20 years together

Десислава Кръстева

Съдружник

Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, към което се присъединява през 2005 г. Тя е старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет”. 
 
Адв. Кръстева е завършила право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2003 г. Специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, телекомуникационно право, защита на личните данни и търговско право.
 
В продължение на дълги години консултира проспериращи местни и чуждестранни компании, сред които и глобални лидери в областта на информационните и комуникационните технологии. Притежава значителен опит в сделки по сливания и придобивания, като е предоставяла консултации в целия процес на съответната сделка.
 
Адв. Кръстева активно участва в изготвянето на законови и подзаконови нормативни актове, като Закона за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, Закона за изменение и допълнение на Закона за електронния документ и електронния подпис, подзаконовите актове по прилагането на Закона за електронното управление (2006-2008), Закона за електронните съобщения и подзаконовите актове по прилагането му (2005-2008), нормативни актове, свързани с унифицираната визия на държавната администрация (2008), подзаконовите нормативни актове по прилагането на Закона за защита на личните данни и метода на прилагането му (2014) и др. 
 
В качеството си на правен експерт Десислава Кръстева участва в голям брой проекти по прилагането на европейската правна рамка в областта на развитието на административното обслужване по електронен път, електронните съобщения, защитата на лични данни, електронните подписи, електронната търговия и др. 
 
Адв. Кръстева често е лектор на конференции, семинари и обучения по въпроси на електронното управление и защитата на личните данни. Автор е на многобройни доклади, становища и публикации с фокус върху имплементирането на европейската правна рамка в националното законодателство по отношение на електронното правителство, защитата на личните данни, електронните съобщения, електронната търговия, електронните подписи, електронното здравеопазване и др. Гост-лектор е във водещи български университети – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство. През 2015 година преподава „Електронни разплащания и електронно банкиране“ в Университета по библиотекознание и информационни технологии.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия и на Международната асоциация на професионалистите по лични данни (IAPP). Тя е Сертифициран професионалист по защита на личните данни за Европа (Certified Information Privacy Professional/ Europe (CIPP/E)) и Сертифициран мениджър по управление защитата на лични данни (Certified Information Privacy Manager (CIPM)) от IAPP.
 
Адв. Кръстева владее английски език и притежава добри познания по френски език.
 
Позицията съдружник е най-високата позиция в професионалната йерархия на адвокатския екип на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и указва нивото на квалификация и натрупан опит. Съдружниците в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ по смисъла на чл. 58, т. 2 от Закона за адвокатурата са вписани в регистъра към Софийски градски съд, като актуална информация за това е на разположение тук.

 

Изпрати съобщениеClose