20 years together

Методи Байкушев

Съдружник

Адв. Методи Байкушев е съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.”. Присъединява се към екипа на кантората през 2006 г. и понастоящем ръководи Отдела по процесуално представителство и е един от ръководителите на Отдела по обществени поръчки.
 
Адв. Байкушев има богат практически опит в процесуално представителство и арбитраж по търговски дела – както вътрешни, така и международни. Основната му експертиза се допълва от значителния му опит във връзка със събиране на вземания, несъстоятелност, дела за медицински грешки, обществени поръчки, строителни спорове и административни дела. Той е опитен експерт с над 10-годишна практика в консултирането и представителството на водещи международни и местни дружества в редица съдебни и арбитражни спорове, DAB процедури по книгите на FIDIC, както и в процедури по оспорване на различни административни актове.
 
Преподава бизнес право в Американския университет в България (АУБГ), гр. Благоевград. ►АУБГ профил
 
Избран е за Генерален секретар на Националния комитет в България на Международната търговска камара (ICC).
 
Адв. Байкушев е отличен като водещ адвокат от IFLR 1000 и е препоръчан от Legal 500.
 
Представителен опит: 
 Водещ адвокат на Асталди Ес Пи Ей във всички етапи на реализирането на проекта за железопътно строителство Първомай - Свиленград на стойност 162 млн. евро;
 Консултант на Асталди Ес Пи Ей в арбитражно производство пред Международната търговска камара по спор относно окончателната сметка след приключване на железопътен проект Първомай – Свиленград;
 Ръководител на екипа от експерти, който представлява „Хигия” АД в мащабна кампания по събиране на портфолио от вземания на обща стойност 20 млн. евро от повече от 200 длъжника;
 Представлява „Хигия” АД в дело с материален интерес 160 000 евро срещу „Многопрофилна болница Света Марина” ЕАД, гр. Варна, по иск за вреди, причинени от неоснователно усвояване на гаранция за изпълнение по договор за обществена поръчка;
 Представлява „Горичане Енерджи“ ЕООД в търговско арбитражно дело срещу Национална електрическа компания пред Арбитражния съд при БТПП във връзка с претендирани договорни вреди;
 Представлява „Теленор България” ЕАД в търговско дело пред Софийския апелативен съд с материален интерес от 220 000 евро срещу доставчик на телекомуникационни услуги;         
 Консултира Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) по реализиране на проект „България: съвети за политиките и подкрепа за провеждането на реформа за електронно възлагане на договори в сектора на обществени поръчки”
 Ръководи екипа по процесуално представителство, който представлява голям секторен възложител на обществени поръчки в обжалването пред първа и втора инстанция на значителен брой наказателни постановления, издадени от Агенцията за държавна финансова инспекция;
 Представлява „Фармнет” АД в сложна сделка с Актавис Холдинг Б.В. по придобиване на вземания за над 30 млн. евро, произтичащи от договор за заем, обезпечени с особени залози. Сделката включваше и сключване на многостранно споразумение по редица търговски спорове, включително и висящо производство по несъстоятелност;   
 Консултант на продавачите при продажба на 82% от акциите на „Нет Инфо.БГ” АД на стойност 28 млн. евро на един от най-големите издатели на потребителски списания – Sanoma Magazines;
 Консултира и представлява „Ериксон Телекомюникейшънс България” ЕООД пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд в процедура по преразглеждане на обществена поръчка за 10.5 млн. евро;
 Консултира „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) в периода на особен надзор. Ръководи екипа, който извърши пълен правен анализ на повече от 95% от кредитното портфолио на банката, възлизащо на 2.9 милиарда евро; 
 Представлява Асталди Ес Пи Ей пред Софийски градски съд по строителен спор с материален интерес 5 млн. евро с един от основните подизпълнители;
 Представлява едно от дружествата от групата „Марешки“ пред Върховния административен съд в дело по обжалване на разпоредби от Наредба №4 за условията и реда за изписване и отпускане на лекарствени продукти. Разпоредбите, водещи до ограничаване на конкуренцията на пазара на лекарства на дребно, бяха отменени с окончателно решение на 5-членен състав на Върховния административен съд;
 Представлява „ПФК Локомотив Пловдив” АД пред Върховен административен съд в обжалването на данъчен ревизионен акт за 400 000 евро;
 Представлява голям секторен възложител на обществени поръчки пред Върховен касационен съд в сложно търговско дело с материален интерес 460 000 евро по иск за обезщетение за вреди, за които се претендира, че са причинени в процедура по обществена поръчка;
 Представлява „II САГБАЛ Шейново” ЕАД по дело за медицинска грешка с материален интерес 270 000 евро пред Софийски апелативен съд и Върховен касационен съд;
 Представлява голямо енергийно предприятие пред Върховен касационен съд в три дела с общ материален интерес, възлизащ на 300 000 евро;
 Представлява дружества от групата „Марешки” пред Върховен административен съд в няколко административни дела по обжалване на условията и реда за сключване на договори с Националната здравноосигурителна каса;
 Лектор относно Заповедното производство в рамките на Обучение за държавни съдебни изпълнители през 2010 г., организирано от Министерството на правосъдието по Оперативна програма за административен капацитет;
 Кореспондент за България по проект „Проучване ABRplus (за намаляване на административната тежест), Обществена поръчка, Лот 2“, възложен от Дирекцията за предприемачество и промишленост към Европейската комисия;
 Кореспондент за България по проект „Бенчмаркинг на обществените поръчки 2016 г.“, реализиран от Групата на Световната банка.          
 
Адв. Байкушев е член на Софийската адвокатска колегия, Арбитражния съвет на Арбитражния съд при КРИБ, Международната асоциация на адвокатите (IBA), Комитета по обществени поръчки и евро финансиране на Американската търговска камара в България, Форума на младите арбитри към Международната търговска камара.
 
Владее отлично английски език.   

Изпрати съобщениеClose