February 2, 2021

Придобиване на недвижими имоти в България след Брекзит

Излизането на Великобритания от Европейския съюз (ЕС) се отрази на режима и възможността за придобиване на право на собственост върху недвижимо имущество от гражданите на Великобритания в България.

След като на 31.12.2020 г. изтече преходният период, предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, гражданите и юридическите лица на Великобритания вече няма да се ползват от правата, предвидени за граждани или дружества на държави членки или на държави от Споразумението за Европейското икономическо пространство. Както спрямо ЕС, така и спрямо България, те ще се третират като лица от трета държава.

От 01.01.2021 г. в България спрямо граждани и юридически лица от Обединеното Кралство се прилага конституционната забрана (чл. 22 от КРБ) за придобиване право на собственост върху земя. Според законовата уредба, изключение от тази забрана може да бъде въведено единствено с ратифициран международен договор, а за физически лица и чрез наследяване по закон. Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което предстои да бъде ратифицирано от Европейския парламент, е точно такъв международен договор. Споразумението, т. нар. Търговска сделка, урежда либерализиране на инвестициите и достъпа до пазар и услуги в определени области. Въпреки това, договорените текстове в него съдържат нарочна резерва[1], относима към придобиването на недвижимо имущество от гражданите на Великобритания в България, съгласно която забраната за придобиване на земя в Република Българияще се прилага спрямо физическите и юридическите лица от Обединеното Кралство.

От резервите в Търговската сделка следва, че юридически лица и физически лица от Обединеното Кралство (които вече се считат за чуждестранни), могат да придобиват в България ограничени вещни права (право на ползване, право на строеж, право на издигане на надстройка и сервитути) и право на собственост единствено върху сгради. За тях важи забрана за придобиване на собственост върху земеделски имоти. Гражданите и юридически лица на Обедненото кралство, в които чуждестранно участие осигурява мнозинство при приемането на решения или блокира приемането на решения, ще могат да придобиват права на собственост върху недвижими имоти в конкретни географски региони, определени от Министерския съвет, единствено с разрешение.

Единствената възможност за граждани на Великобритания да купят земя на територия на България остава чрез регистриране на юридическо лице в България. Тази възможност обаче важи само за урбанизирана територия. Няма право да придобива земеделски земи българско юридическо лице, което е изцяло собственост на чуждестранни лица или чуждестранното участие в него гарантира мнозинство при приемането на решения или блокира приемането на решения. В най-опростената хипотеза – българско търговско дружество, притежавано от граждани на Великобритания, може да бъде собственик както на апартаменти, ателиета и търговски обекти, така и на къщи и на земята към тях, когато последната попада в урбанизирана територия.

Въпреки общата забрана за придобиване на земеделска земя, българското законодателство е предвидило и изключения, при които е възможно придобиването на земеделски земи от чуждестранни физически и юридически лица:

  • за физически и юридически лица, ако са пребивавали или са установени повече от 5 години в България
  • за юридически лица, регистрирани по българското законодателство, когато учредителите, съдружниците, респективно членовете му, са пребивавали или са установени повече от 5 години в България.

За британските граждани, които вече притежават недвижимо имущество – имоти или земя в България, няма да настъпят промени, като те ще запазят правата си на собственост.

За повече подробности относно придобиването на собственост върху недвижими имоти в България, може да се свържете с нашите експерти по вещно право Бояна Милчева и Александър Тодоров.


[1] Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, Анекс № 2 към глава II „Услуги и инвестиции“, резерва № 1, б. „б“, стр. 652.

Александър Тодоров
Съдружник

Познаващ в изключителна дълбочина няколко различни области на правото, Александър е адвокат без аналог.

Бояна Милчева
Съдружник

Професионалист с рядък талант и умения, Бояна е един от най-разпознаваемите правни експерти в сферата на данъчното, вещно и строително право.

Related insights

Innovative solutions and customer care.
Get in touch