20 years together

Публикации

Публикации: Право на ИКТ. Защита на личните данни

Метавселената на Фейсбук - новото голямо откритие в света на иновациите или поредната заплаха на технологиите към съвременното общество

Изтегли:martin-zahariev-daniela-ilieva-bloomberg-businessweek-bg-the-metaverse-of-facebook-august-2021.pdf (PDF, 1.68 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Bloomberg Businessweek

Проектът на Фейсбук за виртуална реалност, в която да общуваме чрез наши виртуални образи - аватари, звучи атрактивно, но крие своите рискове за правата, свободите и отношенията между хората.

*В съавторство с доц. д-р Даниела Илиева, изпълнителен директор на Фондация "Право и интернет" и преподавател във Висше училище по застраховане и финанси

 

Съгласието като правно основание за обработването на лични данни

Изтегли:m-zahariev-the-consent-as-a-legal-ground-for-personal-data-processing.pdf (PDF, 1.01 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Информационна грамотност & интелектуална собственост: Модерни научни и практически предизвикателства

Съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) съгласието е едно от възможните правни основания за обработване на лични данни. Съгласието е поставено на първо място сред условията, позволяващи обработването на лични данни. Настоящото изложение има за цел да анализира същността на съгласието като основание за обработването на лични данни. Изследването проследява появата на съгласието като основание за обработване в исторически план – включването му в национални актове за защита на личните данни и актове на правото на ЕС. Изследвани са въпросите: Какви особености разкрива съгласието и какви изисквания трябва да са спазени, за да бъде валидно съгласието съгласно GDPR? Ползва ли се съгласието с някакво йерархическо предимство спрямо останалите правни основания за обработването на лични данни? Има ли случаи, в които съгласието не е подходящо правно основание и защо? Какви възможности дава съгласието за преодоляване на някои от изричните забрани на GDPR – напр. при автоматизираното вземане на индивидуални решения или при трансфер на лични данни в трети държави извън Европейския съюз? Какво са възможностите на съгласието съгласно българските национални правила, регламентирани в Закона за защита на личните данни? Настоящото изложение дава отговор на поставените въпроси в светлината на европейската и национална практика по прилагане на правилата за защита на личните данни, включително чрез анализ на практиката на националния надзорен орган по защита на данните - Комисията за защита на личните данни.

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки

Изтегли:zahariev-m-novite-pravila-v-zakona-za-elektronnata-targoviia-otnosno-dostavchicite-na-posrednicheski-onlain-uslugi-i-dostavchicite-na-onlain-tarsachki.pdf (PDF, 514.20 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03, стр. 31

В бр. 96 от 10.11.2020 г. на „Държавен вестник“ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (ЗИДЗЕТ). Както се посочва в мотивите към проекта на ЗИДЗЕТ, с измененията се цели осигуряването на „адекватно и ефективно прилагане“ на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. За целта на национално ниво се установяват правилата и мерките, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. Този анализ разяснява в какво се състоят измененията в Закона за електронната търговия и какво налага тяхното въвеждане.

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на общия регламент за защита на данните

Изтегли:international-competence-in-proceedings-related-to-infringements-of-gdpr.pdf (PDF, 443.98 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Международна политика, год. XVI, брой 1

Издание:Издание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Правно-исторически факултет Благоевград, 2020

На 25 май 2018 г. започна да се прилага Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните, ОРЗД / Регламентът). Регламентът въведе унифициран режим за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз, доразвивайки съществуващите национални правила в тази материя, приети от държавите членки при транспониране на изискванията на предхождащата го Директива 95/46. Сред амбициозните цели на европейския законодател с приемането на ОРЗД е осигуряването на контрол на физическите лица върху собствените им лични данни и засилването на правната и практическа сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи. Едно от средствата за постигане на това е разширяването на обхвата на някои съществуващи права на субектите на данни при обработването на личните им данни, уреждането на нови, непознати до този момент права, както и регламентирането на реципрочни задължения на субектите, обработващи лични данни – администратори и обработващи лични данни. Наред с това ОРЗД въведе конкретни правила относно средствата за правна защита на субектите, в случай че изискванията на Регламента за обработването на личните им данни бъдат нарушени. Това изследване има за цел да анализира правилата за определяне на международна компетентност по производства, свързани с нарушения на правилата на ОРЗД. Разгледани са различните средства за правна защита, която ОРЗД предоставя на субектите на данни – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган и право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни и правилата за определяне на международна компетентност по посочените производства.

 

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-elektronnite-dokumenti-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 522.82 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021, кн. 01, стр. 24

В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване на договори от разстояние и много други. Може би най-същественият от тези процеси е документооборотът на организацията, т. е. създаването, подписването, обмена и съхранението на документация както вътре в организацията (напр. документи, създавани във връзка с работния процес), така и вън от нея (напр. документи, касаещи отношенията с доставчици, контрагенти, бизнес партньори и потенциални такива). С навлизането на понятия като договор, сключен от разстояние, електронно изявление (е-изявление), електронен документ (е-документ) и електронен подпис (е-подпис) обаче възникват и множество въпроси, както и опасения, че новото дигитално битие на документите не е в състояние да гарантира интересите на правните субекти по същия начин, както старомодния хартиен документ. Настоящият анализ има за цел да изследва въпросите за правната стойност и значението на е-документите в контекста на търговските и гражданските правоотношения.

Някои разяснения относно издаването на квалифицирани електронни подписи за сметка на работодателя

Изтегли:zahariev-m-niakoi-raziasneniia-otnosno-izdavaneto-na-kep-za-smetka-na-rabotodatelia.pdf (PDF, 236.74 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В ситуацията на пандемия и масово преместване на офиса вкъщи, квалифицираният електронен подпис (КЕП) се превърна в инструмент, без който много хора не биха могли да изпълняват служебните си задължения. Д-р Мартин Захариев предлага някои полезни разяснения на работодателите във връзка с издаването на КЕП на техните служители.

ДОПУСТИМО ЛИ Е ТЕСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА COVID-19 ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Изтегли:krusteva-d-zahariev-m-are-employers-allowed-to-test-their-employees-for-covid-19.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.tita.bg

Тревожното и все по-динамично увеличение на броя заболели от COVID-19 през последните няколко седмици поставя с все по-голяма острота темата за това какви мерки могат да се предприемат, за да се ограничи разпространението на заразата на работното място. Може ли да се организира тестване на служителите за COVID-19? Може ли това да бъде въведено като задължително изискване от работодателя? Може ли да се съобщава на колектива, ако се установи случай на болен служител? Може ли работодателите да издирват контактни лица сред трудовия колектив? Подобни мерки влизат ли в противоречие с правилата за защита на личните данни или с други изисквания? Настоящият анализ се опитва да даде някои полезни насоки във връзка с тези въпроси.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изтегли:zahariev-m-principles-of-personal-data-processing-nature-and-significance-as-a-standard-for-personal-data-protection-01-11-2020.pdf (PDF, 6.23 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК - ХVIII национална научна конференция с международно участие София, 1 – 2 ноември 2020 г.

Резюме: Настоящият анализ има за цел да изясни същността на принципите на обработване на лични данни (Принципите). За постигане на дефинираната цел са изпълнени следните задачи: (1) анализирани са появата и еволюцията на Принципите в исторически план; (2) изяснени са тяхното съдържание и практическо значение; (3) направено е разграничение между Принципите и понятието за правен принцип; (4) направен е сравнителноправен анализ със законодателствата на други държави, като Закона за поверителност на потребителите в Калифорния. В резултат на проведеното изследване се обосновава тезата, че Принципите имат характер на правни норми с общо значение и са се утвърдили като своеобразен стандарт за защита на личните данни.

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-vidovete-elektronni-podpisi-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 541.35 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020, кн.11, стр. 34

Пандемията от COVID-19 съществено ускори дигитализацията във всички сфери на обществения живот. Много компании се наложи почти без никаква подготовка да преминат към дистанционна форма на работа, да ограничат физическите си срещи с настоящи и потенциални контрагенти и изцяло или частично да преминат към електронен документооборот. С голяма острота се поставиха въпросите как може да се подписва дистанционно, така че да не се блокират различните бизнес процеси в организациите и в същото време да се постигне определено ниво на правна сигурност, което да гарантира правата и интересите на подписващите дистанционно. И макар правната рамка на електронния документ и електронния подпис да не е нова, а да действа в България и ЕС от години, тя се оказа недостатъчно позната и ясна за голяма част от компаниите. Това е основният мотив за настоящия анализ, който има за цел да изследва различните възможности за електронно подписване на документи в рамките на обичайната дейност на частноправните субекти.

 

Прилагане на GDPR - България

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Lexxion

Издание:European Data Protection Law Review 3/2020

Почти две години и половина след влизането в сила на GDPR много неща са се променили. Най-важното е, че осведомеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на данни, се е увеличила драстично както сред компаниите, така и сред гражданите. Вижте какво се случи през този период в България (основните законодателни промени и най-интересните случаи от практиката) в последния доклад на нашите експери д-р Мартин Захариев и Радослава Макшутова.

Мисията (не)възможна: там където GDPR и търговският арбитраж се пресичат

Изтегли:martin-zahariev-austrian-yearbook-on-international-arbitration-2020.pdf (PDF, 7.09 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

Изтегли:on-the-admissibility-of-certain-data-processing-operations-of-the-employers-during-covid-19-pandemic.pdf (PDF, 1.45 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В условията на извънредно положение, установено заради пандемията от COVID-19, работодателите са изправени пред много предизвикателства – от стремежа да запазят заетостта и да минимизират загубите до спазване на установените противоепидемични мерки и опазване на живота и здравето на служителите си. И макар въпросите за защита на личните данни да остават сякаш на по-заден план, същите имат своето важно практическо значение и в условията на пандемия. Д-р Мартин Захариев изследва няколко операции по обработване, свързани с противодействие на разпространението на COVID-19 на работното място, и тяхната допустимост от гледна точка на GDPR и българското законодателство.

Картите "Мултиспорт" и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-article-re-multisport-and-data-protection-tita-taxes-issue-122-2019.pdf (PDF, 2.35 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Камери дебнат отвсякъде

Изтегли:ikonomist-article-re-surveillance-cameras-emil-petrov-martin-zahariev-12-2019.pdf (PDF, 2.17 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр.48

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката

Изтегли:desislava-krusteva-cio-magazine-digital-taxation-11-2019.pdf (PDF, 3.20 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CIO magazin

Издание:#11

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

Световен пътеводител за защита на личните данни, Азиатско-тихоокеански регион, Европа и САЩ, Второ издание

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas®

DPC е автор на раздела за България във второто издание на „Световен пътеводител за защита на личните данни”, съставено от адвокатски кантори на Meritas от цял свят. Десислава Кръстева, съдружник и ръководител на отдела по ИТ право и защита на личните данни в DPC, акцентира върху последните промени в правната рамка на България на страница 74-75.

*Публикацията е на английски език.

ЗА РОЛИТЕ „АДМИНИСТРАТОР“ И „ОБРАБОТВАЩ“ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли:m-zahariev-on-the-roles-of-a-controller-and-a-processor-in-personal-data-processing-buditeli-2019.pdf (PDF, 2.16 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, 01.11.2019

BG/EN

Регламентът на ЕС относно защитата на личните данни продължава да озадачава адвокатите по арбитражни дела

Изтегли:law360-eus-data-privacy-reg-has-arbitration-attys-confused-caroline-simson-martin-zahariev.pdf (PDF, 289.30 kb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Law360, NY, USA

Издание:www.law360.com

Автор: Каролин Симсън

Коментар: Мартин Захариев

*Публикацията е на английски език

Докато машините не са станали по-умни

Изтегли:economist-magazine-ed-35-before-the-machines-became-smarter-6-12-09-2019.pdf (PDF, 2.18 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 35

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:LAP LAMBERT Academic Publishing

*Книгата е на английски език.

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-recruitment-and-personal-data-protection-trud-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 6.39 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Labour and Law Digest, 2019, b.7

"Нация за хакване"

Изтегли:iconomist-article-re-nra-leakage-emil-petrov-martin-zahariev.pdf (PDF, 5.05 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр. 29

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

Bulgarian Chapter - The Legal 500: Data Protection & Cyber Security Country Comparative Guide

Изтегли:bulgarian-chapter-data-protection.pdf (PDF, 189.58 kb)

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:The In-House Lawyer

*Публикацията е на английски език.

Коментар на Десислава Кръстева за регулациите спрямо фискалните устройства и личните данни в Наредба №Н-18

Изтегли:cio-ed-4-04-2019.pdf (PDF, 3.48 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "CIO", бр. 4, април 2019

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

 

Мониторинг на служителите на работното място

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas

Издание:European & Middle East Guide

* Публикацията е на английски език.

Основни задължения на администраторите на лични данни – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 4.01 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

GDPR – задължения на обработващите личните данни

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 3.07 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Основания за обработването на лични данни и права на гражданите – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 275.71 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Делото "Шремс": Ще бъдат ли забранени трансферите на данни от ЕС?

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Капитал Daily

Издание:Капитал

Новите европейски правила за защита на личните данни

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://amcham.bg/amcham-magazine/archive-2017/

Издание:Business Connect Magazine

*Публикацията е на английски език.

Коментар на специалиста: Готов ли е бизнесът за GDPR?

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

Еволюцията на европейското законодателство за защита на личните данни относно автоматизираното профилиране

Изтегли:ping-m-zahariev-the-evolution-of-eu-data-protection-law-on-automated-data-profiling-03-2017.pdf (PDF, 2.29 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.PinGdigital.de

Издание:PinG Privacy in Germany

*Публикацията е на английски език.

Обменът на данни между ЕС и САЩ се урежда с ново споразумение

Изтегли:computerworld-30-2016-data-exchange-between-the-eu-and-the-us-is-governed-by-a-new-agreement-30-07-2016.pdf (PDF, 3.54 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Computerworld

Издание:брой 30, Юли 2016 г.

Добро и ефективно управление на съдебната власт. „Електронно правосъдие“

Изтегли:pravo-i-red-spravedlivost-v-5-stupki.pdf (PDF, 4.55 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Фондация „МожеБГ“, www.move.bg

Издание:Сборник „Право и ред: Справедливост в пет стъпки“

* Автори: проф. д-р Георги Димитров, Васил Александров, Веселин Георгиев, Иван Георгиев, Росен Босев, Калин Калпакчиев, доц. Кристиан Таков, доц. Екатерина Салкова, Велислав Величков, Димо Господинов, Албена Комитова, Димитър Марков  

Електронно правосъдие в България

Изтегли:e-justice-in-bulgaria.pdf (PDF, 3.49 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Юридически Барометър

Издание:Брой 12, Юли-Декември 2015 г.

 

Регламентът на ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги: на път към по-сигурни интернет трансакции

Изтегли:dpco-the-eu-regulation-on-electronic-identification-and-certification-services-paving-the-way-forward-towards-more-secure-internet-transactions-07-04-2016.pdf (PDF, 173.90 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:IBA European Regional Forum Newsletter

Издание:Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division

*Публикацията е на английски език. 

Navigating Out Of Safe Harbors

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Year 2, Issue 5

* Публикацията е на английски език. 

The Upcoming Regulation of Certification Services

Изтегли:dpco-the-upcoming-regulation-of-certification-services.pdf (PDF, 401.08 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Martindale-Hubbell®

* Публикацията е на английски език. 

Предизвикателства, свързани със защитата на лични данни при използването на „облачни“ (cloud) услуги

Изтегли:krusteva-d-data-protection-challenges-in-the-use-of-cloud-services-november-2015.pdf (PDF, 265.77 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Международна конференция „Доверие, неприкосновеност и сигурност на личните данни в цифровия свят”

Електронно правосъдие – понятие и принципи на реформата

Изтегли:g-dimitrov-e-justice-concept-and-principles-of-the-reform.pdf (PDF, 329.08 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Правен свят

Право на информационните и комуникационните технологии – административноправни и технологични аспекти

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Фондация „Право и Интернет“

Издание:том II

Legality of Spam Filters and Black Lists

Изтегли:g-dimitrov-legality-of-spam-filters-and-blacklists.pdf (PDF, 487.31 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Privacy in Germany, Erich Schmidt Verlag

Protection and management of data in the Cloud and Big Data: legal and licensing aspects

Изтегли:g-dimitrov-d-krusteva-personal-data-in-the-cloud-and-huge-data.pdf (PDF, 376.06 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Computerworld

Право на информационните и комуникационните технологии – гражданскоправни аспекти

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Фондация „Право и Интернет“

Издание:том I

Gambling regulation in Bulgaria

Изтегли:expert-guide-gambling-regulation-in-bulgaria.pdf (PDF, 1.19 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CorporateLiveWire

Издание:Expert Guide – Opportunities in Central and Eastern Europe 2013

E-justice in Bulgaria. Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Изтегли:g-dimitrov-e-justice-as-adopted-in-bulgaria-article-for-digital-evidence-vol-10-2013.pdf (PDF, 7.86 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Pario Communications Limited

Издание:10

За необходимостта от използването на електронен подпис при електронното банкиране

Изтегли:on-the-necessity-of-usage-of-e-signatures-for-e-banking.pdf (PDF, 589.27 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. Пазар и Право

Издание:кн.11

Правен режим на Интернет – телефонията в Българското законодателство

Изтегли:legal-regime-of-internet-telephony-under-bulgarian-law.pdf (PDF, 436.98 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:World Internet Law Report

Електронният подпис-предпоставка за развитие на капиталовия пазар

Изтегли:electronic-signature-prerequisite-for-development-of-the-capital-market.pdf (PDF, 680.11 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:в. Пари

Издание:бр. 86

Регистрация и поддръжка на български домейн имена

Изтегли:registration-and-maintenance-of-bulgarian-top-level-domain-names.pdf (PDF, 326.95 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:World Internet Law Report

Издание:2003 г.

«12»

Абониране за бюлетинClose