February 15, 2023

Синята карта на ЕС улеснява наемането на високо-квалифицирани граждани извън Съюза

В края на януари се приеха важни законови промени, уреждащи условията и процедурата за издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС". Промените целят улесняване на достъпа до българския пазар на труда на висококвалифицирани граждани на страни извън Европейския съюз (ЕС), което, от своя страна, би могло да повлияе положително върху недостига на работна ръка в редица сектори на българската икономика.

За „Синя карта на ЕС" могат да кандидатстват чужденци, които  отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост и едновременно с това:

  • притежават  виза вид "D" или разрешение за всички видове продължително пребиваване в България, което се заменя с разрешението тип „Синя карта на  ЕС", или
  • отговарят на условията за упражняване на висококвалифицирана заетост съгласно българското законодателство и на които е предоставена международна закрила в Република България или държава - членка на ЕС, по смисъла на Закона за убежището и бежанците.

Условията, на които трябва да отговаря чужденецът, за упражняване на висококвалифицирана заетост са следните:

  • Служителят, който е граждани на страни извън ЕС, трябва да притежава висока  професионална квалификация, определена като квалификация, която е удостоверена с доказателство за придобито висше образование или за висока степен на професионални умения.
  • За да се  приеме, че дадено лице притежава висока степен на професионални умения, то следва да притежава знания, умения и  компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен  орган, показващ професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, като знанията, уменията и компетентностите на служителя трябва  имат отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор. Що се отнася до установяването на нивото на професионален опит, предстои министърът на труда и социалната политика да утвърди списък с длъжности и продължителността на изискващия се за тях опит. Установен е различен подход  по отношение на длъжностите, включени в него и тези, които са извън него. За  първата група, ще бъде нужно да се удостовери, че опитът е придобит в рамките  на срока, посочен в списъка, а по отношение на втората група - поне 5 години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование.
  • Съществено изменение настъпва в минималния срок, за който български работодател може да  се сключи трудов договор с висококвалифициран служител, като той е намален  от 12 месеца на 6 месеца.

Важна промяна има и в срока за самото разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС" съгласно Закона за чужденците в Република България. То може да бъде издадено за срок до 5  години, но не по-кратък от 24 месеца. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 24 месеца, разрешението се издава за срока на договора, удължен с 3 месеца, но за максимален срок от 24 месеца. Разрешението може да се подновява при наличие на основания за това.

Видно е, че уредбата е съществено изменена, като новите разпоредби ще  поставят нови предизвикателства пред работодателите и служителите, особено що се отнася до административната тежест и необходимостта от удостоверяване на  високата степен на професионални умения на кандидатите. Едновременно с това, разширяването на хипотезите, при които може да се кандидатства за „Синя карта  на ЕС" има потенциал да направи процедурата по-привлекателна за много работодатели, за които до момента тя е била недостъпна по една или друга причина. Предстои да видим как ще се развие практиката по прилагане на новото законодателството и доколко разглежданите изменения в законодателството ще допринесат за преодоляване на проблемите, маркирани в мотивите към законопроекта.

Росица Василева
Старши адвокат

Росица е талантлив и състрадателен адвокат, способен да влезе в положението на клиента, за да намери решението, което най-много му подхожда. Изключителен екипен играч, тя бързо се превърна в незаменима част от екипите по трудово, корпоративно и конкурентно право.

Свързани новини

Иновативни решения и грижа за клиента.
Свържете се с нас