20 years together

Телекомуникационно право

Общ преглед

В сферата на телекомуникациите „Димитров, Петров и Ко.” е водеща кантора, която предоставя юридически услуги на фиксирани и мобилни оператори, оператори на сателитни телекомуникации, оператори на инфраструктурни обекти, VoIP оператори, доставчици на интернет услуги, WiMAX оператори и международни оператори.

„Димитров, Петров и Ко.” предоставя професионално правно обслужване на някои от най-големите телекомуникационни оператори и доставчици на услуги и оборудване в Европа във връзка с дейността им в страната. Правната работа включва учредяване на местни дружества, получаване на необходимите регистрации и разрешения, преговори и правна помощ при сключване на договори с местни партньори и служители, данъчни консултации, процесуално представителство, анализи на правната рамка и т.н.

От 2006 г. „Димитров, Петров и Ко.” консултира шведско телекомуникационно дружество относно търговската му дейност в България. Кантората оказва съдействие при регистрацията на местно дъщерно дружество и продължава да предоставя консултации относно регулаторни, дружествени, данъчни и търговски въпроси, включително и изготвянето на пълен правен анализ на мрежи за електронни съобщения, както и относно изготвянето и договарянето на споразумения за неотменимо право на ползване.

В областта на изграждането и експлоатацията на оптични мрежи и предоставянето на комуникационни услуги на едро, „Димитров, Петров и Ко.” участва във всички етапи от консултирането на изграждането на телекомуникационни мрежи, представителство на клиенти във връзка с различните административни процедури, получаване на всички необходими разрешения и лицензи (включително разрешения за строителство и лицензи за предлагането на услугата „линии под наем”), изготвяне на всички видове договори и преговори за банкови заеми, лизингови договори, договори за закупуване на оборудване, договори за неотменимо право на ползване на оптични кабели, договори за линии под наем и предлагане на телекомуникационни услуги.

„Димитров, Петров и Ко.” е правният консултант на един от най-големите европейски доставчици на съобщителни услуги относно тяхната дейност в България. Правното обслужване, предоставено от „Димитров, Петров и Ко.”, включва правни консултации по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване.

Специализираният екип по телекомуникационно право на „Димитров, Петров и Ко.” предоставя комплексни правни услуги, свързани с изграждането на най-модерния център за колокация (разполагане на компютърно и комуникационно оборудване) в България, които включват изготвянето на пълен комплект договори за услуги за колокация, придобиване на сграда, включително на всички необходими разрешения от държавните власти.

От името на клиентите си, дружества навлизащи на пазара на фиксирани гласови и интернет услуги в страната, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” са предоставяли консултации по време на целия процес на получаване и изменение на първите лицензи за предлагане на фиксирана гласова телефония и наети линии в България. Участвали са в обществени обсъждания на проектите на подзаконовите нормативни актове по приложението на отменения Закон за далекосъобщенията, в преговори с лицензираните мобилни и фиксирани телефонни оператори, както и в сключването на споразумения за взаимно свързване с историческия оператор.

горе

Представителен опит

„Димитров, Петров и Ко.” подпомогна един от одобрените кандидати по време на тръжната процедура за получаване на WiMAX (3,5 GHz) лиценз, като изготви необходимата документация за участие в търга и представлява дружеството по време на тръжната процедура.

През 2009 г. адвокатите на кантората консултираха международна корпорация, лидер в новите технологии, относно българската нормативна рамка в областта на електронните съобщения, във връзка с предстоящо предоставяне на нови услуги в страната.

Като правни консултанти на най-големите доставчици на интернет услуги и на най-конкурентоспособните лицензирани телекомуникационни оператори, адвокатите на „Димитров, Петров и Ко.” изготвят пълен набор от споразумения, регламентиращи дейността на клиентите – условия за ползване, споразумения относно нивото на услугата, споразумения за достъп до интернет и за наети линии, споразумения за колокация, договори за VoIP терминиране и т.н.

От 2009 г. „Димитров, Петров и Ко.” консултира водещ мобилен оператор относно телекомуникационни и регулаторни въпроси и защитава интересите му пред Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд. Експертите на кантората осъществяват процесуално представителство по дела относно нелоялна конкуренция и злоупотреба с господстващо положение на националния телеком пазар. Освен това, консултират клиента във връзка с изготвяне и прилагане на пазарни анализи и налагане на специфични задължения. Също така участват от името на клиента в обществени обсъждания относно нормативни актове в областта на телекомуникациите.

През 2009-2010 г. Адвокатското дружество успешно консултира и представлява местното дъщерно дружество на международен доставчик на телевизионно и радиоразпръскване по дело относно обжалване на конкурс за придобиване на лицензия за изграждане и експлоатация на първите два национални мултиплекса, получена вследствие конкурс на КРС. Опитният екип на кантората представлява клиента по време на целия процес пред Върховния административен съд, чието решение потвърди законността на конкурса. В резултат на това, лицензията за мултиплексите влезе в сила.

През 2009-2010 г. експерти от „Димитров, Петров и Ко.” успешно защитаваха първия оператор на DVB-T мрежа в страната при оспорване на получено разрешение за ползване на радиочестоти в съда. Процесът приключи с окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд, което потвърди разрешението на клиента и позволи разгръщането на първата национална DVB-T мрежа в България.

През 2010-2011 г. „Димитров, Петров и Ко.” спечели от името на свой клиент друго ключово дело, свързано с изграждането на обществен мултиплекс за разпространение на програмите на Българската национална телевизия и Българското национално радио по DVB-T стандарт, улесняващо дългоочакванoтo преминаване към цифровизация, което трябва да бъде окончателно завършено до 2015 г. Като процесуални представители на дружеството-победител в конкурса за разгръщане и експлоатация на мрежата за разпространение на програмите на националните радио и телевизия, специалистите от Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” успешно използваха задълбочените си познания в българското и европейското право в областта на телекомуникациите, конкуренцията и медиите, както и значителния си опит в административния процес, за да достигнат до положителни съдебни решения, потвърждаващи разрешението на клиента, както пред тричленен, така и пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Адвокатското дружество е правен консултант на сдружението на алтернативните оператори на електронни комуникации в България (Сдружение за електронни комуникации, СЕК). Адвокати от „Димитров, Петров и Ко.” подпомагат сдружението и членове му, като им оказват професионална правна помощ по различни регулаторни въпроси и спорове на пазара на информационни и комуникационни технологии, при изготвянето на широка гама законопроекти и подзаконови нормативни актове, при представителство пред КРС, КЗК и други регулаторни органи – дейности с ключово значение за ускоряването на процеса на либерализиране на пазара на електронни комуникации в страната. „Димитров, Петров и Ко.” представлява СЕК и членовете му пред КЗК и Върховния административен съд в усилията им за осигуряване на справедливи, равнопоставени и разходоориентирани условия на достъп и взаимно свързване.

„Димитров, Петров и Ко.” е правен консултант, търсен от различни държавни институции във връзка с предоставяне на юридическа помощ по сложни правни казуси. Кантората съдейства на КРС във връзка с издаването на лиценз за трета национална телевизия. Адвокатите на дружеството консултираха регулаторния орган при провеждането на тръжната процедура и изготвянето на всички документи, изисквани от закона. Процедурата приключи успешно с издаването на индивидуален лиценз. Вследствие на обжалване от страна на двама от кандидатите, експертният екип на „Димитров, Петров и Ко.” представлява КРС в дела пред Върховния административен съд. С окончателното си решение съдът отхвърли и двете жалби и потвърди законността на тръжната процедура, както и на издадения в резултат от нея лиценз.

„Димитров, Петров и Ко.” има значителен опит със сделки по сливания и придобивания в телекомуникационния сектор на България. През последното десетилетие експертите на дружеството са участвали в изготвяне на правни анализи за български телекомуникационни оператори, структуриране и сключване на сделки, включително и действия по издаване на необходимите разрешения от КРС и КЗК.

горе

Свързани новини
11МАЙ

DPC с най-високо класиране до момента от The Legal 500 EMEA

В средата на април един от двата най-големи и престижни правни справочници в света, The Legal 500, обяви класациите си за региона на Европа, Средния Изток и Африка за 2020 г. виж повече

21АПР

5G: Разобличаване на митовете

Полезна информация и важни отговори за 5G технологията виж повече

23МАР

DPC начело в класацията на Chambers Europe 2020

Една от двете най-очаквани годишни класации в света на правото – Chambers Europe – бе наскоро публикувана и с радост съобщаваме, че водещата позиция на Димитров, Петров и Ко. (DPC) отново беше затвърдена. Класирани са осем от... виж повече

горе

Свързани публикации

Коментар на адв. Христо Нихризов за телеком пазара

Изтегли:dpco-compliance-of-bonuses-and-prizes-in-promotional-campaigns-with-the-rules-of-fair-competition.pdf (PDF, 342.89 kb)

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:сп. Икономист

Издание:45

Първи стъпки по въвеждане на единна информационна точка в България

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и Право", кн. 7

Секторен доклад: In Media Res. Цялостен преглед за България

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Година 3, Издание 3, Юни 2016 г.

* Публикацията е на английски език. 

горе

Лице за контакт

Христо Нихризов

Съдружник

Христо Нихризов

горе