20 years together

Обществени поръчки

Общ преглед

Задълбочените познания на „Димитров, Петров и Ко.” в сложната правна материя на обществените поръчки се базират на широк опит в консултирането на пълния набор от заинтересовани страни в, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Познанията на адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” произтичат от натрупан богат практически опит в консултирането на стопански субекти по изготвянето на оферти с цел да се спазят специфичните изисквания на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и от голямата успеваемост на обжалване на актове на възложители пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Практиката на кантората е насочена към предоставяне на ясно структурирана правна помощ, която да ги насочва през всички фази на сложния процес на сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. Също така, „Димитров, Петров и Ко.” консултира клиенти относно правоотношенията им с възложителя след сключване на договор за обществена поръчка.

Значими телеком оператори, производители на информационни и комуникационни технологии, строителни и фармацевтични компании, доставчици на медицински продукти и софтуерни дружества се доверяват на „Димитров, Петров и Ко.” по всякакви въпроси, свързани с обществени поръчки.

 

горе

Представителен опит

През 2016 г. експертите на „Димитров, Петров и Ко.“ в областта на обществените поръчки консултираха и разработиха съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) общо ръководство и допълнителни доклади за политиките при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки по проект „Подкрепа за разработване и прилагане на Програма за обучение и развитие на обществените поръчки в България, в рамките на План за действие с предварителни условия на ЕИСФ”, грантово споразумение № CCI 2015CE16BAT100. Документите, изготвени от екипа на Димитров, Петров и Ко. са припознати от Института по публична администрация като пълноценни обучителни материали. Те ще се използват при 80 обучения за 1000 служители, ангажирани в областта на обществените поръчки, до края на 2019 г.

От 2013 г. насам екипът на „Димитров, Петров и Ко.“ по процесуално представителство обжалва значителен брой наказателни постановления, издадени от Агенцията за държавна финансова инспекция, с които възложител от сектора на комуналните услуги е санкциониран за нарушения, извършени в хода на възлагането на обществени поръчки. Нашите правни експерти изготвиха обстойни жалби срещу обвиненията на Агенцията и отбелязаха обезпокояващо формално прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки. Въпреки това, нашият екип успя да отмени по-голямата част от актовете, засягащи стратегически въпроси като основанията за отриване на процедури за  възлагане на обществени поръчки и прилагането на изключения за непровеждане на процедури съгласно закона.

От 2014 г. експерти на кантората са ангажирани в подпомагането на Европейската банка за възстановяване и развитие и нейните консултанти в изпълнението на проект „България: съвети за политиките и подкрепа за провеждането на реформа за електронно възлагане на договори в сектора на обществени поръчки" (“Bulgaria: Policy Advice and Implementation Support for e-Procurement Reform in the Public Procurement Sector”). Основните дейности, извършвани от нашите адвокати, включват предоставяне на юридическа експертиза във връзка с изпълнението на проекта; изготвяне на анализи относно готовността на електронното възлагане обществени поръчки в съответствие с действащото национално законодателство; преглед на правото на Общността, което регламентира режима за регулиране на обществените поръчки на равнище ЕС; анализ на въздействието на съществуващото национално законодателство за електронно правителство върху инициативите за електронни обществени поръчки и т.н.

В допълнение към горното експертите на „Димитров, Петров и Ко.“ в областта на обществените поръчки участват като местни кореспонденти в редица международни и европейски инициативи, свързани с трансгранични изследвания на обществените поръчки. Сред тях са Проект „ABRplus изследване за намаляване на административната тежест, Лот 2 Обществени поръчки“, част от Рамков договор за атестиране и оценка на въздействието, възложен от ГД на ЕК Предприятия и промишленост, както и текущия Проект Сравнителен анализ на обществените поръчки 2016, в момента изпълняван от Световната банка.

През 2014 г. адвокати на „Димитров, Петров и Ко.“ са ангажирани с изготвянето на жалба и осъществяването на процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд по дело срещу Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки. Обжалването на нормативния акт е обосновано с редица доводи, свързани с наличието на противоречия с материалноправни и процесуални разпоредби, както и несъответствие с целта на закона, предвид въвеждането на пропорционални такси, водещи до неоснователното увеличаване на техния размер, в някои случаи с над 17 пъти. По изложените от нашите експерти в областта на обществените поръчки съображения и на основание чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния Кодекс, на 29.06.2015 г. второ отделение на Върховния административен съд отмени Постановление на Министерски съвет № 196/10 юли 2014 година за одобряване Тарифата за таксите (обн. ДВ, бр. 58/15 юли 2014 година, в сила от 15 юли 2014 година). 

През 2013 г. „Димитров, Петров и Ко.“ представляват дистрибутор на медицински уреди при обжалването на две решения за откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки от страна на възложители като Военномедицинска академия и Изпълнителна агенция по околна среда. Работата на експертите ни беше фокусирана върху оспорване на техническите спецификации, определени от възложителите, тъй като са дискриминационни и създават неоснователни пречки за участието на стопанските субекти в процедурите. Във връзка с тези обжалвания нашият екип успя да спре провеждането на едната процедура за възлагане на обществена поръчка – временна мярка, която в изключително редки случаи се допуска от Комисията за защита на конкуренцията и от Върховния административен съд на България.

От 2012г. нашият екип по обществени поръчки представлява доставчик на охранителни услуги  в процедури пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд на България. Оказваме юридическо съдействие на клиента както в качеството му на жалбоподател, така и в качеството му на заинтересована страна в множество обжалвания на процедури по обществени поръчки в областта на услугите за сигурност. Нашият екип участва в съдебни процедури с материален интерес от 160 000 до 3 000 000 евро срещу възлагащи органи от ранга на Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и храните, Националната електрическа компания, български университети и много други.

През 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.“ предоставя експертна правна помощ на клиент, който взе участие в обществена поръчка, свързана с избор на изпълнител за организацията, обучението и поставянето на силанти на първите постоянни молари на деца от 6 до 8 години в рамките на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца на възраст от 0 до 18 години в България, провеждана от Министерството на здравеопазването.

През 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.” оказа съдействие на един от най-големите производители на железопътно оборудване и подвижен състав при изготвянето на тръжната документация за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка за доставка и поддръжка на влакове за софийското метро.

През 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.“ бе ангажирано от един от международните лидери в проектирането, производството, поддръжката и доставката на оборудване и компоненти за железопътните системи. Екипът по обществени поръчки на фирмата го консултира по процедурни и материалноправни въпроси, свързани с изготвянето на офертата, както и с получаването на необходимите гаранции.  Екипът ни старателно асистира клиента в хода на целия процес до решението за възлагане на поръчката.

От началото на 2009 г. Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ е консултант по обществени поръчки на един от трите мобилни оператори в България. Юристите на фирмата са ангажирани с консултиране на клиента на всички етапи при възлагане на обществени поръчки от съответните български държавни органи – oт разглеждането на тръжната документация и условията за участие и техническите спецификации, до консултиране на подготовката на офертите и изготвяне на запитвания към възложителите, както и при обжалване на решения на възложителите, и консултиране при сключване на договори и изпълнение на спечелените поръчки.

През 2008–2010 г. екипът по обществени поръчки на „Димитров, Петров и Ко.” успешно консултира и представлява един от водещите световни производители на мобилни комуникационни технологии при сключването на два сложни мултимилионни договора за възлагане на обществени поръчки, съфинансирани от българското правителство и Европейския съюз. Клиентът получи съдействие от експертите в адвокатското дружество по отношение на създаването на необходимия консорциум със своите партньори, изготвянето на офертите и представителство при отварянето на офертите. Договорите са окончателно присъдени на клиента след успешния завършек на изключително сложни, оспорвани процедури по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд.

От 2007 г. екипът на „Димитров, Петров и Ко.“ консултира водещ италиански изпълнител, специализиран в железопътното строителство. Клиентът спечели обществена поръчка с договор съгласно "Договорните условия за  строителство на енергийни и промишлени обекти при проектно осигуряване от страна на Изпълнителя”  (FIDIC Жълта книга) по железопътен проект, финансиран от ИСПА, на стойност повече от 160 000 000 евро. Работата на екипа обхващаше комплексно юридическо обслужване, включително и по всички въпроси на обществените поръчки.

От 2004 г. екипът на „Димитров, Петров и Ко.“ е ексклузивен консултант по обществените поръчки на водещ доставчик на медицински продукти. Оборотът на клиента от няколко милиона евро на година се натрупва изцяло от обществени поръчки, възложени в тръжни процедури, в чиито многобройни и разнообразни фази нашата фирма участва от началото до самия край на процеса.
 

горе

Свързани новини
12ОКТ

Девет адвокати от екипа на DPC са отличени от IFLR1000

Димитров, Петров и Ко. е една от двете кантори с най-много адвокати в индивидуалното класиране на IFLR1000 за България. виж повече

20МАЙ

Нова Наредба регулира сервитутите на ВиК съоръженията

На 27.03.2020 г. влезе в сила Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните... виж повече

11МАЙ

DPC с най-високо класиране до момента от The Legal 500 EMEA

В средата на април един от двата най-големи и престижни правни справочници в света, The Legal 500, обяви класациите си за региона на Европа, Средния Изток и Африка за 2020 г. виж повече

горе

Свързани публикации

Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право. Прихващането в светлината на отказа от бъдещо право

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019, кн.8, кн.9

В българската правна теория и съдебна практика се приема, че отказът от бъдещи права е недействителен. Методи Байкушев и Александър Георгиев критично и аргументирано развенчават този мит като в тази светлина изследват някои материалноправни и процесуалноправни  проблеми на института на прихващането.

Подготовка за излитане. Процедурата за концесия на летище София привлече силни кандидати, но изборът не трябва да е свързан само с цената

Тема:Обществени поръчки

Публикувано в:Сп. Икономист

Издание:бр.16

Автор: Емил Петров

Коментар и експертен анализ: Христо Нихризов

Doing Business in Europe

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Sweet & Maxwell

Издание:R.397

*Публикацията е на английски език. 

горе

Лице за контакт

Богдан Петров

Съдружник

Богдан Петров
Лице за контакт

Методи Байкушев

Съдружник

Методи Байкушев

горе