20 years together

Данъчно право

Общ преглед
Консултирането на бизнеса изисква добро познаване на данъчното законодателство поради необходимостта от комплексен подход при разработването на подходящи правни решения. Данъчната практика на „Димитров, Петров и Ко.” се характеризира с предоставянето на мултидисциплинарни услуги в областта на данъчното право. Адвокатското дружество предлага на бизнеса различни данъчни услуги и правни консултации по широк спектър от данъчни въпроси като:
 
 • консултации относно данъчни стратегии и оптимизация на данъчното облагане;
 • данъчно планиране при учредяване на дружества;
 • данъчно планиране във връзка с изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;
 • данъчни консултации във връзка с търговски сделки (преобразуване, сливане, разделяне, продажба и придобиване на дружества и т.н.), приватизация, първично публично предлагане и др.;
 • данъчни последствия при търговски преструктурирания и сделки;
 • съдействие при осъществяване на местни и чуждестранни инвестиции;
 • данъчно планиране във връзка с придобиване на имущество;
 • избягване на двойно данъчно облагане и прилагане на свързаните с него спогодби;
 • данъчна регистрация и представителство пред данъчните органи;
 • правила за определяне на пазарни цени;
 • правно съдействие и консултиране във връзка с корпоративен данък;
 • консултации относно подходящия ДДС режим и режим на акцизите;
 • консултации относно данъците върху доходите на физическите лица;
 • прилагане на данъчното право на ЕС в България;
 • данъчно-правни анализи;
 • съдействие при данъчни проверки;
 • уреждане на спорове с данъчните власти;
 • предоставяне на правна защита при съдебни спорове по данъчни въпроси;
 • представителство и правна защита пред Европейския съд на човешките права;
 • предварителни запитвания към Съда в Люксембург.
Адвокатското дружество се отличава със специализацията си в сливания и придобивания, преструктуриране и данъчната оптимизация,  както и в консултиране по данъчни производства и съдействие при данъчни ревизии. Специална бутикова услуга в рамките на Отдела по данъчно право, постигнала категоричен успех в практиката, е представителството в данъчно-правни производства, довело през годините до впечатляващи успехи (над 80% успеваемост при обжалването на ревизионни актове). Екипът на „Димитров, Петров и Ко.” отбелязва забележителни успехи в серия обжалвания на данъчни ревизионни актове и по този начин затвърждава професионализма си в областта на данъчното право и данъчно-правното производство. При необходимост от одиторски или счетоводни консултации, адвокатите на кантората дават насоки за избор на одиторска компания сред известните такива, с които Димитров, Петров и Ко.” поддържа партньорски отношения.
 
Клиентите на „Димитров, Петров и Ко.” са български и чуждестранни дружества, и частни капиталови фондове. Адвокатите на кантората имат дълъг опит в консултирането на дружества в ИТ сектора, недвижимите имоти, във фармацевтичния, телекомуникационния, строителния, транспортния и производствения сектор. 

горе

Представителен опит
„Димитров, Петров и Ко.” предоставя правно съдействие на водеща икономическа група на българския пазар във връзка с ДДС и корпоративно данъчно облагане, както и консултации относно подхода ѝ в данъчното планиране. Наскоро експертите на кантората предоставиха консултации по данъчните аспекти на преструктурирането на групата, която включва над 80 юридически лица.  
 
„Димитров, Петров и Ко.” предостави пълно правно обслужване на четвъртата по големина българска банка относно данъчно облагане при източника през периода, в който банката беше под специален надзор. Данъчният екип консултира квесторите на банката по сложни данъчни въпроси в безпрецедентното в България данъчно облагане на финансови институции, поставени под специален надзор.    
 
Екипът на адвокатското дружество консултира водещ български предприемач относно потенциалните регулаторни и данъчни ефекти, които може да възникнат в резултат от въвеждането на програма за лоялни клиенти в рамките на една икономическа група.
 
Екипът на „Димитров, Петров и Ко.” представлява неправителствена организация, която е бенефициент по програми на ЕС, в съдебно производство във връзка с отказ от страна на Националната агенция по приходите за данъчен кредит по Закона за данъка върху добавената стойност. Данъчният ревизионен акт, възлизащ на десетки хиляди евро, беше успешно обжалван пред първоинстанционния съд, като делото е все още висящо пред касационна инстанция. Съдебната практика по специфичния въпрос, предмет на спора, все още е ограничена. Ако първоинстанционното решение бъде потвърдено от Върховния административен съд, делото ще доведе до въвеждането на нова съдебна практика от значение за бизнеса и по-специално за неправителствените организации – бенефициенти по европейски програми.
 
Експертите по данъчно право на  „Димитров, Петров и Ко.” изготвят анализи и предоставят консултации по данъчни въпроси във връзка с едновременното увеличение и намаление на капитала и разпределянето на печалбата на местния клон на Австрийски концерн. Професионално съдействие е предоставено и във връзка с декапитализацията, данъка при източника върху дивидентите, както и приложимите правила за скрито разпределение на печалбата.  
 
Експертите по данъчно право на „Димитров, Петров и Ко.” представляват PR агенция пред Административен съд София-град в производство срещу Националната агенция по приходите във връзка с отказ за признаване на право на данъчен кредит по Закона за данъка върху добавената стойност. Екипът по данъчно процесуално представителство оспорва ревизионен акт за сумата от 50 000 евро. Делото е все още висящо. В случай че ревизионният акт бъде отменен от Административен съд София-град, това би създало значима съдебна практика, свързана с правото на данъчен кредит по ДДС за доставчиците на услуги от една страна и от друга задължението на органите по приходите да докажат, че не са налице основания за данъчен кредит.  
 
Екипът на „Димитров, Петров и Ко.” консултира български производител при данъчна ревизия във връзка с коректното начисляване на ДДС и корпоративен данък още от учредяването на дружеството, както и относно данъчните ефекти, свързани със средствата, използвани за финансиране на дружеството от страна на собствениците.  
 
От 2013 г. адвокатите по данъчно право на „Димитров, Петров и Ко.” представляват металургично дружество пред Административен съд София-град в производство срещу Националната агенция по приходите относно отказ за данъчен кредит по Закона за данъка върху добавената стойност. Ревизионен акт за 100 000 евро е отменен пред първоинстанционния съд. Делото е все още висящо пред Върховен административен съд.
 
„Димитров, Петров и Ко.” успешно представлява водещ грузински доставчик на интернет услуги в процедура по обжалване на ревизионен акт на стойност 250 000 евро във връзка с прилагането на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане. Ревизионният акт беше отменен с окончателно решение на Върховен административен съд.       
 
През 2014 г. екипът ни по данъчно право успешно проведе специална процедура по Закона за данъка върху добавената стойност за получаване на разрешение за прилагане на нулева ДДС ставка. Предмет на делото бяха облагаеми доставки, за които по Международна спогодба се предвижда нулева ДДС ставка. Експертите успешно доказаха тезата, че този режим е приложим за трансграничните програми, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС. Разрешението, издадено от данъчните органи за дейността на клиента – НПО, занимаваща се активно с финансирани от ЕС проекти, е първото по рода си относно Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013. 
 
„Димитров, Петров и Ко.” успешно представлява професионален футболен клуб от българската „А“ футболна група в касационно производство пред Върховния административен съд. Адвокатите ни оспориха ревизионен акт за сумата от 400 000 евро, потвърден от първоинстанционния съд. В резултат от експертната работа на екипа ни ревизионният акт беше изцяло отменен.   
       
„Димитров, Петров и Ко.” предостави правно съдействие при преобразуването на търговско дружество в акционерно дружество и последващото му преобразуване в публично дружество. В целия процес кантората предостави на клиента редица данъчно-правни консултации.
 
Във високорискова чуждестранна инвестиция за 8 млн. евро в три жилищни комплекса в България, „Димитров, Петров и Ко.” представлява голям шведски инвеститор, на който му е била отказана възможност да претендира възстановяване на ДДС от държавата поради неблагоприятни договори с български строителни предприемачи и недобросъвестно поведение от тяхна страна. След изготвянето на подробен данъчно-правен анализ, „Димитров, Петров и Ко.” проведе сложни преговори със строителните компании и успя да постигне за клиента извънсъдебно споразумение за един от проектите, което доведе до значително намаление на цената за клиента и успешно прехвърляне на собствеността.      
 
В края на 2012 г. експертите ни по сливания и придобивания и данъчно право консултираха успешното придобиване на търговски дружества, както и други дружествени промени на наш клиент – полска компания. Адвокатите ни изготвиха и правно становище по разпоредбите на българския Търговски закон по отношение на всички видове процедури по сливания по българското законодателство и основните данъчни аспекти на процедурите по сливане по отношение на участващите юридически лица.    
 

 

горе

Свързани новини
26МАР

Важни данъчни изменения във връзка с извънредното положение

С обнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Закона) бяха въведени изменения на данъчното законодателство, с които се цели икономическо облекчаване на гражданите и бизнеса през периода на извънредното положение. С настоящото изложение ще разгледаме основните данъчноправни въпроси, които биха могли да възникнат след приемането на новия Закон. виж повече

23МАР

DPC начело в класацията на Chambers Europe 2020

Една от двете най-очаквани годишни класации в света на правото – Chambers Europe – бе наскоро публикувана и с радост съобщаваме, че водещата позиция на Димитров, Петров и Ко. (DPC) отново беше затвърдена. Класирани са осем от... виж повече

02ДЕК

България въвежда нови правила за автоматичния обмен на информация и задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми

С проект за изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се предвижда създаването на нов Раздел VII „Особени правила за автоматичния обмен на информация за трансгранични данъчни схеми“. Съгласно... виж повече

горе

Свързани публикации

Програми за държаво подпомагане срещу последствията на пандемията от COVID-19 за бизнеса

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Публикувано в:www.ibanet.org

Издание:IBA Closely Held and Growing Business Enterprises Committee

Този Обзор по страни на програмите за подпомагане в избрани европейски държави е изготвен от Комитета за малки и развиващи се предприятия на IBA с подкрепата на Европейския регионален форум на IBA и цели да даде възможност на адвокатите по цял свят да обслужват по-добре международните си клиенти, а също и на международните компании да разберат спецификите на националните и регионални програми, достъпни в юрисдикциите, в които осъществяват своята дейност.

*Публикацията е на английски език.

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:бр. 118

Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

горе

Лице за контакт

Бояна Милчева

Съдружник

Бояна Милчева

горе