Индустрия

Енергетика

Прецизни. Обстойни. Фокусирани.

Доброто познаване на индустрията, в която оперират нашите клиенти, както и техните стратегически цели, е наша основна цел като професионалисти, предоставящи правни консултации. Енергетиката се характеризира с продължаваща либерализация на енергийните пазари и постоянни изменения в приложимата регулаторна рамка. Основните участници на пазара осъзнават важността на енергийните деривати като инструменти за хеджиране на рисковете в бързо променящата се пазарна среда. Ето защо нашите експерти се стремят да предлагат не само иновативни, но и практични решения в най-разнородни области – проектно финансиране, трансгранични инвестиции, екологични проблеми, регулаторни изисквания, разрешаване на спорове.

Лица за контакт

 • Проектиране, изграждане и експлоатация на енергийни обекти
 • Лицензионни процедури за търговци и производители на електроенергия (включително от възобновяеми енергийни източници)
 • Консултации по регулаторни въпроси относно задълженията на различните участници на пазара
 • Регистриране на участници на пазара за търговия на Българска независима енергийна борса (БНЕБ)
 • Изготвяне и договаряне на договори за покупко-продажба на електрическа енергия между участниците на пазара
 • Правни консултации при търговия с електрическа енергия на преференциални цени, на свободния пазар и на балансиращия пазар
 • Представителство по енергийни спорове пред държавни съдилища и арбитражни институции, включително административни спорове
 • Регистрация за икономически дейности с продукти от нефтен произход
‘‘Изключително високо ниво на професионална подкрепа. Много изчерпателни знания в областта на енергетиката, както и всички свързани области’’ - Legal 500

Комплексно съдействие при сделки

Нашият екип по енергийно право предоставя пълно правно обслужване на своите клиенти по различни проекти и сделки, свързани с електроснабдяване и комунални услуги, добив на нефт и газ, добив на метали, възобновяеми източници и търговия с електроенергия.

Познавайки отлично сложната нормативна база в сектора, нашите експерти по енергийно право предоставят ефективни решения на своите клиенти, сред които електрически компании, производители и търговци на електроенергия, предприемачи, финансови институции, дружества за комунални услуги, регулаторни органии др.

Представителен опит:
 • Консултиране на Alpiq AG Group във връзка със започването на търговска дейност в България, включително цялостно корпоративно обслужване, консултиране по регулаторни и лицензионни въпроси, договорни отношения, специфики при договори за покупко-продажба на електроенергия и участие на пазара
 • Windkraft Simonsfeld, което произвежда и продава електроенергия на местния пазар, възлага на експертния екип на DPC разрешаването на корпоративните, процесуалните и енергийните си въпроси
 • Представителство на инвеститора във ВЕИ сектора „Горичане Енерджи“ в търговско арбитражно дело срещу НЕК пред Арбитражния съд при БТПП във връзка с претендирани договорни вреди, произтичащи от отказ за сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа
 • Представителство на международен търговец на електрическа енергия по спор относно финансов договор за електричество

Клиент описва екипа като „трудолюбив и ефективен“, добавяйки: „Те идват с добри идеи“ - Chambers
Решения, ориентирани към бизнеса

Възобновяемият енергиен сектор става все по-рентабилен и привлекателен, като същевременно постепенно губи правителствената финансова подкрепа и цели да се превърне в напълно не субсидирана индустрия. Съчетанието от тясно специализиран опит и новаторско мислене е гаранция за ефективни решения и желани резултати за нашите клиенти, независимо от конкретната сфера на дейността им.  

Представителен опит:
 • Оказване на съдействие на ALRO SA (част от групата на Vimetco NV) във връзка с процедура по получаване на лиценз за търговия с електроенергия на българския енергиен пазар и редовно консултиране по различни регулаторни въпроси, свързани с търговията с електроенергия и приложимото законодателство
 • Консултиране на един от лидерите в разработването на проекти във връзка с изграждането на соларен проект в Южна България, както и относно учредяване на съвместно предприятие за управление на проекта
 • Представителство в съдебни и арбитражни производства във връзка с уреждане на отношения с НЕК и електроразпределителните дружества

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас