Индустрия

Капиталови пазари

Сигурен начин за правене на бизнес

Справянето с регулаторните препятствия може да бъде обезсърчително поради нестабилността и постоянните законодателни промени. Тъй като капиталовите пазари се развиват бързо и изискват повишена прозрачност, спазването на регулациите стана по-голямо предизвикателство от всякога.

Лица за контакт

 • Публично предлагане и подготовка на проспекти
 • Консултиране на участниците на пазара относно текущи регулаторни правила срещу пазарни злоупотреби и разкриване на вътрешна информация
 • Свикване и организиране на общи събрания на акционери и облигационери на публични дружества
 • Консултиране на директори на публични компании относно техните задълженияи отговорности
 • Издаване, търговия и прехвърляне на облигации
 • Увеличение на капитал на публични дружества
 • Прехвърляне на акции на публични компании
 • Отписване от регистъра на публичните дружества
 • Правен анализ на бизнеса на емитента
 • Процедури по лицензиране и регистрация пред Комисията за финансов надзор
 • Обжалване на санкции от Комисията за финансов надзор
Пълнo правно съдействие при структуриране на нов алтернативен инвестиционен фонд в размер на 26,5 милиона евро и получаване на регистрация на дружеството като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд (ЛУАИФ)

Даваме на клиентите най-доброто от себе си

Нашите пазарни познания, опит и разбиране на регулаторната рамка помагат на екипа ни да предостави ясни правни съвети, позволяващи ориентация в комплексната материя на капиталовите пазари по прозрачен начин. Ние съветваме финансови институции, дружества, инвеститори и други участници на пазара по всички аспекти на сделките на капиталовите пазари.

Нашият екип е в челните редици на процедурите по лицензиране и регистрация пред Комисията за финансов надзор като например получаване на лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, регистрация на дружество като лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, регистрация на застрахователен брокер и на АДСИЦ.

Представителен опит:
 • Ваха Трейд – получаване на първия лиценз за инвестиционен посредник по правилата на Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID II)
 • Представителство на инвестиционен посредник в съдебно обжалване на административни санкции, наложени от Комисията за финансов надзор

Цялостен съвет за сделки на капиталовите пазари

Нашата практика обхваща пълната гама от международни сделки с ценни книжа, включително структурирано финансиране, секюритизации, деривативни продукти и собствен и дългов капитал. Нашият нишов опит включва също консултиране относно подготовката на публично търгуване на компании и допускане до търговия на Българската фондова борса.

Мултидисциплинарният подход на DPC поставя работата в екип на високо ниво. Ние ефективно се справяме и с допълнителни услуги, като дългово финансиране, корпоративно управление и данъчни въпроси.

Представителен опит
 • Консултиране на NEVEQ при създаването на Алтернативен инвестиционен фонд за колективно инвестиране
 • Консултиране на полски фонд, представляващ частни облигационери, по отношение на учредяване на особен залог върху портфейл от вземания в България

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас