January 13, 2021

2021 г. – Данъчни изменения за физическите лица и корпоративното подоходно облагане

В края на 2020 г. в Държавен вестник бяха публикувани промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които влизат в сила през настоящата 2021 година. По-долу сме направили кратък обзор на променените актове.

 1. Промени за физическите лица

1.1. Данъчно облекчение за ремонт на недвижим жилищен имот

Въвежда се ново данъчно облекчение за ремонт или подобрение на собствен недвижим жилищен имот. Съгласно новата разпоредба на чл. 22е от ЗДДФЛ местните физически лица, както и тези на държава членка на ЕС, могат да приспаднат направените плащания за труд от сумата на годишната си данъчна основа, в размер до 2000 лв. С други думи, законът позволява ефективно да бъде приспаднат данък от 200 лева от общите годишни задължения по ЗДДФЛ на съответното лице. Важно е да се отбележи, че законът предвижда да бъдат приспаднати плащанията за труд – не са включени тези за използваните материали.

Законът поставя следните условия за ползване на облекчението:

 • жилищният имот е на територията на Република България;
 • лицето е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот (ползвателите не са включени в облекчението);
 • подобренията и/или ремонтът са извършени от местни лица на държава членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 • недвижимият жилищен имот не е включен в предприятието на лице, което извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;
 • данъчно задълженото лице притежава първичен счетоводен документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/или ремонта на жилищния имот, както и документ за плащането му (фискален бон, разписка, банков или друг документ);
 • данъчно задълженото лице и лицето, извършило ремонта, не са свързани лица.

Ако имотът е съсобствен – общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици не може да надвишава 2000 лв.

Облекчението може да бъде ползвано при определяне на данъчните задължения за 2021 г. Тоест, облекчението няма да се прилага при подаване на годишната данъчна декларация за 2020 г.

1.2. Увеличени размери на данъчното облекчение за деца и за деца с увреждания за доходи, придобити през 2021 г.

С § 9 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет за 2021 г. бяха предвидени нови увеличени размери на данъчното облекчение. При определяне на данъчните си задължения за 2021 г., лицата могат да приспаднат от годишната си данъчна основа следните суми:

 • 4500 лв. за едно дете (вместо 200 лв.);
 • 9000 лв. за две деца (вместо 400 лв.);
 • 13500 лв. за три и повече деца (вместо 600 лв.);
 • 9000 лв. за деца с увреждания (вместо 2000 лв.).

Увеличените размери са приложими единствено при облагане на доходите, придобити през2021 г. Тоест, за 2020 г, 2022 г. и следващите, ще бъдат приложими отново предходните стойности.

Лицата могат да се възползват от облекчението с подаване на годишната данъчна декларация по ЗДДФЛ. Останалите условия за ползване на облекчението, предвидени в чл. 22в и 22г от ЗДДФЛ, остават непроменени.

1.3. Документиране на доходите

Променят се задълженията на лицата за документиране на получените доходи от (1) друга стопанска дейност и/или (2) наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Съгласно новата редакция на чл. 9, ал. 2 от ЗДДФЛ тези лица издават документ съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, а не съгласно чл. 6, ал. 1, както беше досега. Цитираната разпоредба изисква документът да съдържа дата, наименование и номер на документа, наименование на издателя, както и предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

Основната разлика с досегашният ред е, че документа по чл. 6, ал. 3 от ЗСч не предвижда подробни идентификационни данни на платеца и получателя на дохода.

От правилото са предвидени следните изключения. Документ за получения доход не се издава, когато е налице едно от следните условия:

 • за доходите платецът издава предвидения формуляр "Сметка за изплатени суми",
 • доходите са обложени с окончателен данък, или
 • са освободени от облагане на основание чл. 13, ал. 1, т. 24, или
 • доходите са платени по банкова сметка на физическото лице;
 • получателят на дохода е задължен да издава касова бележка по реда на чл. 118 от ЗДДС и Наредба № Н-18 от 2006 г. на Министерство на финансите.

За документиране на дохода се прилага досегашния ред когато платецът на дохода от друга стопанска дейност е предприятие, а получателят - самоосигуряващо се лице.

1.4. Удължен срок за подаване на годишната данъчна декларация от лицата, извършващи стопанска дейност като търговци

С изменението на чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, лицата, извършващи стопанска дейност като търговци, вкл. едноличните търговци, както и земеделските стопани, които са избрали да се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, декларират дължимия данък в срок от 1 март до 30 юни на следващата година, а не както досега до 30 април. Данъкът следва да бъде внесен в срок до 30 юни.

Разпоредбата е приложима и за доходите придобити през 2020 г. Тоест, лицата биха могли да се възползват от удължения срок и през настоящата година.

Подчертаваме, че крайният срок за деклариране и внасяне на данък за всички останали физически лица (нетърговци), остава непроменен – 30 април.

 1. Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

2.1. Удължени срокове за деклариране и внасяне на данъка

Срокът за подаване на годишна данъчна декларация за дължимия корпоративен данък за 2020 г. е от 1 март до 30 юни 2021 г. Промяната окончателно въвежда удължаването на срока, предвидено за 2020 г. със Закона за извънредното положение[1], като е предвидена начална дата – 1-ви март. Дължимият деклариран данък следва да бъде внесен до 30 юни.

В срокът за подаване на годишната данъчна декларация се подава и годишния отчет за дейността.

До 30 юни 2021 г. е удължен и срокът за внасяне на данък върху разходите, който подлежи на деклариране заедно с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

2.2. Промени свързани с авансовите вноски

С промените се предвижда, че за определяне дали едно лице е задължено да прави авансови вноски, както и определянето им като месечни и тримесечни, ще бъдат вземани предвид нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година. С други думи, при определяне дали едно лице е задължено да прави авансови вноски през 2021 г., ще се вземат предвид нетните приходи от продажби за 2019 г.

Праговете за възникване на задължението за авансови вноски остават непроменени. Непроменен остава и прага от 3 млн. лева за определяне дали лицето е задължено да прави тримесечни или месечни вноски.

Предвид изменението на срока за подаване на годишната данъчна декларация, се променят и сроковете за деклариране и внасяне на авансовите вноски. Авансовите вноски вече няма да се декларират с ГДД, а с отделна нова декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година. Новият срок за подаване на коригираща декларация е 15-ти ноември.

Месечните авансови вноски се внасят, както следва:

 • за януари, февруари и март – в срок до 15 април на текущата година;
 • за периода от април до ноември – в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят;
 • за декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година.

При тримесечните вноски се променя срокът за внасяне на вноската за третото тримесечие – 1-ви декември.

Допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски се увеличава от 20 на 25 на сто, в който случай се дължи лихва за забава.

Коментираните промени са приложими при определяне и внасяне на авансовите вноски за настоящата 2021 г.

2.3. Ускорена амортизация на софтуерите за управление на продажби (СУПТО) и периферни устройства, на които е инсталиран

Предвид отпадането на задължението за ползване единствено на СУПТО, одобрен от НАП, за СУПТО и компютри, периферни устройства за тях или мобилни телефони, на които е инсталиран, е определена максимална данъчна амортизационна норма до 100 на сто. Нормата е приложима и при определяне на годишните данъчни амортизации на съответните активи за 2020 г.

2.4. Други изменения

 • С изменение на чл. 209, ал. 1 от ЗКПО се предвижда, че максималният размер на необлагаемите ваучери за храна е 80 лв. месечно на човек (вместо 60 лв.).
 • Удължават се сроковете за:

- прилагане на данъчното облекчение, представляващо минимална помощ до 31 декември 2023 г.

- прилагане на данъчното облекчение, представляващо помощ за регионално развитие до 31 декември 2021 г.

- инвестиране на преотстъпения данък (в нови сгради и нова земеделска техника) – в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.

 • В срок до 31.12.2025 г., данъчните облекчения за печалбите от разпореждане с финансови инструменти (чл. 44 и чл. 196 ЗКПО) са приложими и към сделките с дялове и акции на колективни инвестиционни схеми и на национални инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазар за растеж по смисъла на чл. 122, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти.
 • Разширява се и обхватът на определението за „Разпореждане с финансови инструменти“. В § 1, т. 21 е добавена нова буква „д“, съгласно която за разпореждане с финансови активи се считат и сделките с акции, извършени на пазар на трета държава, който се счита за еквивалентен на регулиран пазар и за който Европейската комисия е приела решение относно еквивалентността на правната и надзорната уредба на третата държава. Подобни решения на ЕК, към момента, са били взети за САЩ, Австралия и Хонконг.

Подчертаваме, че тази промяна не е отразена в определението за „Разпореждане с финансови инструменти“ в §1, т. 11 от ЗДДФЛ. Тоест, доходите от търговия на еквивалентни регулирани пазари извън ЕС продължават да бъдат облагаеми при определяне на данъчните задължения на физически лица нетърговци.

Бояна Милчева
Съдружник

Професионалист с рядък талант и умения, Бояна е един от най-разпознаваемите правни експерти в сферата на данъчното, вещно и строително право.

Иван Александър Манев
Адвокат

Талантлив и енергичен млад юрист, Иван Александър е известен още като най-подходящия човек за данъчни въпроси, което е не само негова основна сфера на дейност, но и тема на дисертацията му.

Related insights

Innovative solutions and customer care.
Get in touch