20 years together

Бояна Милчева

Съдружник

Адв. Бояна Милчева е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Присъединява се към екипа на кантората през 2005 г. и понастоящем ръководи Отделите по строително право и данъчно право. Специализира строително право, вещно право, данъчно право и дружествено право.
 
Бояна Милчева притежава задълбочени експертни познания и опит в областта на строителното право и устройството на територията, като предлага пълен набор от правни решения за строителния сектор. Има значителен опит в осъществяването на представителство на клиенти, участващи в големи инфраструктурни проекти в сферите на пътното строителство и рехабилитация, в железопътното строителство, строителството на магистрали, строителството и поддръжката на летища. Адв. Милчева е активно ангажирана като правен консултант в публично-частни партньорства и концесии, като предоставя комплексно междудисциплинарно правно съдействие. Тя успешно съдейства на клиенти в специфични процедури по разрешаване на спорове по международни договори за строителство. Бояна Милчева предоставя пълно правно съдействие във връзка с придобиване на недвижимо имущество, включително правни анализи на имоти и проверка на право на собственост, структуриране на сделки, преговори и представителство.
 
Като опитен адвокат по данъчно право, Бояна Милчева предоставя експертни съвети и цялостни данъчно правни консултации по широк спектър от бизнес въпроси в различни сфери, включително данъчно планиране при учредяване на дружества, при придобиване на имущество и относно данъчни последици от търговски преструктурирания и сделки. Адв. Милчева води сложни съдебни дела в областта на ДДС, корпоративни данъци и избягване на двойното данъчно облагане.
 
Представителен опит:
 
Опит в строително и вещно право:
 Изключителен правен и данъчен консултант на „Асталди“ Ес Пи Ей във всички етапи на реализирането на проекта за железопътно строителство Първомай – Свиленград на стойност 162 млн. евро съгласно условията на Жълтата книга на FIDIC и в арбитражно производство пред Международната търговска камара по спора с материален интерес от 2,4 милиона евро относно окончателната сметка след приключването на проекта;
 Водещ правен консултант на местния клон на „Чи Ем Чи ди Равена“ във връзка с изграждането на автомагистрала Марица (Лот 1: Оризово – Димитровград) – голям инфраструктурен проект на стойност 65 млн. евро, финансиран по Оперативна програма Транспорт 2007-2013;
 Част от екипа, осъществил цялостен правен анализ на портфолиото от ипотечни кредити на „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), включително изпълнението на съдебни решения относно недвижими имоти и налагане на възбрана върху недвижими имоти, като част от събирането на вземанията на банката от страна на синдиците ѝ;
 Успешно защитава интересите на големия италиански контракотор „Кo-Вер Холдинг“ S.R.L. в спор за 57 млн. евро с възложителя на един от най-значимите инфраструктурни проекти в София – Sofia Airport Centre
 Предоставя пълно правно съдействие на международен инвеститор по отношение на изграждането на първия и единствен подводен оптичен кабел, свързващ ЕС и региона на Кавказ под Черно море;
 Ангажирана от „Теленор България“ ЕАД в изготвянето на цялостен анализ на съответствието на българското законодателство с Директива 2014/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 15.05.2014 г. относно изграждането на телекомуникационни мрежи;
 Ръководи изготвянето на правни анализи на 8 метро, междуградски и международни оптични мрежи с обща дължина на инфраструктурата, над 2000 км;
 Представлява голямата верига супермаркети „ЦБА Варна“ ООД в административни процедури пред Община Варна и административни съдилища относно статута на някои от магазините ú;
 Осигурява правно съдействие в планирането на инвестиции в две ключови сгради, разположени в идеалния център на София, едната от които е стратегически туристически обект, а другата – основна бизнес сграда;
 Консултира водещи турски строителни фирми по концесионния режим при пътно строителство и поддръжка, както и условията за сключване на договори от типа „BOT“.
 
Опит в данъчното право:
 Правен съветник на „Тракия Глас България“ ЕАД по отношение на данъчните аспекти на единственото по рода си преструктуриране на българския бизнес на турския гигант „Шишеджам Груп“;
 Правен консултант на водещ играч на български пазар във връзка с ДДС и корпоративен данък и  съветник по краткосрочно данъчно планиране и инвестиционни дейности;
 Консултира „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) във връзка със сложни данъчни въпроси в новата за България сфера на данъчно облагане на финансови институции под особен надзор;
 Успешно представлява „ПФК Локомотив Пловдив“ АД пред Върховния административен съд при обжалването на данъчен ревизионен акт на стойност 400 000 евро;
 Консултира известен български производител на еко сладкарски изделия по данъчните, вещни и трудово правни въпроси, възникнали при сделка за придобиване на стойност 500 000 евро;
 Успешно представлява един от най-големите грузински доставчици на интернет услуги при обжалването на данъчен ревизионен акт на стойност 250 000 евро, свързан с прилагането на споразумение за избягване на двойно данъчно облагане;
 Представлява НПО, бенефициент по програми на ЕС, в съдебно дело във връзка с отказ на Националната агенция за приходите за приспадане на данък добавена стойност по ЗДДС;
 Успешно осъществява специална процедура по Закона за данъка върху добавената стойност за получаване на разрешение за прилагане на нулева ДДС ставка на ДДС по отношение на облагаеми доставки, за които се предвижда нулева ДДС ставка по Международна спогодба, касаеща Трансграничните програми, финансирани от Европейския Кохезионен фонд;
 Представлява реномирано дружество, специализирано в металолеенето, пред Софийски градски административен съд в процедура срещу НАП във връзка с отказ за приспадане на данък по ЗДДС в размер на  100 000 евро;
 Консултира доставчика на мрежова инфраструктура и услуги „ТелиаСонера Интернешънъл Кериър България“ ЕООД по данъчни въпроси при декапитализация и удръжка на данък при източника върху дивиденти, както и по прилагане на правилата за скрито разпределение на печалби;
 Оказва съдействие на „Баущоф и Метал Марсил“ ООД по отношение на приложимото данъчно право при декапитализация, удържане на данък върху източника върху дивиденти, както и за прилагане на правилата за скрито разпределение на печалби.
 
Адв. Милчева е представител на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo.“ в Данъчния комитет на Американската търговска камара в България, Българското общество по строително право, Фондация „Орган за разрешаване на спорове“ (Dispute Resolution Board Foundation) и българския клон на Международната данъчна асоциация (IFA).
 
Адв. Милчева е член на Софийската адвокатска колегия. Владее отлично английски език.
 
Позицията съдружник е най-високата позиция в професионалната йерархия на адвокатския екип на Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ и указва нивото на квалификация и натрупан опит. Съдружниците в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“ по смисъла на чл. 58, т. 2 от Закона за адвокатурата са вписани в регистъра към Софийски градски съд, като актуална информация за това е на разположение тук.

 

Изпрати съобщениеClose