20 years together

Трудово право

Общ преглед

С цел да осигури цялостна защита на интересите на своите корпоративни клиенти – работодатели от различен мащаб, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” са придобили значителен опит в разрешаването на трудовоправни проблеми и проблеми, свързани със социалното осигуряване на служителите. По-специално, кантората може да окаже професионална помощ на всеки свой клиент при правната му защита като работодател, включително при процесуално представителство, изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори и консултации при промени в законодателството, което урежда социално-осигурителните отношения.

Адвокатите на дружеството консултират корпоративни клиенти по въпроси, свързани с наемането на чужди граждани в български дружества, а също и за възможностите за прехвърляне на чуждестранни служители в български филиали на международни дружества или на техни партньори. Адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” предлагат пълна правна помощ и сътрудничество при кандидатстване за визи за чужди граждани и уреждане на правния им статут в България за определени периоди от време.

Опитният екип на „Димитров, Петров и Ко.” редовно консултира клиентите си относно трудови договори, процедури по уволняване и освобождаване на служители, както и относно подоходно данъчно облагане. От името на двама клиенти адвокатите на кантората изготвиха цялата документация относно обжалване на наказателни постановления на „Главна инспекция по труда”.

горе

Представителен опит

През 2010 г. адвокатското дружество консултира процеса по преструктуриране на бизнеса на клиент, български DTH оператор, който включваше изготвяне на ново щатно разписание и организационна схема и привеждане на всички индивидуални трудови правоотношения в съответствие с новата организация. В това влиза прекратяването на част от индивидуалните договори, изменяне на условията на други – промяна на длъжности, възнаграждения, работно време и т.н. Експертите на кантората консултираха дружеството и при пълната инспекция проведена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда. Бяха предоставени консултации по редица трудовоправни въпроси като годишен отпуск, отпуск по майчинство, освобождаване на защитени служители, организация на работното време на смени и др.

В началото на 2011 г. „Димитров, Петров и Ко.” консултира българския филиал на един от световните пазарни лидери в логистичната индустрия по прилагането на правилата на Европейския работнически съвет и произтичащите от тях последици върху дейността на българското дружество.

Друг клиент на кантората, дъщерно дружество изцяло притежавано от австрийски инвеститор, прекрати дейността си на българския пазар, което беше свързано с процедура за колективни уволнения на над 120 служители. Експертите консултираха целия процес на уволненията, свързан с процедури на консултиране и информиране на служителите и на органите по заетостта, както и всеки етап от прекратяването на индивидуалните трудови договори със служителите, включително изплащането на обезщетения. Бяха предоставени консултации още във връзка с пълната инспекция проведена от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, с оглед на ликвидацията на дружеството.

През 2011 г. специалистите по трудово право на „Димитров, Петров и Ко.” оказаха съдействие на световен лидер в пазарните проучвания, който след придобиването на предприятие с филиали в 27 страни в целия свят, включително в България, трябваше да преструктурира цялата организационна схема на персонала в българското си дъщерно дружество. Те консултираха процеса по прекратяване на трудовите договори на всички служители на придобитото дружество и преназначаването на част от тях от клиента. Бяха предоставени консултации по избягването на процедура за колективни уволнения, както и при преговорите за обезщетения на освободените и защитените служители с оглед на прекратяването на трудовите им правоотношения.

горе

Свързани новини
31МАР

Ред и условия за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение

Въведеното извънредно положение в страната вече дава сериозни отражения върху бизнеса. Някои сектори на икономиката са изправени пред безпрецедентен отлив на клиенти и приходи, което поставя под въпрос съдбата на хиляди служители и оцеляването на отделни предприятия. виж повече

30МАР

Адв. Зоя Тодорова коментира актуални трудовоправни въпроси за водещи ТВ програми

Зоя коментира важни правни аспекти на извънредното положение по Нова ТВ и ТВ Европа виж повече

горе

Свързани публикации

Програми за държаво подпомагане срещу последствията на пандемията от COVID-19 за бизнеса

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Публикувано в:www.ibanet.org

Издание:IBA Closely Held and Growing Business Enterprises Committee

Този Обзор по страни на програмите за подпомагане в избрани европейски държави е изготвен от Комитета за малки и развиващи се предприятия на IBA с подкрепата на Европейския регионален форум на IBA и цели да даде възможност на адвокатите по цял свят да обслужват по-добре международните си клиенти, а също и на международните компании да разберат спецификите на националните и регионални програми, достъпни в юрисдикциите, в които осъществяват своята дейност.

*Публикацията е на английски език.

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В условията на извънредно положение, установено заради пандемията от COVID-19, работодателите са изправени пред много предизвикателства – от стремежа да запазят заетостта и да минимизират загубите до спазване на установените противоепидемични мерки и опазване на живота и здравето на служителите си. И макар въпросите за защита на личните данни да остават сякаш на по-заден план, същите имат своето важно практическо значение и в условията на пандемия. Д-р Мартин Захариев изследва няколко операции по обработване, свързани с противодействие на разпространението на COVID-19 на работното място, и тяхната допустимост от гледна точка на GDPR и българското законодателство.

Meritas - Employment, Benefits & Immigration Law Group Brochure

Тема:Трудово и осигурително право

Издание:Meritas

*Информацията в брошурата е на английски език.
 

горе

Лице за контакт

Зоя Тодорова

Съдружник

Зоя Тодорова

горе