20 years together

Дружествено право. Сливания и придобивания.

Общ преглед
Дружественото и търговско право е водеща сфера на дейност за Димитров, Петров и Ко. от години, като адвокатското дружество предоставя първокласни и иновативни правни решения на значими местни и международни корпорации. Благодарение на богатия си опит адвокатите на кантората успяват да доведат до успешен край разнообразните начинания на клиентите, като вземат под внимание както специфичните особености на българската бизнес среда, така и международния характер на сделките. Дружеството се откроява с предоставянето на правна помощ, съобразена с индивидуалните нужди на клиентите, като съчетава в работата си  солиден опит на местно ниво и задълбочени бизнес познания  във всички ключови икономически сектори. Благодарение на огромния опит на своите адвокати кантората е призната и препоръчвана от редица водещи юридически директории като Legal 500, IFLR 1000, Chambers Europe и др.
 
Димитров, Петров и Ко. предлага солиден експертен опит в следните области:
 
  • Структуриране и учредяване на различни видове търговски дружества и обединения от търговски субекти: консорциуми, холдингови структури, клонове и представителства на чуждестранни дружества; 
  • Консултации по корпоративно управление; 
  • Реорганизиране и преобразуване;
  • Сливания и придобивания и първично публично предлагане (ППП);
  • Правно консултиране на стартъпи;
  • Съвместни дружества;
  • Несъстоятелност и преструктуриране;
  • Прехвърляне на дялове и акции;
  • Търговски споразумения;
  • Представителство пред местни съдилища и институции. 
Сливанията и придобиванията са една от стратегическите сфери на дейност на Димитров, Петров и Ко. Екипът на дружеството притежава богат опит, професионални умения и капацитет в структурирането и финализирането на сделки, извършването на правен анализ и управлението на проекти. Той предлага пълен набор от услуги на клиентите си, включващ предварително проучване, пълен правен анализ, преговори, изготвяне на правна документация и предоставяне на данъчни консултации.
 
Клиентите на Димитров, Петров и Ко. са водещи промишлени предприятия, фирми, предоставящи услуги, финансови организации, бързоразвиващи се дружества и фондове за дялово инвестиране. Кантората представлява водещи финансови институции в качеството им на финансови консултанти, а също така и в техните сделки по сливания и придобивания.
 

горе

Представителен опит
Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ консултира „Тракия Глас България“ ЕАД (ТГБ), българското дъщерно дружество на Sişecam Group, по преструктурирането на неговия бизнес в България чрез отделяне на две бизнес линии в самостоятелни дружества. Екипът предоставя цялостно консултиране на турския гигант в процеса на едно от най-сложните преструктурирания от този тип в страната.
 
Екипът на кантората успешно консултира българското инвестиционно дружество „Адванс Пропъртис” ООД във връзка с пълното придобиване на „Хювефарма” АД от американския частен дялов инвеститор Rohatyn Group. Правно съдействие е предоставено на купувача „Адванс Пропъртис ООД” във връзка с обезпечаването на синдикиран заем в размер на 275 млн. евро за  финансиране на закупуването на дела на американския инвеститор, възлизащ на 36%.  Сделката е иновативна, тъй като това е един от най-големите синдикирани заеми, теглени от българско дружество за 2014 г.
 
Адвокатите на Димитров, Петров и Ко. успешно консултират фонда за рисков капитал NEVEQ II във връзка с редица местни и трансгранични многомилионни дялови инвестиции, включително и суоп на акции.
 
На дружеството беше възложено да предостави правно съдействие при осъществяването на сделка по придобиване и сливане на стойност 75 млн. евро във връзка с продажбата на земеделски инвестиционен фонд, притежаващ близо 200 000 кв.м. земеделска земя. Кантората участва в сделката на страната на купувача, което включва изработване на структурата на самата сделка, изготвяне на необходимата документация и активно участие във всички етапи на преговорите. Тъй като купувачът е публично търгувано дружество в България, експертите на дружеството предоставиха съдействие и във връзка с необходимите стъпки за получаване на одобрение на сделката от компетентните органи. 
 
Международен инвеститор в сектора на възобновяемите енергийни източници ангажира адвокатите на Димитров, Петров и Ко. за консултиране на процеса по продажбата на бизнеса си на първоначалния собственик. Експерти на кантората анализираха всички аспекти на сделката, включително капитализация на дълга  и определяне на обезпечения за бъдеща корекция на цената, и изготвиха необходимата документация. Сделката е финализирана през юли 2014 г.
 
Екипът на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ предостави правна помощ във връзка с вътрешно корпоративно преструктуриране на група от фирми, работеща в сектора на земеделието. Екипът бе ангажиран с изготвянето и сключването на съответните договори за продажба на акции, споразумения между акционери, договори за управление и консултантски договори, както и с организирането на всички преговори и комуникацията между многобройните страни. 
 
Към екипа на Димитров, Петров и Ко. се обърна инвеститор в стратегически търговски и туристически обект, разположен в сърцето на стария град на София, с цел изготвяне на правен анализ на неговия правен статут. Адвокатите на дружеството  структурират сделката за придобиване и финансирането на проекта, подготвят съответната документация за покупката и управляват цялостния процес. 
 
Адвокатите на Димитров, Петров и Ко. предоставят пълно правно обслужване във връзка с промяната в структурата на собствеността на голяма българска икономическа група, оперираща на фармацевтичния пазар. Работата на екипа включва изготвяне на цялостна стратегия и план за изпълнение на целия процес с оглед бъдещите бизнес планове на собствениците, включително задълбочен анализ в контекста на разпоредбите за контрол на сливанията. Нашият клиент оперира в специфичен урегулиран пазарен сегмент чрез група от множество отделни юридически лица, което определя и широкия обхват на предоставените от наша страна услуги. 
 
Димитров, Петров и Ко. консултира основателите на най-големия и съвременен дейта център в България в процедура по набиране на комбинирано дялово/банково финансиране, състояща се от няколко поредни инвестиции от страна на частен фонд за рисков капитал посредством мостово и дялово финансиране, успоредно с договаряне на гъвкав банков инструмент на обща стойност близо 3 млн. евро. Предоставено е цялостно правно консултиране и съдействие при преговорите и при последващото успешно излизане от инвестицията от страна на основателите, фонда и банката чрез продажбата на 100% от компанията на водещ международен доставчик на първокласни дейта центрове. 
 
Сред изтъкнатите клиенти на кантората е водещ международен енергиен оператор, лицензиран за извършване на търговия с електроенергия в България. Димитров, Петров и Ко. предоставя юридически консултации във връзка с започването на търговска дейност в страната и получаването на лицензии за осъществяване на дейност в енергийния сектор. Експертите на кантората консултират дружеството във връзка със сключване на споразумения за изкупуване на електрическа енергия с ключови играчи на българския енергиен пазар, както и за продажба на електрическа енергия на едро и дребно. Неотдавна адвокатското дружество представлява клиента в преговорите с гръцкия държавен електропреносен оператор с цел създаване на съвместно дружество. Правните експерти изготвиха договори и съдействаха при подготовката на пълния набор от документи за осъществяване на сделката.
 

горе

Свързани новини
01АПР

МЕРКИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА БИЗНЕСА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Анализ от Силвина Белева на портфейлните гаранции от ББР към търговските банки виж повече

31МАР

Ред и условия за отпускане на средства от държавата за бизнеса по време на извънредното положение

Въведеното извънредно положение в страната вече дава сериозни отражения върху бизнеса. Някои сектори на икономиката са изправени пред безпрецедентен отлив на клиенти и приходи, което поставя под въпрос съдбата на хиляди служители и оцеляването на отделни предприятия. виж повече

30МАР

Адв. Зоя Тодорова коментира актуални трудовоправни въпроси за водещи ТВ програми

Зоя коментира важни правни аспекти на извънредното положение по Нова ТВ и ТВ Европа виж повече

горе

Свързани публикации

КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Изтегли:dpco-the-upcoming-regulation-of-certification-services.pdf (PDF, 401.08 kb)

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 42/2019

Зоя Тодорова коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията да извърши задълбочено проучване на предложеното придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд в контекста на насоките и практиките на ЕС по отношение на нехоризонталните сливания

Подготовка за излитане. Процедурата за концесия на летище София привлече силни кандидати, но изборът не трябва да е свързан само с цената

Тема:Обществени поръчки

Публикувано в:Сп. Икономист

Издание:бр.16

Автор: Емил Петров

Коментар и експертен анализ: Христо Нихризов

Европейско ръководство за международна мобилност - България

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Европейско ръководство за международна мобилност

*Публикацията е на английски език.

горе

Лице за контакт

Зоя Тодорова

Съдружник

Зоя Тодорова

горе