Практика

Енергийно право

Силата е в опростяването

Енергийният сектор в България се формира от търговски, технически, географски и геополитически фактори, които оказват влияние върху сложната регулаторна среда и организацията на енергийния пазар. Това, в комбинация с нарастващото търсене на енергийна сигурност и ценова стабилност, както и стимулите за производство на зелена енергия, доведе до нови възможности и иновации в този иначе традиционен сектор.

Лица за контакт

 • Съдействие на инвеститори при развитие, изграждане, присъединяване към мрежата и експлоатация на енергийни обекти
 • Лицензионни процедури за търговци и производители на електроенергия (включително от възобновяеми енергийни източници)
 • Консултации относно регулаторните задължения на различните пазарни участници съгласно енергийното законодателство
 • Съдействие на пазарни участници във връзка с търговия на Българската независима енергийна борса (БНЕБ)
 • Изготвяне и договаряне на договори за покупко-продажба на електрическа енергия и всички видове договори между участниците на пазара
 • Правни консултации при търговия с електрическа енергия и енергийни деривативни инструменти
 • Представителство по енергийни спорове, включително търговски арбитраж и административни съдебни спорове
 • Правни консултации във връзка с всички аспекти на търговията с природен газ и петролни продукти
''Изключително високо ниво на професионална подкрепа. Много изчерпателни знания в областта на енергетиката, както и всички свързани области.'' - Legal 500

Специализирани сме във Вашата пазарна ниша

Екипът по енергийно право на DPC консултира инвеститори и участници в сектора относно приложимата регулаторна рамка. Работим с предприемачи, мрежови оператори, доставчици на комунални услуги, финансови институции, и държавни органи по разнообразни въпроси, вариращи от планиране и финансиране до строителство, развитие и продажба на бизнеса. Разполагаме и с нишови експертни познания в консултирането по практически въпроси, свързани с устройствено планиране, строителство, околна среда и присъединяване към мрежата.

Представителен опит:
 • Alpiq AG - цялостно корпоративно обслужване, консултиране по регулаторни и лицензионни въпроси, договорни отношения, специфики при договори за покупко-продажба на електроенергия, сделки с енергийни деривативни инструменти, участие на балансиращия пазар, обучения за действие при внезапни проверки, участие на Българската независима енергийна борса, представителство в съдебни производства
 • ALRO SA (част от Vimetco NV group) - нашият екип успешно завърши процедурата заполучаване на лиценз за търговия с електроенергия на българския енергиен пазар
 • Worley - редовно консултираме водещия световен доставчик на професионални услуги за проекти и активи в сектора на енергетиката, химическата промишленост и ресурсите във връзка с дружествени въпроси и въпроси, свързани със съответствието, включително на правилата за контрол на износа.
''Лоялният, ефективен и силно мотивиран'' екип на Димитров, Петров и Ко. е известен със своя ''ориентиран към клиентите и прагматичен подход и отлични познания'', както и с предоставянето на ''задълбочени правни консултации'' – Legal 500

Умни решения за амбициозни проекти

Нашата практика се фокусира върху всички области на енергийното право. Имаме богат опит в консултирането по проекти, свързани с електричество, нефт и газ, слънчева, вятърна и водна енергия. Предоставяме правно консултиране при придобиване на енергийни обекти, включително в процеса на преговори, изготвяне на комплексни правни анализи и подготовка на всички документи по сделката. Екипът ни има солиден опит в сложни енергийни спорове.

Представителен опит:
 • DPC консултира водноелектрическа централа във връзка с редица регулаторни въпроси в сектора на възобновяемите енергийни източници, включително регистрацията на електроцентралата на свободния пазар за търговия с електроенергия
 • Консултиране на една от водещите международни групи от енергийни компании по редица сложни правни казуси в енергийния сектор, включително трансгранично възлагане на обществени поръчки и обжалване на решения на местния енергиен регулатор, за което нашият екип сезира Съда на Европейския съюз за преюдициално запитване
 • Кантората е изключителен правен консултант на P2 Solar Inc. във връзка с проект за придобиване на целия пакет акции от капитала на българско проектно дружество, притежаващо правата върху 14.35 MW соларен проект в Североизточна България.

Свързани новини

Свързани публикации

No items found.

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас