Практика

Обществени поръчки

Отстраняваме пропуските в правната рамка

Водещо в работата ни са целите на клиентите, оказване на съдействие във всички етапи на процедурата при изготвянето на тръжната документация, както и при сключване на договор за възлагане на обществена поръчка. Значими строителни компании, доставчици на услуги, телеком оператори, ИТ компании, фармацевтични компании и доставчици на медицински продукти се доверяват на DPC по всякакви въпроси, свързани с обществени поръчки.

Лица за контакт

 • Правно съдействие във всички етапи от процедурата по възлагане на обществена поръчки
 • Изготвяне на тръжна документация
 • Преглед на договорите за обществени поръчки
 • Консултиране на компании, които участват в европейски процедури по публично възлагане
 • Управление на проекти и мониторинг на договорите за обществени поръчки
 • Консултиране в случай на нарушения на тръжната процедура
 • Процесуално представителство във връзка с възлагане на обществена поръчки

(DPC) ‘забележителен стил на управление на проекти’ – Legal 500

С лекота преодоляваме препятствията по пътя

Опитът ни включва консултиране по всички аспекти на процедурата за възлагане на обществени поръчки. От частни стопански субекти, участващи в тръжна процедура, до държавни органи, които търсят стратегически партньори, нашият експертен екип може да предложи решения във всеки един етап на сложната процедура. Съдействаме на клиентите си по всички въпроси, включително изготвяне на необходимата документация, оценка на предложенията, договаряне, възлагане и изпълнение на проекти. Екипът ни също така предоставя пълно правно обслужване при спорове и обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Представителен опит
 • Cooperativa Muratori & Cementisti C.M.C. di Ravenna - пълно правно съдействие на изпълнителя на проект за изграждане на участък от магистрала "Марица" на стойност 65 млн. евро
 • Manchester Airport Group - правни консултации на кредиторите на участника в търга за концесия на летище София на стойност 3,5 млрд. евро. Работата включваше преглед и предложения за изменения на тръжната документация и концесионния договор, както и правни становища по някои особености на българското законодателство
 • Експертите на DPC консултираха и разработиха съвместно с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) общо ръководство и допълнителни доклади за политиките при прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки 

Разглеждаме въпросите от всички възможни страни

Предоставяме ориентиран към бизнеса, балансиран и работещ правен съвет в областта на обществените поръчки в съответствие с местното законодателство и практика. Солидният опит на местно и европейско ниво ни дава възможност не само да се справим с правните предизвикателства в областта на обществените поръчки, но и да отчетем последствията за бизнеса с цел гарантиране на минимален риск във всеки етап от изпълнението на проекта.

Представителен опит
 • Trakcja PRKiI S.A. - консултиране на водещия полски строител в процедура за възлагане на обществена поръчка на стойност 100 млн. евро за проектиране, изграждане и рехабилитация на железопътна инфраструктура, българска част от паневропейската транспортна схема
 • Astaldi S.p.A. - правен и данъчен консултант на третата по големина италианска строителна компания в проект за железопътна инфраструктура на стойност 165 млн. евро
 • Rizzani de Eccher S.p.a. - комплексно правно консултиране в многомилионна процедура за възлагане на обществена поръчка за проектиране и изграждане на железопътна инфраструктура, включително структуриране на съвместно предприятие, подготовка на тръжна документация и представителство при обжалване на решението на възложителя

 

Свързани новини

Свързани публикации

Сфери на дейност

Правни услуги за вашия бизнес
Свържете се с нас