява дружество, действащо в сферата на PR услугите, пред Софийски градски административен съд в производство срещу Националната агенция по приходите във връзка с отказ за данъчно приспадане по Закона за ДДС;
 
Строителни спорове:
 • Представлява „Асталди Ес Пи Ей“ пред Софийски градски съд в строителен спор с материален интерес 5 млн. евро с един от основните подизпълнители на дружеството, успешно приключил със споразумение между страните;
 • Представлява изцяло румънска инвестиционна компания в правен спор срещу второто по големина строително дружество в България. От 2008 г. насам адвокатското дружество често е било ангажирано от местни и чуждестранни клиенти по дела във връзка със строителни спорове.
 
Трудово-правни спорове:
 • Успешно представлява международен производител и търговец на дребно в модната индустрия в множество съдебни спорове във връзка с уволнения на ненадеждни служители;
 • Консултира и представлява една от 20-те водещи фармацевтични компании в света пред Комисията за защита срещу дискриминацията във връзка с иск за дискриминация, подаден от бивш служител; 
 • Представлява водеща международна издателска компания в съдебни дела, заведени от уволнени служители. Делата са успешно приключени;
 • Успешно представлява голяма общинска болница пред съда по дело за уволнението на лекар заради системни нарушения на трудовата дисциплина.
 

горе

Свързани новини
06АПР

DPC с успех в дело за обработване на генетични данни

Екипът на DPC успешно защити свой клиент по спор относно прилагането на правилата за защита на личните данни при обработване на генетични данни. виж повече

02АПР

Методи Байкушев признат за един от най-влиятелните арбитри за Централна и Източна Европа за 2021 г.

Ръководителят на Отдела по разрешаване на спорове на DPC Методи Байкушев беше включен от Legal 500 в Списъка на най-влиятелните арбитри за Централна и Източна Европа за 2021 г. (CEE Arbitration Powerlist). виж повече

19МАР

DPC с челнo класиране в Chambers Europe 2021

DPC класирано в Chambers Europe 2021 за право на телекомуникациите, медиите и технологиите, конкурентно право, право на интелектуалната собственост, данъчно право, трудово право, разрешаане на спорове и недвижими имоти и вещно право виж повече

горе

Свързани публикации

Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение

Тема:Разрешаване на спорове

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2021

За втора поредна година експери в областта на арбитража от DPC бяха да пишат в Австрийкия годишник по международен арбитраж (Austrian Yearbook on International Arbitration). Адв. Пенчо Станчев и д-р Мартин Захариев работиха по българската част от главата "Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение" от Австрийки годишник по международен арбитраж 2021 г. с автори Геролд Цайлер и Адрияна Мишович.

*Публикацията е на английски език.

Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Lex Localis

Издание:Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес

Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, се занимава с пряката нужда от обучение и вникване в промените, които ще бъдат включени в законодателството на държавите-членки на ЕС с цел транспониране на Директива (ЕС) 2016/343. PRESENT обединява партньори от 6 страни (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия) с разнообразна насоченост и богат опит. Публикациите, включени в книгата засягат множество теми, свързани с правото на лицата да присъстват в наказателния процес, както и с презумпцията за невиновност в различните държави членки. Проф. д-р Георги Димитров, който е и редактор на книгата, и Радослава Макшутова бяха част от българския екип, който допринесе към монографията със статията "Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство".

*Публикацията е на английски език.

Мисията (не)възможна: там където GDPR и търговският арбитраж се пресичат

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

горе

Лице за контакт

Методи Байкушев

Съдружник

Методи Байкушев

горе