Практика

Околна среда и природни ресурси

Правна грижа за бъдещето

Бизнесът е изправен пред нарастващ регулаторен натиск за ограничаване на въздействието му върху околната среда. Ние съчетаваме задълбочени правни познания със стратегическа гледна точка за справяне със сложни ситуации. Компаниите често се нуждаят от правно съдействие по широк кръг въпроси, свързани със законодателството в областта на околната среда и природните ресурси, включително при получаване на необходимите разрешителни, консултиране относно регулаторните изисквания и спазването им, както и правно съдействие при търговски сделки и съдебни спорове.

Лица за контакт

  • Правно съдействие за получаване на разрешителни, свързани с околната среда
  • Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
  • Спазване на изискванията относно опазването на околната среда и регулаторната рамка, включително при корпоративни сделки
  • Правен анализ при сделки с недвижими имоти, преглед на екологични разрешителни и свързаните с тях задължения
  • Управление на отпадъците (събиране, транспортиране, оползотворяване и др.) и регулиране на съхранението, обработването и обезвреждането на твърди и опасни отпадъци (управление на опасни отпадъци)
  • Разрешителни в областта на опазването на околната среда (използване на вода, разрешително за заустване на отпадъчни води, комплексни разрешителни за изграждане на нови съоръжения, както и за разширяване и експлоатация на съществуващи такива)
  • Регулации в областта на минното дело и природните ресурси
  • Разрешаване на спорове в областта на опазване на околната среда
‘’Блестящ екип от професионалисти, способни да предоставят отлично обслужване и да спазват кратки срокове.“ - Legal 500

Вникване в спецификата на темите, които са важни за Вас

Осъществяването на сложни проекти е трудоемка задача дори в най-благоприятните времена. От разработване и изграждане на частни проекти до дългосрочно публично партньорство и концесии, експертите на DPC ще проучат всеки аспект от бързо разширяващият се обхват на законодателството в областта на околната среда, за да минимизират разходите и риска за Вашия бизнес. Тъй като опазването на околната среда е интегрирано в различни секторни политики, ние ще вникнем дълбоко в спецификата на индустрии като минното дело, енергетиката, транспорта, строителството, селското стопанство, туризма и други, за да гарантираме, че Вашият бизнес отговаря на регулаторните изисквания и е добре защитен.

Представителен опит
  • Windkraft Simonsfeld AG – консултиране по всички въпроси, свързани с правен анализ на  имоти, придобиване на земя, зониране, присъединяване към електропреносната мрежа и екологични одобрения. Нашият екип беше ангажиран и с комплексно корпоративно преструктуриране и подновяване на лиценза на компанията за производство на електроенергия
‘’Бях впечатлен от компетентността, отдадеността и енергията на адвокатите.’’ - Legal 500

Намиране на правилния баланс

Опазването на околната среда и разумното използване на минералите и природните ресурси е от първостепенно значение за успеха на всеки проект, тъй като отговорността при нарушаване на законите и разрешителни в областта на околната среда може да бъде административна, гражданска и наказателна.

Нашият правен екип разбира стратегията на бизнеса, поради което DPC е сред най-търсените правни консултанти на дружества, стремящи се към опазване и защита на правата си. Нашата практика с пълен набор от услуги предлага на клиентите несравнимо ниво на експертиза и обслужване в областта на околната среда и природните ресурси.

Представителен опит
  • VM Petroleum - Пълно правно обслужване при разработването и пускането в експлоатация на повече от 20 бензиностанции в различни части на страната

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас