20 years together

Публикации

Публикации: Доц. д-р Мартин Захариев

Метавселената на Фейсбук - новото голямо откритие в света на иновациите или поредната заплаха на технологиите към съвременното общество

Изтегли:martin-zahariev-daniela-ilieva-bloomberg-businessweek-bg-the-metaverse-of-facebook-august-2021.pdf (PDF, 1.68 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Bloomberg Businessweek

Проектът на Фейсбук за виртуална реалност, в която да общуваме чрез наши виртуални образи - аватари, звучи атрактивно, но крие своите рискове за правата, свободите и отношенията между хората.

*В съавторство с доц. д-р Даниела Илиева, изпълнителен директор на Фондация "Право и интернет" и преподавател във Висше училище по застраховане и финанси

 

Съгласието като правно основание за обработването на лични данни

Изтегли:m-zahariev-the-consent-as-a-legal-ground-for-personal-data-processing.pdf (PDF, 1.01 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Информационна грамотност & интелектуална собственост: Модерни научни и практически предизвикателства

Съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) съгласието е едно от възможните правни основания за обработване на лични данни. Съгласието е поставено на първо място сред условията, позволяващи обработването на лични данни. Настоящото изложение има за цел да анализира същността на съгласието като основание за обработването на лични данни. Изследването проследява появата на съгласието като основание за обработване в исторически план – включването му в национални актове за защита на личните данни и актове на правото на ЕС. Изследвани са въпросите: Какви особености разкрива съгласието и какви изисквания трябва да са спазени, за да бъде валидно съгласието съгласно GDPR? Ползва ли се съгласието с някакво йерархическо предимство спрямо останалите правни основания за обработването на лични данни? Има ли случаи, в които съгласието не е подходящо правно основание и защо? Какви възможности дава съгласието за преодоляване на някои от изричните забрани на GDPR – напр. при автоматизираното вземане на индивидуални решения или при трансфер на лични данни в трети държави извън Европейския съюз? Какво са възможностите на съгласието съгласно българските национални правила, регламентирани в Закона за защита на личните данни? Настоящото изложение дава отговор на поставените въпроси в светлината на европейската и национална практика по прилагане на правилата за защита на личните данни, включително чрез анализ на практиката на националния надзорен орган по защита на данните - Комисията за защита на личните данни.

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки

Изтегли:zahariev-m-novite-pravila-v-zakona-za-elektronnata-targoviia-otnosno-dostavchicite-na-posrednicheski-onlain-uslugi-i-dostavchicite-na-onlain-tarsachki.pdf (PDF, 514.20 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03, стр. 31

В бр. 96 от 10.11.2020 г. на „Държавен вестник“ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (ЗИДЗЕТ). Както се посочва в мотивите към проекта на ЗИДЗЕТ, с измененията се цели осигуряването на „адекватно и ефективно прилагане“ на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. За целта на национално ниво се установяват правилата и мерките, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. Този анализ разяснява в какво се състоят измененията в Закона за електронната търговия и какво налага тяхното въвеждане.

Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение

Изтегли:austrian-yearbook-on-international-arbitration-2021.pdf (PDF, 2.87 mb)

Автори:Пенчо Станчев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2021

За втора поредна година експери в областта на арбитража от DPC бяха да пишат в Австрийкия годишник по международен арбитраж (Austrian Yearbook on International Arbitration). Адв. Пенчо Станчев и д-р Мартин Захариев работиха по българската част от главата "Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение" от Австрийки годишник по международен арбитраж 2021 г. с автори Геролд Цайлер и Адрияна Мишович.

*Публикацията е на английски език.

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на общия регламент за защита на данните

Изтегли:international-competence-in-proceedings-related-to-infringements-of-gdpr.pdf (PDF, 443.98 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Международна политика, год. XVI, брой 1

Издание:Издание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Правно-исторически факултет Благоевград, 2020

На 25 май 2018 г. започна да се прилага Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните, ОРЗД / Регламентът). Регламентът въведе унифициран режим за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз, доразвивайки съществуващите национални правила в тази материя, приети от държавите членки при транспониране на изискванията на предхождащата го Директива 95/46. Сред амбициозните цели на европейския законодател с приемането на ОРЗД е осигуряването на контрол на физическите лица върху собствените им лични данни и засилването на правната и практическа сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи. Едно от средствата за постигане на това е разширяването на обхвата на някои съществуващи права на субектите на данни при обработването на личните им данни, уреждането на нови, непознати до този момент права, както и регламентирането на реципрочни задължения на субектите, обработващи лични данни – администратори и обработващи лични данни. Наред с това ОРЗД въведе конкретни правила относно средствата за правна защита на субектите, в случай че изискванията на Регламента за обработването на личните им данни бъдат нарушени. Това изследване има за цел да анализира правилата за определяне на международна компетентност по производства, свързани с нарушения на правилата на ОРЗД. Разгледани са различните средства за правна защита, която ОРЗД предоставя на субектите на данни – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган и право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни и правилата за определяне на международна компетентност по посочените производства.

 

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-elektronnite-dokumenti-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 522.82 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021, кн. 01, стр. 24

В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване на договори от разстояние и много други. Може би най-същественият от тези процеси е документооборотът на организацията, т. е. създаването, подписването, обмена и съхранението на документация както вътре в организацията (напр. документи, създавани във връзка с работния процес), така и вън от нея (напр. документи, касаещи отношенията с доставчици, контрагенти, бизнес партньори и потенциални такива). С навлизането на понятия като договор, сключен от разстояние, електронно изявление (е-изявление), електронен документ (е-документ) и електронен подпис (е-подпис) обаче възникват и множество въпроси, както и опасения, че новото дигитално битие на документите не е в състояние да гарантира интересите на правните субекти по същия начин, както старомодния хартиен документ. Настоящият анализ има за цел да изследва въпросите за правната стойност и значението на е-документите в контекста на търговските и гражданските правоотношения.

Някои разяснения относно издаването на квалифицирани електронни подписи за сметка на работодателя

Изтегли:zahariev-m-niakoi-raziasneniia-otnosno-izdavaneto-na-kep-za-smetka-na-rabotodatelia.pdf (PDF, 236.74 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В ситуацията на пандемия и масово преместване на офиса вкъщи, квалифицираният електронен подпис (КЕП) се превърна в инструмент, без който много хора не биха могли да изпълняват служебните си задължения. Д-р Мартин Захариев предлага някои полезни разяснения на работодателите във връзка с издаването на КЕП на техните служители.

ДОПУСТИМО ЛИ Е ТЕСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА COVID-19 ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Изтегли:krusteva-d-zahariev-m-are-employers-allowed-to-test-their-employees-for-covid-19.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.tita.bg

Тревожното и все по-динамично увеличение на броя заболели от COVID-19 през последните няколко седмици поставя с все по-голяма острота темата за това какви мерки могат да се предприемат, за да се ограничи разпространението на заразата на работното място. Може ли да се организира тестване на служителите за COVID-19? Може ли това да бъде въведено като задължително изискване от работодателя? Може ли да се съобщава на колектива, ако се установи случай на болен служител? Може ли работодателите да издирват контактни лица сред трудовия колектив? Подобни мерки влизат ли в противоречие с правилата за защита на личните данни или с други изисквания? Настоящият анализ се опитва да даде някои полезни насоки във връзка с тези въпроси.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изтегли:zahariev-m-principles-of-personal-data-processing-nature-and-significance-as-a-standard-for-personal-data-protection-01-11-2020.pdf (PDF, 6.23 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК - ХVIII национална научна конференция с международно участие София, 1 – 2 ноември 2020 г.

Резюме: Настоящият анализ има за цел да изясни същността на принципите на обработване на лични данни (Принципите). За постигане на дефинираната цел са изпълнени следните задачи: (1) анализирани са появата и еволюцията на Принципите в исторически план; (2) изяснени са тяхното съдържание и практическо значение; (3) направено е разграничение между Принципите и понятието за правен принцип; (4) направен е сравнителноправен анализ със законодателствата на други държави, като Закона за поверителност на потребителите в Калифорния. В резултат на проведеното изследване се обосновава тезата, че Принципите имат характер на правни норми с общо значение и са се утвърдили като своеобразен стандарт за защита на личните данни.

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-vidovete-elektronni-podpisi-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 541.35 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020, кн.11, стр. 34

Пандемията от COVID-19 съществено ускори дигитализацията във всички сфери на обществения живот. Много компании се наложи почти без никаква подготовка да преминат към дистанционна форма на работа, да ограничат физическите си срещи с настоящи и потенциални контрагенти и изцяло или частично да преминат към електронен документооборот. С голяма острота се поставиха въпросите как може да се подписва дистанционно, така че да не се блокират различните бизнес процеси в организациите и в същото време да се постигне определено ниво на правна сигурност, което да гарантира правата и интересите на подписващите дистанционно. И макар правната рамка на електронния документ и електронния подпис да не е нова, а да действа в България и ЕС от години, тя се оказа недостатъчно позната и ясна за голяма част от компаниите. Това е основният мотив за настоящия анализ, който има за цел да изследва различните възможности за електронно подписване на документи в рамките на обичайната дейност на частноправните субекти.

 

Прилагане на GDPR - България

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Lexxion

Издание:European Data Protection Law Review 3/2020

Почти две години и половина след влизането в сила на GDPR много неща са се променили. Най-важното е, че осведомеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на данни, се е увеличила драстично както сред компаниите, така и сред гражданите. Вижте какво се случи през този период в България (основните законодателни промени и най-интересните случаи от практиката) в последния доклад на нашите експери д-р Мартин Захариев и Радослава Макшутова.

Правна същност на домейн имената

Изтегли:zahariev-m-krasteva-d-pravna-sashtnost-na-domein-imenata.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ и интелектуална собственост

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Мисията (не)възможна: там където GDPR и търговският арбитраж се пресичат

Изтегли:martin-zahariev-austrian-yearbook-on-international-arbitration-2020.pdf (PDF, 7.09 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

Изтегли:on-the-admissibility-of-certain-data-processing-operations-of-the-employers-during-covid-19-pandemic.pdf (PDF, 1.45 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В условията на извънредно положение, установено заради пандемията от COVID-19, работодателите са изправени пред много предизвикателства – от стремежа да запазят заетостта и да минимизират загубите до спазване на установените противоепидемични мерки и опазване на живота и здравето на служителите си. И макар въпросите за защита на личните данни да остават сякаш на по-заден план, същите имат своето важно практическо значение и в условията на пандемия. Д-р Мартин Захариев изследва няколко операции по обработване, свързани с противодействие на разпространението на COVID-19 на работното място, и тяхната допустимост от гледна точка на GDPR и българското законодателство.

Картите "Мултиспорт" и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-article-re-multisport-and-data-protection-tita-taxes-issue-122-2019.pdf (PDF, 2.35 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Арбитрируемост на спорове по договори за строителство, сключени с публични органи: Българската гледна точка

Изтегли:m-zahariev-m-baykushev-construction-arbitration-in-cee-2020-ch-06.pdf (PDF, 344.23 kb)

Автори:Методи Байкушев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Wolters Kluwer, Construction Arbitration in Central and Eastern Europe

*Тази публикация е на английски език

Аспекти на защита на данните посредством изкуствен интелект в търговския арбитраж

Изтегли:martin-zahariev-data-protection-aspects-of-artificial-intelligence-in-commercial-arbitration-contemporary-strategies-and-innovations-in-the-knowledge-management-ed-4-2018.pdf (PDF, 2.58 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието, 4/2018

*Тази публикация е на английски език

Цесията и защита на личните данни

Изтегли:martin-zahariev-debt-assignment-cession-and-data-protection-tita-taxes-magazine-13-11-2019.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:е-сп. "Данъци ТИТА"

Издание:брой 121/2019

ЗА РОЛИТЕ „АДМИНИСТРАТОР“ И „ОБРАБОТВАЩ“ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли:m-zahariev-on-the-roles-of-a-controller-and-a-processor-in-personal-data-processing-buditeli-2019.pdf (PDF, 2.16 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, 01.11.2019

BG/EN

GDPR Проблеми в търговския арбитраж и как да ги смекчим

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език

Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:LAP LAMBERT Academic Publishing

*Книгата е на английски език.

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-recruitment-and-personal-data-protection-trud-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 6.39 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Labour and Law Digest, 2019, b.7

За легитимния интерес като основание за обработване на лични данни

Изтегли:about-the-legitimate-interest-as-a-legal-ground-for-personal-data-processing-commercial-and-contractual-law-magazine-april-2019.pdf (PDF, 5.95 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Търговски и облигационно право", бр.2, м. април 2019, изд. "Труд и право", София, 2019

Някои особености при обработването на лични данни от публичните органи

Изтегли:za-bukvite-european-citizens-and-intellectual-property-2018.pdf (PDF, 8.77 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник "За Буквите"

Статията е публикувана в сборник "За Буквите", "Европейските граждани и интелектуалната собственост - възприятие, осъзнатост, поведение"

Промените в Закона за защита на личните данни след GDPR – ключови аспекти

Изтегли:martin-zahariev-amendments-in-bulgarian-personal-data-protecion-legislation-key-changes.pdf (PDF, 3.05 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:tita.bg

Издание:127

Мониторинг на служителите на работното място

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas

Издание:European & Middle East Guide

* Публикацията е на английски език.

Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Изтегли:ordinance-n-18-e-shop-martin-zahariev-07-12-2018.pdf (PDF, 3.44 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна

Изтегли:m-baykushev-m-zahariev-the-revocation-of-contradiction-with-public-order-as-ground-for-setting-arbitral-awards-aside-is-unconstitutional-july-2016.pdf (PDF, 5.28 mb)

Автори:Методи Байкушев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Издание:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Задължение за назначаване на ДЗЛД и уведомление за него в КЗЛД

Изтегли:martin-zahariev-gdpr-01-06-2018.pdf (PDF, 1.09 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Задължението за водене на регистри по чл. 30 на GDPR – някои практически съвети

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 2.67 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност

Изтегли:zoya-todorova-martin-zahariev-employment-contracts-with-managers-of-ltds-april-2018.pdf (PDF, 4.54 mb)

Автори:Зоя Тодорова, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:Труд и право

Издание:Брой 3, 2018 г.

Отношенията между отмяна и отказ от допускане до изпълнение на арбитражни решения – приказка без край

Изтегли:martin-zahariev-arbitration-newsletter-february-2018.pdf (PDF, 77.81 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:IBA Arbitration Newsletter

Издание:IBA Arbitration Newsletter

* Публикацията е на английски език.

Основни задължения на администраторите на лични данни – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 4.01 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Основания за обработването на лични данни и права на гражданите – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 275.71 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Новите европейски правила за защита на личните данни

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://amcham.bg/amcham-magazine/archive-2017/

Издание:Business Connect Magazine

*Публикацията е на английски език.

Коментар на специалиста: Готов ли е бизнесът за GDPR?

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове

Изтегли:drbf-aug-sep-oct-2017.pdf (PDF, 2.04 mb)

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:https://drb.org/

Издание:DRBF Forum

*Публикацията е на английски език.

Можеше ли България да не плати 1.2 млрд. лв. за АЕЦ "Белене"?

Автори:Методи Байкушев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:www.mediapool.bg

Издание:Медиапул

Еволюцията на европейското законодателство за защита на личните данни относно автоматизираното профилиране

Изтегли:ping-m-zahariev-the-evolution-of-eu-data-protection-law-on-automated-data-profiling-03-2017.pdf (PDF, 2.29 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.PinGdigital.de

Издание:PinG Privacy in Germany

*Публикацията е на английски език.

FIDIC по света – България

Изтегли:clint-march-2017.pdf (PDF, 6.31 mb)

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.ibanet.org

Издание:Construction Law International

*Публикацията е на английски език.

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове в светлината на българското право

Автори:Бояна Милчева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com

Издание:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език.

Как да защитим търговската си марка срещу недобросъвестна регистрация на домейни

Изтегли:dpco-trademark-protection-against-unfair-registration-of-domain-names-bg.pdf (PDF, 440.71 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост

Изтегли:dpco-on-the-correlation-between-the-concepts-of-insolvency-and-overindebtedness.pdf (PDF, 546.24 kb)

Автори:Енчо Симеонов, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 11

Някои клаузи в трудовите договори са невалидни

Изтегли:human-resourcesmagazine-2-3253-2016.pdf (PDF, 280.66 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:сп. Човешки ресурси

Издание:2-3/253/2016

Дискусионни аспекти относно седалището на арбитража съгласно българското законодателство

Изтегли:dpco-disputable-aspects-of-the-seat-of-the-arbitratation-bg.pdf (PDF, 513.14 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Цветелина Георгиева

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

Правни проблеми при провеждането на тиймбилдинг събития

Изтегли:legal-problems-in-the-course-of-team-buildings-02-11-2015.pdf (PDF, 2.30 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:сп. Човешки ресурси

Издание:8/248/2015

 

Преглед на арбитражното решение – перспективата на българските арбитражни институции

Изтегли:scrutiny-of-the-award-the-bulgarian-arbitral-institutions-perspective-bg.pdf (PDF, 326.11 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

Възможно ли е да се въведе арбитър при неотложни случаи в България?

Изтегли:is-it-possible-to-have-emergency-arbitrator-in-bulgaria-bg.pdf (PDF, 401.11 kb)

Автори:Методи Байкушев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Martindale-Hubbell®

Издание:Legal library

Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност –практически проблеми

Изтегли:article-crimes-against-creditors-bg.pdf (PDF, 313.88 kb)

Автори:Енчо Симеонов, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Сп. „Търговско и облигационно право“

Абониране за бюлетинClose