20 years together

Публикации

Публикации

ПРОТИВОПОСТАВИМОСТ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ И АРЕНДА ПРИ ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Автор:Пенчо Станчев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:Дайджест "Собственост и право", 2018 г., кн. 11, стр. 37

 

Редакцията на чл. 453, т. 1 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК) преди изменението й със ЗИДГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.) регламентираше противопоставимостта на прехвърлянето и учредяването на вещни права спрямо кредитори с вписана възбрана. Възникваха обаче неясноти при приложението й, когато е налице конкуренция между правата на кредитор с вписана възбрана и правата на лица с права, различни от вещните (най-вече наематели и арендатори с вписани договори за наем или аренда).

Формално правата на наемателя или арендатора не попадаха в приложното поле на предходната редакция на чл. 453, т. 1 ГПК, тъй като са облигационни, а не вещни права. Това създаваше някои усложнения в практиката.

Една част от съдебната практика приемаше, „че преценката за противопоставимостта на сключените от длъжника след налагане на възбраната договори за аренда, респективно договори за наем, следва да бъде извършена с оглед естеството на посочените в чл. 453 ГПК актове… И доколкото в глава 43 ГПК не са предвидени разпоредби, ограничаващи правото на длъжника да извлича ползите от имота, не може да се приеме, че сключените от него договори за наем или аренда са принципно непротивопоставими на взискателите и на купувача на публичната продан“1.

Въз основа на това тълкуване, състав на ВКС стигна до извода, че правата на арендатор могат да бъдат противопоставени на взискателя (а оттам - и на купувача на публична продан) за минимално установения в чл. 4 от Закона за арендата в земеделието срок, дори договорът за аренда да е вписан след възбрана върху имота. Това създаде риск всеки длъжник на практика без особени усилия да осуети принудителното изпълнение върху своите недвижими имоти, като сключи и впише договор за аренда/наем при ниска наемна цена и така да направи имота напълно неатрактивен за потенциални купувачи.

Друга част от съдебната практика изобщо отрича приложимостта на чл. 237 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) при публична продан на недвижим имот. Според тази група съдебни решения: „Целта на разпоредбата на чл. 237, ал. 1 ЗЗД е да осигури защита на наемателя срещу разпоредителни сделки, извършени от самия наемодател, като дерогира релативното действие на сключения от него договор за наем и разпростре действието му върху приобретателя на имота по разпоредителната сделка. Тази защита обаче не е насочена срещу действия на кредиторите на наемодателя, поради което не е противопоставима на тях, а от там и на купувача по публичната продан - чл. 496, ал. 2 ГПК“.

В правната теория3 се застъпва тезата, че разпоредбата на чл. 237 ЗЗД намира приложение и при публична продан на недвижими имоти. В този случай, ако договорът за наем не е вписан и няма достоверна дата, той обвързва купувача като договор за наем без определен срок. Ако договорът за наем е бил вписан с ред преди вписването на ипотеката, наемателят запазва правата си по отношение на купувача на имота. В случай че договорът има достоверна дата, предхождаща вписването на ипотеката, той задължава купувача за предвидения в договора срок, но не за повече от една година.

С цел да бъдат преодолени тези неясноти и противоречия при правоприлагането, с промените в ГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.) се създаде нова т. 5 на чл. 453. Новата редакция на разпоредбата гласи:

Чл. 453. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) На взискателя и на присъединилите се кредитори не могат да се противопоставят:

1. прехвърлянето и учредяването на вещни права, които не са били вписанипреди възбраната;

2. решенията по исковите молби, подлежащи на вписване, които не са били вписани преди възбраната;

3. прехвърлянето на вземане, съобщението за което е било направено, след като третото задължено лице е получило запорното съобщение;

4. отчуждаването на движими вещи, владението на които не е било предадено на приобретателя преди налагане на запора, освен ако за отчуждаването има документ с достоверна предхождаща дата.

5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2017 г.) договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи.

При прочита на новата т. 5 е очевидно, че за разлика от т. 1 и 2, при нея липсва уточнението „които не са били вписани преди възбраната“. Това създава впечатлението, че договори за наем и аренда, дори и да са били вписани преди първата възбрана, са непротивопоставими на кредиторите на наемодателя и купувача по публичната продан.

На пръв поглед изглежда, че законодателят е възприел тезата, застъпена от част от съдебната практика - че противопоставимостта на договорите за наем и аренда на последващ приобретател на имота намира приложение само при разпоредителни сделки, извършени от самия наемодател/арендодател, но не и при принудително изпълнение върху съответния недвижим имот.

Това тълкуване несъмнено е в интерес на кредиторите. Напълно споделяме доводите, че е недопустимо да се позволи на длъжника да направи имота си на практика непродаваем, като сключи и впише договор за наем или аренда, след като кредиторите вече са насочили принудителното изпълнение върху този имот чрез налагане на възбрана.

Същевременно обаче следва да се отчете и интересът на наемателя, респективно арендатора. В практиката често се случва наемателят да инвестира значителни средства в съответния имот. В много случаи, особено когато се касае за наем на търговски обекти, основната част от инвестициите не е насочена само към извършване на подобрения в самия имот по смисъла на Закона за собствеността, но най-вече към маркетинг и привличане на клиенти, обучение на персонала на конкретния търговски обект и т.н. Подобни инвестиции биха били целесъобразни от икономическа гледна точка само ако наетият имот (търговски обект) се използва дългосрочно, т.е. поне за срока, за който първоначално е сключен договорът за наем. Преждевременното отстраняване на наемателя от имота в подобни случаи би му причинило значителни вреди.

С пълна сила тези аргументи важат и за договорите за аренда. Често при сключването на договора арендаторите планират дългосрочна обработка на земеделската земя по начин, който да повиши нейната плодородност, и инвестират значителни средства в тази насока. Рискът от преждевременно отстраняване на арендатора от имота в такива случаи би направил подобни инвестиции изключително рискови, което в крайна сметка би се отразило и върху конкурентоспособността на българското земеделие, което е ключов отрасъл за икономиката на страната.

Ето защо, не би било справедливо и обществено оправдано добросъвестният наемател или арендатор, който е положил дължимата грижа, като е проверил за предходни вписвания на възбрани и ипотеки и е осигурил вписване на договора за наем или аренда, да бъде отстранен от имота поради фактори, които са извън неговия контрол - възможността на наемодателя/арендодателя да посреща задълженията към своите кредитори, респективно - последващото вписване на възбрана или ипотека върху имота.

Поради това считаме, че конкуренцията между интересите и правата на кредиторите, от една страна, и наемателя/арендатора, от друга страна, следва да бъде разрешена в съответствие с основния правен принцип Prior tempore, potior iure („Първият във времето е по-силен в правото“), прилаган от древността до наши дни в почти всички правни системи.

С оглед този принцип, възникват съмнения дали със сегашната редакция на чл. 453, т. 5 ГПК законодателят целенасочено е изключил противопоставимостта на договорите за наем и аренда по отношение на взискателите, независимо дали са били вписани преди възбраната, или се касае за случаен пропуск.

За да се изясни този въпрос, следва да разгледаме първоначално внесения законопроект и мотивите му, общия законопроект (съставен след първото гласуване) и обсъжданията в Правната комисия на Народното събрание.

Съгласно § 12 от първоначалния проект на ЗИДГПК5 „В чл. 453 се правят следните изменения и допълнения: В т. 1, след думите „вещни права,“ се добавят „договорите за наем и за аренда“. Изглежда, че първоначалната идея на вносителите на законопроекта е била договорите за наем и аренда, вписани преди възбраната, да могат да бъдат противопоставени на взискателя и на присъединилите се кредитори.

Същото се потвърждава и от мотивите на законопроекта, според които:

„С оглед на принципа за изчерпателно изброяване на вещните права в закона (право на собственост, право на строеж, право на надстрояване и пристрояване, право на ползване, право на преминаване и сервитути), съществува нужда от промяна на т. 1 в посока на нейното допълване, тъй като освен вещни права върху недвижимите имоти, могат да бъдат учредявани и обезпечения (особени залози при търговско предприятие), както и сделки, свързани с отдаване ползването на имота на трети лица (договори за наем и аренда), които също подлежат на вписване и които са от такова естество, че създават стълкновение между титулярите на тези права спрямо правата на кредитора, вписал възбраната

…С разширяването на обхвата на т. 1 от чл. 453 ГПК биха се обхванали всички права, които обременяват даден недвижим имот по такъв начин, че влизат в стълкновение с правата на кредитор, вписал възбрана, създавайки трудности при провеждане на принудително изпълнение върху имота, включително и упражняване на правата, които трети лица - купувачи биха придобили при публичната му продан. По този начин биха се отстранили трудностите при решаването на въпросите за конкуренцията на изброените права спрямо вписаната в полза на кредитор възбрана, ако бъдат учредени след вписването й.

Предложението за създаване на нова ал. 3 в чл. 498 провежда логиката на изменението в чл. 453 и цели осуетяване на възможностите за злоупотреба с вписване след ипотека на тежести върху имота като договори за наем и аренда. То защитава ипотекарните кредитори и купувачите на публична продан.“

Общият законопроект на ЗИДГПК6, съставен на базата на приетите на първо гласуване на 07.07.2017 г. законопроекти, също не предвижда създаването на отделна т. 5 на чл. 453 ГПК. Според § 38: „В чл. 453, т. 1 след думите „вещни права“ се добавя „договорите за наем и за аренда“. Изглежда и тук идеята е противопоставимостта на договорите за наем и аренда спрямо взискателите да е в зависимост от поредността на вписването им по отношение на възбраните.

Причината измененията в т. 1 да се окажат в т. 5 се открива в Доклада на комисията по правни въпроси от 13.10.2017 г. (второ гласуване)7. По предложение на народния представител Данаил Кирилов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС), „В чл. 453 се създава т. 5: „договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи“. Комисията подкрепя предложението на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 45:

§ 45. В чл. 453 се създава т. 5:

„5. договори за наем и аренда, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи.“

В доклада обаче липсват каквито и да било данни изобщо да е имало обсъждане, в смисъл че договорите за наем и аренда следва да бъдат непротивопоставими на взискателите, независимо дали са били вписани, или не.

Оттук става ясно, че липсата на уточнението „които не са били вписани преди възбраната“ в т. 5, по всяка вероятност се дължи на случаен пропуск, а не на целенасочено законодателно решение.

Аргумент в тази насока може да се изведе и от систематичното тълкуване на чл. 453, т. 5 с останалите разпоредби от ЗИДГПК (обн. ДВ, бр. 86 от 2017 г.). Новата ал. 3 на чл. 498 ГПК предвижда, че след извършена публична продан въводът във владение се извършва срещу лицата, вписали договори за наем и аренда след първата ипотека. Следователно, ако договорът за наем или аренда е бил вписан преди първата ипотеката, той е противопоставим на приобретателя на публичната продан, поради което наемателят/арендаторът не би могъл да бъде отстранен от имота принудително.

На още по-силно основание това би следвало да важи и за случаите когато договорът за наем/аренда е вписан преди първата възбрана, тъй като ипотеката (за разлика от възбраната) сама по себе си не създава ограничения за ипотекарния длъжник по отношение извършването на разпоредителни сделки с имота. След като противопоставимостта на вписания договор за наем или аренда по отношение на ипотекарния длъжник зависи от поредността на вписванията, същото разрешение би следвало да важи и по отношение на противопоставимостта на договора за наем/аренда на кредитор с вписана възбрана.

Също така, ако идеята на чл. 453, т. 5 ГПК бе всички договори за наем и аренда да са непротивпоставими на взискателите, то новата разпоредба на чл. 498, ал. 3 ГПК би се оказала лишена от каквато и да било правна и житейска логика. Както бе посочено, от нея по аргумент за противното следва, че договорите за наем/аренда, вписани преди първата ипотека, са противопоставими на взискателите и приобретателя на публична продан. Ако се възприеме тълкуването, че по силата на чл. 453, т. 5 ГПК същите договори са непротивпоставими на взискателите, независимо кога са вписани, би се стигнало до абсурдния извод, че ако имотът е ипотекиран, кредиторите автоматично изпадат в по-лошо положение. В такъв случай на кредиторите ще могат да се противопоставят договори за наем/аренда, вписани преди ипотеката, докато при липса на ипотека тези договори няма да могат да се противопоставят на взискателите. Излишно е да се коментира, че едва ли това е била идеята на законодателя.

На следващо място, след изменението чл. 487, ал. 1 ГПК предвижда задължение за съдебния изпълнител да посочи в обявлението за публичната продан дали има вписани договори за наем върху имота. Идеята на това задължение е въз основа на обявлението потенциалните купувачи и взискателите да съобразят дали върху имота има тежести, които биха могли да им бъдат противопоставени, в това число - вписани договори за наем. В случай че договорите за наем (независимо дали или кога са вписани) са непротивпоставими на взискателите и купувача на публичната продан, би било напълно излишно те да се посочват в обявлението за проданта.

От изложеното е видно, че идеята на законодателя в случая едва ли е била да предвиди изключение от основния правен принцип, че конкуренцията между подлежащи на вписване актове се разрешава на базата на поредността на вписванията.

Съобразяването на този принцип в конкретния случай води до извода, че договорите за наем и аренда, които са били вписани преди възбрана или ипотека върху съответния недвижим имот, са противопоставими на взискателите, респективно - на приобретателя на публичната продан. Ако обаче договорът за наем или аренда е бил вписан след първата възбрана или ипотека, той не може да се противопостави на взискателите и на приобретателя на имота на публична продан.

В заключение - считаме, че разпоредбата на чл. 453, т. 5 ГПК в сегашната си редакция е неточна и неясна и вместо да преодолее противоречията при правоприлагането, ще доведе до тяхното задълбочаване. Това налага допуснатата неточност да бъде отстранена от законодателя чрез незабавно изменение на ГПК, в резултат от което разпоредбата на чл. 453, т. 3 да придобие следната редакция:

5. договори за наем и аренда, които не са били вписани преди възбраната, както и всички споразумения, с които се предоставя ползването и управлението на движими и недвижими вещи.

Считаме, че до приемането и влизането в сила на това изменение, разпоредбата следва да се тълкува и прилага корективно в посочения смисъл.

Пенчо СТАНЧЕВстарши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“
Александър ГЕОРГИЕВ, адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“

1 Решение № 129 от 30.06.2015 г. по гр. д. № 268/2015 г. на Върховен касационен съд, І г. о.
2 Например Решение № 109 от 06.07.2017 г. по т. д. № 1662/2016 г. на Върховен касационен съд, І т. о.
3 Вж. Калайджиев, А. Облигационно право, Обща част, С., 2016 г., с. 810.
4 Тук за пълнота следва да се отбележи една терминологична неточност в редакцията на чл. 453, т. 1 ГПК. На вписване подлежат не вещни права, а актове, с които се учредяват, прехвърлят, изменят, прекратяват или признават вещни права (аргумент от чл. 112 и 114 ЗС и чл. 4 от Правилника за вписванията). Следователно коректната редакция на чл. 453, т. 1 би следвало да гласи: „1. прехвърлянето и учредяването на вещни права, актовете за които не са били вписани преди възбраната;“. Препоръчително е тази неточност да бъде отстранена при бъдещи законодателни изменения.
5http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-12.pdf
6http://parliament.bg/bills/44/753-03-17.pdf
7http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2577/reports/ID/7104


 

Дискусионно: Новите изисквания на данъчното законодателство към електронните магазини

Изтегли:ordinance-n-18-e-shop-martin-zahariev-07-12-2018.pdf (PDF, 3.44 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Регистрация и защита на авторски права, патенти и търговски марки в България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters Westlaw

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2018-3

Публикацията е осъществена в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания (Center for International Legal Studies), чиято основна цел е да популяризира и разпространява правни знания сред международната правна общност. Голяма част от инициативите на тази организация с нестопанска цел са насочени към младите юристи.

Отмяната на противоречието с обществения ред като основание за отмяна на арбитражни решения по Закона за международния търговски арбитраж е противоконституционна

Изтегли:m-baykushev-m-zahariev-the-revocation-of-contradiction-with-public-order-as-ground-for-setting-arbitral-awards-aside-is-unconstitutional-july-2016.pdf (PDF, 5.28 mb)

Автори:Методи Байкушев, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Издание:„Търговско и облигационно право“, брой 6/2018, „Труд и право“

Задължение за назначаване на ДЗЛД и уведомление за него в КЗЛД

Изтегли:martin-zahariev-gdpr-01-06-2018.pdf (PDF, 1.09 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Има ли задължителни мерки за защита на личните данни съгласно GDPR?

Изтегли:desislava-krusteva-gdpr-23-05-2018.pdf (PDF, 1.03 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Задължението за водене на регистри по чл. 30 на GDPR – някои практически съвети

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 2.67 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Привеждане в съответствие с GDPR – стъпка по стъпка

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-07-05-2018.pdf (PDF, 4.12 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Възможно ли е сключването на трудов договор с управител на дружество с ограничена отговорност

Изтегли:zoya-todorova-martin-zahariev-employment-contracts-with-managers-of-ltds-april-2018.pdf (PDF, 4.54 mb)

Автори:Зоя Тодорова, д-р Мартин Захариев

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:Труд и право

Издание:Брой 3, 2018 г.

Отношенията между отмяна и отказ от допускане до изпълнение на арбитражни решения – приказка без край

Изтегли:martin-zahariev-arbitration-newsletter-february-2018.pdf (PDF, 77.81 kb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:IBA Arbitration Newsletter

Издание:IBA Arbitration Newsletter

* Публикацията е на английски език.

Основни задължения на администраторите на лични данни – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 4.01 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

GDPR – задължения на обработващите личните данни

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-03-2018.pdf (PDF, 3.07 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Основания за обработването на лични данни и права на гражданите – ключови промени по GDPR

Изтегли:martin-zahariev-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 275.71 kb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

GDPR - основни принципи при защита на личните данни

Изтегли:desislava-krusteva-article-gdpr-tita-02-2018.pdf (PDF, 194.24 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Privacy & Data Protection

Публикувано в:ТИТА

Издание:ТИТА

Ръководство относно споразуменията със служители за въздържане от конкуренция в Европа, Близкия Изток и Африка - България

Изтегли:meritas-guide-to-employee-non-compete-agreements-in-emea-2017.pdf (PDF, 3.24 mb)

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Ръководство относно споразуменията със служители за въздържане от конкуренция в Европа, Средния Изток и Африка

*Публикацията е на английски език.

Делото "Шремс": Ще бъдат ли забранени трансферите на данни от ЕС?

Автори:Десислава Кръстева, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Капитал Daily

Издание:Капитал

Новите европейски правила за защита на личните данни

Автори:Десислава Кръстева, д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://amcham.bg/amcham-magazine/archive-2017/

Издание:Business Connect Magazine

*Публикацията е на английски език.

Европейско ръководство за събиране на вземания - България

Изтегли:meritas-european-guide-to-debt-collection-2017.pdf (PDF, 2.73 mb)

Автор:Енчо Симеонов

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Европейско ръководство за събиране на вземания

*Публикацията е на английски език.

Коментар на специалиста: Готов ли е бизнесът за GDPR?

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване на спорове

Изтегли:drbf-aug-sep-oct-2017.pdf (PDF, 2.04 mb)

Автори:Бояна Милчева, д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:https://drb.org/

Издание:DRBF Forum

*Публикацията е на английски език.

Данъчната отговорност за бивши акционерите е законодателно недоразумение

Автори:Методи Байкушев, Пенчо Станчев

Тема:Данъчно право

Публикувано в:www.mediapool.bg

Издание:Медиапул

Първи стъпки по въвеждане на единна информационна точка в България

Изтегли:dpc-single-information-point-first-steps.pdf (PDF, 463.85 kb)

Автори:Бояна Милчева, Павлина Иванова

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и Право", кн. 7

Можеше ли България да не плати 1.2 млрд. лв. за АЕЦ "Белене"?

Автори:Методи Байкушев, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:www.mediapool.bg

Издание:Медиапул

Еволюцията на европейското законодателство за защита на личните данни относно автоматизираното профилиране

Изтегли:ping-m-zahariev-the-evolution-of-eu-data-protection-law-on-automated-data-profiling-03-2017.pdf (PDF, 2.29 mb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.PinGdigital.de

Издание:PinG Privacy in Germany

*Публикацията е на английски език.

FIDIC по света – България

Изтегли:clint-march-2017.pdf (PDF, 6.31 mb)

Автори:Бояна Милчева, д-р Мартин Захариев

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.ibanet.org

Издание:Construction Law International

*Публикацията е на английски език.

Европейско ръководство за международна мобилност - България

Изтегли:meritas-european-guide-to-international-mobility-2017.pdf (PDF, 3.27 mb)

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Европейско ръководство за международна мобилност

*Публикацията е на английски език.

Клаузи на FIDIC за многоетапно разрешаване не спорове в светлината на българското право

Автори:Бояна Милчева, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com

Издание:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език.

Как да защитим търговската си марка срещу недобросъвестна регистрация на домейни

Изтегли:dpco-trademark-protection-against-unfair-registration-of-domain-names-bg.pdf (PDF, 440.71 kb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:http://computerworld.bg/

Издание:Computerworld

Първоинстанционен съд потвърди глоба от над 8 млн. евро, наложена на дистрибутора на Хюндай в България за няколко твърди вертикални ограничения

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:http://kluwercompetitionlawblog.com

Издание:Kluwer Competition Law Blog

*Публикацията е на английски език.

КЗК наложи втора санкция за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне

Автори:Зоя Тодорова, Радина Томанова

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:http://kluwercompetitionlawblog.com

Издание:Kluwer Competition Law Blog

*Публикацията е на английски език.

За съотношението между понятията неплатежоспособност и свръхзадълженост

Изтегли:dpco-on-the-correlation-between-the-concepts-of-insolvency-and-overindebtedness.pdf (PDF, 546.24 kb)

Автори:Енчо Симеонов, д-р Мартин Захариев

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2016 г., кн. 11

Ръководство относно процесуално представителство и арбитраж в Европа и Близкия Изток и алтернативно разрешаване на спорове

Изтегли:meritas-litigation-arbitration-alternative-dispute-resolution-eme-guide.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Александър Тодоров, Методи Байкушев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:www.meritas.org

Издание:Ръководство относно процесуално представителство, арбитраж и алтернативно разрешаване на спорове за Европа и Средния Изток

*Публикацията е на английски език.

Предимства на производството по предварително обезпечение срещу длъжници в България

Изтегли:dpco-advantages-in-seeking-preliminary-security-measures-against-a-debtor-in-bulgaria-12-09-2016.pdf (PDF, 351.48 kb)

Автор:Цветелина Георгиева

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:IBA Litigation Committee

Издание:IBA Litigation Committee Newsletter September 2016

*Публикацията е на английски език. 

Изисквания и ограничения за парични операции, пренасяне на парични средства и плащане с пари в брой

Изтегли:dpco-article-on-requirements-and-restrictions-to-cash-operations-cash-transportation-and-payment-in-cash-bg.pdf (PDF, 493.92 kb)

Автор:Димитър Карабелов

Тема:Банково и финансово право

Публикувано в:Meritas

Doing Business in Europe

Изтегли:dobe-rel405-final.pdf (PDF, 584.08 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Христо Нихризов

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Sweet & Maxwell

Издание:R.405

*Публикацията е на английски език. 

Българската правна уредба относно трансгранично преобразуване с участие на дружество със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство

Изтегли:dpco-article-on-cross-border-transformation-bg.pdf (PDF, 451.04 kb)

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:Meritas

Обменът на данни между ЕС и САЩ се урежда с ново споразумение

Изтегли:computerworld-30-2016-data-exchange-between-the-eu-and-the-us-is-governed-by-a-new-agreement-30-07-2016.pdf (PDF, 3.54 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Computerworld

Издание:брой 30, Юли 2016 г.

Добро и ефективно управление на съдебната власт. „Електронно правосъдие“

Изтегли:pravo-i-red-spravedlivost-v-5-stupki.pdf (PDF, 4.55 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Фондация „МожеБГ“, www.move.bg

Издание:Сборник „Право и ред: Справедливост в пет стъпки“

* Автори: проф. д-р Георги Димитров, Васил Александров, Веселин Георгиев, Иван Георгиев, Росен Босев, Калин Калпакчиев, доц. Кристиан Таков, доц. Екатерина Салкова, Велислав Величков, Димо Господинов, Албена Комитова, Димитър Марков  

Някои клаузи в трудовите договори са невалидни

Изтегли:human-resourcesmagazine-2-3253-2016.pdf (PDF, 280.66 kb)

Автор:д-р Мартин Захариев

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:сп. Човешки ресурси

Издание:2-3/253/2016

Секторен доклад: In Media Res. Цялостен преглед за България

Изтегли:cee-legal-matters-year-3-issue-1-june-2016.pdf (PDF, 787.29 kb)

Автор:Христо Нихризов

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Година 3, Издание 3, Юни 2016 г.

* Публикацията е на английски език. 

Meritas Guide to Litigation, Arbitration and ADR

Изтегли:meritas-guide-to-litigation-arbitration-and-adr-2016.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Александър Тодоров, Методи Байкушев

Тема:Разрешаване на спорове

*Публикацията е на английски език. 

Новият закон за обществените поръчки няма да промени съществено статуквото

Изтегли:dpco-the-new-public-procurement-act-amcham-bulgaria-magazine-30-04-2016.pdf (PDF, 1.39 mb)

Автор:Боян Иванов

Тема:Обществени поръчки

Публикувано в:AmCham Bulgaria Magazine

Издание:Март-Април 2016 г.

*Публикацията е на английски език. 

Електронно правосъдие в България

Изтегли:e-justice-in-bulgaria.pdf (PDF, 3.49 mb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Юридически Барометър

Издание:Брой 12, Юли-Декември 2015 г.

 

Регламентът на ЕС относно електронната идентификация и удостоверителните услуги: на път към по-сигурни интернет трансакции

Изтегли:dpco-the-eu-regulation-on-electronic-identification-and-certification-services-paving-the-way-forward-towards-more-secure-internet-transactions-07-04-2016.pdf (PDF, 173.90 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Свилена Ракшиева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:IBA European Regional Forum Newsletter

Издание:Newsletter of the International Bar Association Legal Practice Division

*Публикацията е на английски език. 

Дискусионни аспекти относно седалището на арбитража съгласно българското законодателство

Изтегли:dpco-disputable-aspects-of-the-seat-of-the-arbitratation-bg.pdf (PDF, 513.14 kb)

Автори:Цветелина Георгиева, д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

Busy Period for Legislators in Bulgaria

Изтегли:cee-legal-matters-year-3-issue-1-february-2016.pdf (PDF, 509.28 kb)

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Енергийно право

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Година 3, Издание 1, Февруари 2016 г.

*Публикацията е на английски език. 

Правен статут и право на собственост върху електронни съобщителни мрежи и електронна съобщителна инфраструктура

Автори:Бояна Милчева, Павлина Иванова

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:Издателство "Труд и право"

Издание:Декември, книга 12

Navigating Out Of Safe Harbors

Изтегли:dpco-navigating-out-of-safe-harbors-cee-legal-matters-10-2015.pdf (PDF, 955.10 kb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CEE Legal Matters

Издание:Year 2, Issue 5

* Публикацията е на английски език. 

Analysis Of Problems Related To The Admission Of The Security Measure "Distraints On Bank Accounts" By Consecutive Imposing Of Distraints

Изтегли:dpco-distraints-on-bank-accounts.pdf (PDF, 335.63 kb)

Автори:Енчо Симеонов, Цветелина Георгиева

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Martindale-Hubbell®

* Публикацията е на английски език. 

Административно право, Специална част – Курс лекции

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Административно право

Публикувано в:Издателство Сиби

Издание:2015

* Автори: Георги Димитров, Цветан Сивков, Дарина Зиновиева, Емилия Панайотова, Райна Николова, Светла Янкулова, Галина Чернева, Капка Милчева

 
 

«123»

Абониране за бюлетинClose