20 years together

Зоя Тодорова

Съдружник

Адв. Зоя Тодорова е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”, към което се присъединява през 2005 г. Практиката ѝ обхваща конкурентно право, търговско право, дружествено право, сливания и придобивания, енергийно право. Ръководител е на Отдела по дружествено право, сливания и придобивания и на Отдела по конкурентно право. 
 
Адв. Тодорова притежава богат практически опит, придобит при участието ѝ в множество широкомащабни проекти по сливания и придобивания. В работата си както на страната на купувача, така и на страната на продавача, тя е консултирала клиенти през целия процес на сключване на сделките, включително изготвяне на правен анализ, на цялата необходима документация, представителство и преговори. Адв. Тодорова демонстрира изключителна компетентност и точна преценка в сферата на дружественото право, в т.ч. фирмено преструктуриране, договорни отношения във връзка с учредяване на съвместни предприятия, аутсорсинг, цялостно структуриране на сделки. Тя ръководи и довежда до успешен завършек голям брой значими дела в областта на конкурентното право, във връзка с които Комисията за защита на конкуренцията произнесе някои решения от ключово значение за българската пазарна среда. Адв. Зоя Тодорова има богат опит в консултирането на клиенти във връзка с изпълнението на лицензионни дейности в енергийния сектор.
 
Адв. Тодорова е отличена като водещ адвокат в областта на Европейското и конкурентното право, Медицинското и фармацевтичното право, Търговско право, дружествено право и сливания и придобивания от Legal 500 EMEA 2019 и е препорчана от Chambers Europe 2020 в областите на конкурентното и трудовото право. Директорията IFLR 1000 също ежегодно я нарежда сред високо оценените български адвокати.
 
 
Представителен опит:
 
Опит в дружественото право, сливания и придобивания:
 Консултира фонда за рисков капитал НЕВЕК II във връзка с редица местни  и трансгранични многомилионни  дялови инвестиции, включващи  суап на акции;
 Ръководи екипа по преструктуриране на българския бизнес на Шишеджам Груп
 Ръководи екипа, работещ по учредяването и набирането на капитал за нов модерен медицински център в София, България;
 Предоставя регулярно пълно правно консултиране по дружествени и трудовоправни въпроси на водещ международен мрежов оператор;
 Консултира учредяването и набирането на капитал на компания, действаща като местен доставчик на удостоверителни услуги;
 Съдейства на международна компания-доставчик на логистични услуги при изграждането на бизнеса ѝ  в България;
 Ръководи екипа по сливания и придобивания при успешното пълно придобиване на „Хювефарма” АД от американския частен дялов инвеститор Rohatyn Group чрез един от най-големите корпоративни заеми, теглени от българска компания досега – 275 млн. евро;
 Консултира първоначалната продажба на 38% от капитала на „Хювефарма” АД от страна на „Адванс Пропъртис” ООД  на чуждестранен инвеститор, включително  съдейства при предоговаряне на многомилионен синдикиран заем;
 Успешно консултира реализирането на участието на учредителите в един от най-големите неутрални центрове за колокация и данни в България
 Консултант на продавачите при продажбата на 82% от акциите на „Нет Инфо.БГ” АД на стойност 28 млн. евро на един от най-големите издатели на потребителски списания в Европа – Sanoma Magazines;
 Представлява „Нет Инфо.БГ” АД в осъществяването на поредица от сделки по придобиване на малки и средни IT компании;
 Предоставя пълна правна помощ във връзка с преструктурирането на местния бизнес на полска компания за търговия на дребно с облекла със световен обхват, успешно функционираща  на пазара за облекла над  20 години.  
 
Опит в конкурентното право:
– Консултира Бритиш Американ Табако (British American Tobacco) в процедурата по издаване на разрешение за концентрация от Комисия за защита на конкуренцията относно сделката по придобиване на водещи марки на Булгартабак Холдинг на стойност €100 млн.;
 Консултира българската част от процедурата по издаване на разрешение за концентрация във връзка с придобиването на Компал Електроникс Европа сп.з.о. от най-големия производител на телевизори в Европа Вестел Тикарет А.С. в рамките на лицензионно споразумение с Тошиба;
 Регулярно консултира Гугъл във връзка със съответствието с правилата за конкуренция на различни кампании;
 Предоставя регулярно пълно правно консултиране на втория най-голям мобилен оператор в страната по различни конкуретнти и регулаторни въпроси, възникващи в телекомуникационния сектор, включително редица производства пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд;
 Консултира водещ играч на фармацевтичния пазар по различни конкурентни въпроси,  възникващи в текущата му дейност в един строго урегулиран пазарен сектор, който повдига голям брой въпроси на конкуренцията, които следва да бъдат анализирани и решавани;
 Защитава интересите на „Летище София“ ЕАД в сложно дело пред Комисията за защита на конкуренцията по твърдение за злоупотреба с господстващо положение под формата на хищническо ценообразуване;  
 Успешно консултира международна компания от Fortune 500 във връзка със системата ѝ за дистрибуция в България; 
 Извършва оценка и консултира водещ международен производител на гуми във връзка с промоционална игра, организирана за клиентите на компанията; 
 Консултира „Фокс Интернешънъл Ченълс” EООД, действащо като дъщерно дружество на Twenty-First Century Fox по отношение на съответствието с правилата за конкуренция;
 Успешно представлява водещ DTH телевизионен оператор пред КЗК и Върховния административен съд във връзка със случай на злоупотреба с господстващо положение; 
 Представлява голям национален земеделски фонд пред Комисията за защита на конкуренцията в процедура за получаване на разрешение за концентрация, необходимо за неговата продажбата съгласно правилата за контрол върху концентрациите. 
 
Опит в енергийното право:
 Правен консултант на водещия международен електроенергиен оператор Alpiq AG group във връзка със започването на търговска дейност в България, получаването на лицензии, търговия с електроенергия, текущата дейност и създаването на съвместно предприятие с гръцко държавно търговско предприятие;
 Консултира водноелектрическа централа във връзка с редица регулаторни въпроси в сектора на възобновяемите енергийни източници, включително регистрацията на електроцентралата на свободния пазар за търговия с електроенергия;
 Част от екипа, консултиращ един от водещите световни производители на природен газ по мащабен проект за разпределение на природен газ чрез предоставяне на цялостен анализ на българските и европейски регламенти в газовия сектор;
 Предоставя пълно правно обслужване на водещия австрийски производител на електроенергия от възобновяеми източници Уиндкрафт Симонсфелд АГ по корпоративни и енергийни въпроси. 
 
Адв. Тодорова е член на Софийската адвокатска колегия и Международната асоциация на адвокатите (IBA).
 
Владее отлично английски език и притежава добри познания по немски език.

Изпрати съобщениеClose