20 years together

Публикации

Публикации

Съдебна практика във връзка със забраната за пускане на скрити търговски съобщения

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-7:1/13

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В статията си за юлското издание на бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, разглежда имуществената санкция, наложена на Българско национално радио от Съвета за електронни медии, във връзка с нарушение на Закона за радио и телевизия чрез излъчване на скрито търговско съобщение.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Новият Закон за индустриалните паркове - добри намерения и неоходимост от допълнителна конкретика

Изтегли:industrial-parks-act-epi-digest-article.pdf (PDF, 4.59 mb)

Автори:Бояна Милчева, Кирил Томов

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:www.epi.bg

Издание:Дайджест "Собственост и право" 2021, кн. 6

Статията представя накратко унифицираната законова уредба на индустриалните паркове от създаването до развитието им, като предпоставка за бъдещо развитие на специализирания вид територия, целящо стимулиране на инвестициите в сектора. Представени са и промените в уредбата на енергийния сектор в следствие на приемането на ЗИП, както и някои основни противоречия.

Задължителни изисквания за доставчиците на платформи за споделяне на видео клипове са вече в сила в България

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-6:1/20

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

С втората си статия за юнското издание на бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов,  напомня накратко за влизането в сила на задължителните изисквания за доставчиците на платформи за споделяне на видео клипове.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Консолидацията на местния телекомуникационен и медиен пазар продължава

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-6:1/21

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В първата си статия за юнското издание на бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, разглежда накратко последните придобивания на българския пазар на телекомуникационни услуги, затвърждаващи тенденцията за консолидация на пазара.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Нови разпоредби, засягащи медийния сектор

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-5:1/23

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите в регулацията на българския медиен сектор, въведени с новия Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и с измененията на Закона за електронните съобщения.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Съгласието като правно основание за обработването на лични данни

Изтегли:m-zahariev-the-consent-as-a-legal-ground-for-personal-data-processing.pdf (PDF, 1.01 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Информационна грамотност & интелектуална собственост: Модерни научни и практически предизвикателства

Съгласно Регламент 2016/679 (GDPR) съгласието е едно от възможните правни основания за обработване на лични данни. Съгласието е поставено на първо място сред условията, позволяващи обработването на лични данни. Настоящото изложение има за цел да анализира същността на съгласието като основание за обработването на лични данни. Изследването проследява появата на съгласието като основание за обработване в исторически план – включването му в национални актове за защита на личните данни и актове на правото на ЕС. Изследвани са въпросите: Какви особености разкрива съгласието и какви изисквания трябва да са спазени, за да бъде валидно съгласието съгласно GDPR? Ползва ли се съгласието с някакво йерархическо предимство спрямо останалите правни основания за обработването на лични данни? Има ли случаи, в които съгласието не е подходящо правно основание и защо? Какви възможности дава съгласието за преодоляване на някои от изричните забрани на GDPR – напр. при автоматизираното вземане на индивидуални решения или при трансфер на лични данни в трети държави извън Европейския съюз? Какво са възможностите на съгласието съгласно българските национални правила, регламентирани в Закона за защита на личните данни? Настоящото изложение дава отговор на поставените въпроси в светлината на европейската и национална практика по прилагане на правилата за защита на личните данни, включително чрез анализ на практиката на националния надзорен орган по защита на данните - Комисията за защита на личните данни.

Комисията за защита на конкуренцията одобрява придобивания от голямо значение за местните пазари на медии, телекомуникации и вестници

Автори:Никола Стойчев, Кристиян Иванов

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-3:1/4

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите и значимите придобивания на местните медиен, телеком и вестникарски пазар.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Новите правила в Закона за електронната търговия относно доставчиците на посреднически онлайн услуги и доставчиците на онлайн търсачки

Изтегли:zahariev-m-novite-pravila-v-zakona-za-elektronnata-targoviia-otnosno-dostavchicite-na-posrednicheski-onlain-uslugi-i-dostavchicite-na-onlain-tarsachki.pdf (PDF, 514.20 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021 г., кн. 03, стр. 31

В бр. 96 от 10.11.2020 г. на „Държавен вестник“ бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за електронната търговия (ЗИДЗЕТ). Както се посочва в мотивите към проекта на ЗИДЗЕТ, с измененията се цели осигуряването на „адекватно и ефективно прилагане“ на Регламент (ЕС) 2019/1150 на Европейския парламент и на Съвета от 20.06.2019 г. за насърчаване на справедливост и прозрачност за бизнес ползвателите на посреднически онлайн услуги. За целта на национално ниво се установяват правилата и мерките, приложими при нарушаване на разпоредбите на Регламента. Този анализ разяснява в какво се състоят измененията в Закона за електронната търговия и какво налага тяхното въвеждане.

Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение

Изтегли:austrian-yearbook-on-international-arbitration-2021.pdf (PDF, 2.87 mb)

Автори:Пенчо Станчев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2021

За втора поредна година експери в областта на арбитража от DPC бяха да пишат в Австрийкия годишник по международен арбитраж (Austrian Yearbook on International Arbitration). Адв. Пенчо Станчев и д-р Мартин Захариев работиха по българската част от главата "Юрисдикционни въпроси и арбитраж - международно сравнение" от Австрийки годишник по международен арбитраж 2021 г. с автори Геролд Цайлер и Адрияна Мишович.

*Публикацията е на английски език.

Международна компетентност по производства, свързани с нарушения на общия регламент за защита на данните

Изтегли:international-competence-in-proceedings-related-to-infringements-of-gdpr.pdf (PDF, 443.98 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Международна политика, год. XVI, брой 1

Издание:Издание на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Правно-исторически факултет Благоевград, 2020

На 25 май 2018 г. започна да се прилага Регламент 2016/679 (Общ регламент за защита на данните, ОРЗД / Регламентът). Регламентът въведе унифициран режим за защита на личните данни в рамките на Европейския съюз, доразвивайки съществуващите национални правила в тази материя, приети от държавите членки при транспониране на изискванията на предхождащата го Директива 95/46. Сред амбициозните цели на европейския законодател с приемането на ОРЗД е осигуряването на контрол на физическите лица върху собствените им лични данни и засилването на правната и практическа сигурност за физическите лица, икономическите оператори и публичните органи. Едно от средствата за постигане на това е разширяването на обхвата на някои съществуващи права на субектите на данни при обработването на личните им данни, уреждането на нови, непознати до този момент права, както и регламентирането на реципрочни задължения на субектите, обработващи лични данни – администратори и обработващи лични данни. Наред с това ОРЗД въведе конкретни правила относно средствата за правна защита на субектите, в случай че изискванията на Регламента за обработването на личните им данни бъдат нарушени. Това изследване има за цел да анализира правилата за определяне на международна компетентност по производства, свързани с нарушения на правилата на ОРЗД. Разгледани са различните средства за правна защита, която ОРЗД предоставя на субектите на данни – право на подаване на жалба до надзорен орган, право на ефективна съдебна защита срещу надзорен орган и право на ефективна съдебна защита срещу администратор или обработващ лични данни и правилата за определяне на международна компетентност по посочените производства.

 

Българският медиен закон е хармонизиран с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги

Изтегли:iris-2021-2-en.pdf (PDF, 2.28 mb)

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-2

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В последната си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория адв. Никола Стойчев, с активното съдействие на адв. Кристиян Иванов, предлага кратък обзор на новостите, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закон за радиото и телевизията, транспониращ Директива (ЕС) 2018/1808, по-известна като Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

За електронните документи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-elektronnite-dokumenti-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 522.82 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2021, кн. 01, стр. 24

В последното десетилетие се наблюдава постоянна тенденция към дигитализация на множество традиционни процеси в бизнес организациите. Тази тенденция драматично се ускори в последните месеци поради въведените противоепидемични мерки срещу пандемията от COVID-19, които доведоха до масовото въвеждане на работа от разстояние (когато това е възможно), провеждането на бизнес срещи, преговори и сключване на договори от разстояние и много други. Може би най-същественият от тези процеси е документооборотът на организацията, т. е. създаването, подписването, обмена и съхранението на документация както вътре в организацията (напр. документи, създавани във връзка с работния процес), така и вън от нея (напр. документи, касаещи отношенията с доставчици, контрагенти, бизнес партньори и потенциални такива). С навлизането на понятия като договор, сключен от разстояние, електронно изявление (е-изявление), електронен документ (е-документ) и електронен подпис (е-подпис) обаче възникват и множество въпроси, както и опасения, че новото дигитално битие на документите не е в състояние да гарантира интересите на правните субекти по същия начин, както старомодния хартиен документ. Настоящият анализ има за цел да изследва въпросите за правната стойност и значението на е-документите в контекста на търговските и гражданските правоотношения.

Законодателни предложения за насърчаване на местната филмова индустрия, включително възстановяване на 25% от допустимите разходи за подпомагане на продукциите

Автор:Никола Стойчев

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:IRIS 2021-1

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

Във втората си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира проекта за изменение на Закона за филмовата индустрия, предвиждащ множество стимули за насърчаване на местната филмова индустрия, включително схема за възстановяване на 25% от допустимите разходи, извършени от чуждестранните филмови продуценти в България за производство на аудиовизуални произведения в съответствие с Регламент (ЕС) № 651/2014.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

 

Европейското конкурентно право и цифровата икономика: защита на свободната и лоялна конкуренция в ерата на технологичната (р)еволюция

Автор:Донка Стоянова

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:XXIX конгрес на FIDE в Хага, 2020 Конгресни публикации, том 3

Докладите от двадесет и деветия конгрес на FIDE (Международна федерация за европейско право) в Хага през 2020 г. са публикувани в четири тома. Тази книга (том 3) съдържа докладите на главните докладчици (Николас Пети и Питер Ван Клейненбройгел), институционалния докладчик (Томас Крамлер) и националните докладчици по тема 3: Европейско конкурентно право и цифрова икономика: Защита на свободната и лоялна конкуренция в ерата на технологичната (р)еволюция. Националният докладчик за България е адв. Донка Стоянова - изтъкнат експерт в областта на конкурентното право и старши адвокат в Димитров, Петров и Ко.

*Публикацията е на английски език.

Някои разяснения относно издаването на квалифицирани електронни подписи за сметка на работодателя

Изтегли:zahariev-m-niakoi-raziasneniia-otnosno-izdavaneto-na-kep-za-smetka-na-rabotodatelia.pdf (PDF, 236.74 kb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В ситуацията на пандемия и масово преместване на офиса вкъщи, квалифицираният електронен подпис (КЕП) се превърна в инструмент, без който много хора не биха могли да изпълняват служебните си задължения. Д-р Мартин Захариев предлага някои полезни разяснения на работодателите във връзка с издаването на КЕП на техните служители.

Комисията за защита на конкуренцията счита, че предложенията за изменение на Закона за радиото и телевизията биха ограничили конкуренцията

Изтегли:iris-2020-10-en.pdf (PDF, 2.15 mb)

Автор:Никола Стойчев

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:IRIS 2020-10

Издание:Бюлетин на Европейската аудиовизуална обсерватория

В първата си статия за бюлетина на Европейската аудиовизуална обсерватория, в който беше поканен да публикува регулярно, адв. Никола Стойчев, със съдействието на Кристиян Иванов, резюмира решението на Комисията за защита на конкуренцията, гласящо че въвеждането на квоти за българската музика чрез изменение в Закона за радиото и телевизията, ще доведе до ограничаване на  конкуренцията в сектора.

*Тази публикация е достъпна на английски, немски и френски език.

ДОПУСТИМО ЛИ Е ТЕСТВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ ЗА COVID-19 ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ?

Изтегли:krusteva-d-zahariev-m-are-employers-allowed-to-test-their-employees-for-covid-19.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:www.tita.bg

Тревожното и все по-динамично увеличение на броя заболели от COVID-19 през последните няколко седмици поставя с все по-голяма острота темата за това какви мерки могат да се предприемат, за да се ограничи разпространението на заразата на работното място. Може ли да се организира тестване на служителите за COVID-19? Може ли това да бъде въведено като задължително изискване от работодателя? Може ли да се съобщава на колектива, ако се установи случай на болен служител? Може ли работодателите да издирват контактни лица сред трудовия колектив? Подобни мерки влизат ли в противоречие с правилата за защита на личните данни или с други изисквания? Настоящият анализ се опитва да даде някои полезни насоки във връзка с тези въпроси.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ КАТО СТАНДАРТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Изтегли:zahariev-m-principles-of-personal-data-processing-nature-and-significance-as-a-standard-for-personal-data-protection-01-11-2020.pdf (PDF, 6.23 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:ОБЩЕСТВОТО НА ЗНАНИЕТО И ХУМАНИЗМЪТ НА ХХІ ВЕК - ХVIII национална научна конференция с международно участие София, 1 – 2 ноември 2020 г.

Резюме: Настоящият анализ има за цел да изясни същността на принципите на обработване на лични данни (Принципите). За постигане на дефинираната цел са изпълнени следните задачи: (1) анализирани са появата и еволюцията на Принципите в исторически план; (2) изяснени са тяхното съдържание и практическо значение; (3) направено е разграничение между Принципите и понятието за правен принцип; (4) направен е сравнителноправен анализ със законодателствата на други държави, като Закона за поверителност на потребителите в Калифорния. В резултат на проведеното изследване се обосновава тезата, че Принципите имат характер на правни норми с общо значение и са се утвърдили като своеобразен стандарт за защита на личните данни.

За видовете електронни подписи и практическото им приложение в съвременните бизнес отношения

Изтегли:vasileva-r-zahariev-m-za-vidovete-elektronni-podpisi-i-prakticheskoto-im-prilojenie-v-savremennite-biznes-otnosheniia.pdf (PDF, 541.35 kb)

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Росица Василева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2020, кн.11, стр. 34

Пандемията от COVID-19 съществено ускори дигитализацията във всички сфери на обществения живот. Много компании се наложи почти без никаква подготовка да преминат към дистанционна форма на работа, да ограничат физическите си срещи с настоящи и потенциални контрагенти и изцяло или частично да преминат към електронен документооборот. С голяма острота се поставиха въпросите как може да се подписва дистанционно, така че да не се блокират различните бизнес процеси в организациите и в същото време да се постигне определено ниво на правна сигурност, което да гарантира правата и интересите на подписващите дистанционно. И макар правната рамка на електронния документ и електронния подпис да не е нова, а да действа в България и ЕС от години, тя се оказа недостатъчно позната и ясна за голяма част от компаниите. Това е основният мотив за настоящия анализ, който има за цел да изследва различните възможности за електронно подписване на документи в рамките на обичайната дейност на частноправните субекти.

 

В опит за противодействие на втората вълна от случаи на COVID в цяла Европа: ограничения и нови мерки за подпомагане на компании и служители

Автор:Росица Василева

Тема:Трудово и осигурително право

Публикувано в:https://www.meritas.org/

Европа се изправя пред надигащата се втора Covid вълна с редица нови ограничения и блокади. Росица Василева и колегите й от европейската група по трудово право на Meritas правят полезен обзор на тези ограничения, както и на съответните мерки за подпомагане, обхващащ 14 страни.  

*Публикацията е на английски език.

Прилагане на GDPR - България

Автори:Доц. д-р Мартин Захариев, Радослава Макшутова

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Lexxion

Издание:European Data Protection Law Review 3/2020

Почти две години и половина след влизането в сила на GDPR много неща са се променили. Най-важното е, че осведомеността по всякакви въпроси, свързани със защитата на данни, се е увеличила драстично както сред компаниите, така и сред гражданите. Вижте какво се случи през този период в България (основните законодателни промени и най-интересните случаи от практиката) в последния доклад на нашите експери д-р Мартин Захариев и Радослава Макшутова.

Правна същност на домейн имената

Изтегли:zahariev-m-krasteva-d-pravna-sashtnost-na-domein-imenata.pdf (PDF, 3.68 mb)

Автори:Десислава Кръстева, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ и интелектуална собственост

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство

Изтегли:enchancing-the-right-to-be-present-lex-locals-2020.pdf (PDF, 838.55 kb)

Автори:проф. д-р Георги Димитров, Радослава Макшутова

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Lex Localis

Издание:Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес

Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, се занимава с пряката нужда от обучение и вникване в промените, които ще бъдат включени в законодателството на държавите-членки на ЕС с цел транспониране на Директива (ЕС) 2016/343. PRESENT обединява партньори от 6 страни (България, Австрия, Румъния, Словакия, Кипър и Португалия) с разнообразна насоченост и богат опит. Публикациите, включени в книгата засягат множество теми, свързани с правото на лицата да присъстват в наказателния процес, както и с презумпцията за невиновност в различните държави членки. Проф. д-р Георги Димитров, който е и редактор на книгата, и Радослава Макшутова бяха част от българския екип, който допринесе към монографията със статията "Правото на лицата да присъстват в наказателния процес според българското законодтелство".

*Публикацията е на английски език.

Мисията (не)възможна: там където GDPR и търговският арбитраж се пресичат

Изтегли:martin-zahariev-austrian-yearbook-on-international-arbitration-2020.pdf (PDF, 7.09 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Издание:Austrian Yearbook on International Arbitration 2020

Програми за държаво подпомагане срещу последствията на пандемията от COVID-19 за бизнеса

Изтегли:stateaideurope.pdf (PDF, 1.81 mb)

Автор:Зоя Тодорова

Публикувано в:www.ibanet.org

Издание:IBA Closely Held and Growing Business Enterprises Committee

Този Обзор по страни на програмите за подпомагане в избрани европейски държави е изготвен от Комитета за малки и развиващи се предприятия на IBA с подкрепата на Европейския регионален форум на IBA и цели да даде възможност на адвокатите по цял свят да обслужват по-добре международните си клиенти, а също и на международните компании да разберат спецификите на националните и регионални програми, достъпни в юрисдикциите, в които осъществяват своята дейност.

*Публикацията е на английски език.

Пандемията от Covid-19: Реакциите на органите по конкуренция на пандмията от Covid-19 – публикация на IBA

Изтегли:antitrust-may-2020-covid19-matrix.pdf (PDF, 3.41 mb)

Автори:Зоя Тодорова, Росица Василева

Тема:Конкурентно право

Публикувано в:https://www.ibanet.org/COVID-19/Home.aspx

Зоя Тодорова, съдружник и Росица Василева, адвокат в „Димитров, Петров и Ко.“ (DPC) взеха участие в мащабно проучване, проведено от Антитръстовия комитет на Международната асоциация на адвокатите (IBA). Проучването, обхващащо 44 юрисдикции от цял свят, има за цел да изследва начините, по които внезапната промяна в световната реалност се отразява на антитръстовия свят, като събере в един документ компилация от реакциите на конкурентните органи на пандемията от Covid-19.

*Публикацията е на английски език.

За допустимостта на някои операции по обработване на лични данни от работодателя в условията на пандемията от COVID-19

Изтегли:on-the-admissibility-of-certain-data-processing-operations-of-the-employers-during-covid-19-pandemic.pdf (PDF, 1.45 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

В условията на извънредно положение, установено заради пандемията от COVID-19, работодателите са изправени пред много предизвикателства – от стремежа да запазят заетостта и да минимизират загубите до спазване на установените противоепидемични мерки и опазване на живота и здравето на служителите си. И макар въпросите за защита на личните данни да остават сякаш на по-заден план, същите имат своето важно практическо значение и в условията на пандемия. Д-р Мартин Захариев изследва няколко операции по обработване, свързани с противодействие на разпространението на COVID-19 на работното място, и тяхната допустимост от гледна точка на GDPR и българското законодателство.

Интелектуалната собственост по света - права и средства за защита, Глава за България

Автор:Биляна Ангелова

Тема:Право на интелектуалната собственост

Публикувано в:Thomson Reuters

Издание:World Intellectual Property Rights and Remedies, Release 2019-6

Шестото издание на тази полезна книга за професионалисти в областта на интелектуалната собственост, публикувана през декември 2019 г., включва актуализирана глава за България, подготвена от водещия експерт на DPC Биляна Ангелова. Изданието съдържа полезна информация за патенти и полезни модели, авторско право и търговски марки, промишлен дизайн, географски означения, имена на домейни и търговски тайни, като описва особеностите на българското законодателство.

Изданието е реализирано в сътрудничество с Центъра за международни правни изследвания и е на английски език.

Митът за принципната недействителност на отказа от бъдещо право. Прихващането в светлината на отказа от бъдещо право

Изтегли:m-baykushev-a-georgiev-epi-august-2019-the-myth-of-the-general-invalidity-of-the-waiver-of-future-right-set-off-in-light-with-the-waiver-of-future-rights.pdf (PDF, 8.48 mb)

Автори:Методи Байкушев, Александър Георгиев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:http://epi.bg/

Издание:Дайджест "Търговско и облигационно право", 2019, кн.8, кн.9

В българската правна теория и съдебна практика се приема, че отказът от бъдещи права е недействителен. Методи Байкушев и Александър Георгиев критично и аргументирано развенчават този мит като в тази светлина изследват някои материалноправни и процесуалноправни  проблеми на института на прихващането.

Картите "Мултиспорт" и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-article-re-multisport-and-data-protection-tita-taxes-issue-122-2019.pdf (PDF, 2.35 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:https://www.tita.bg/

Камери дебнат отвсякъде

Изтегли:ikonomist-article-re-surveillance-cameras-emil-petrov-martin-zahariev-12-2019.pdf (PDF, 2.17 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр.48

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

Арбитрируемост на спорове по договори за строителство, сключени с публични органи: Българската гледна точка

Изтегли:m-zahariev-m-baykushev-construction-arbitration-in-cee-2020-ch-06.pdf (PDF, 344.23 kb)

Автори:Методи Байкушев, Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Wolters Kluwer, Construction Arbitration in Central and Eastern Europe

*Тази публикация е на английски език

Аспекти на защита на данните посредством изкуствен интелект в търговския арбитраж

Изтегли:martin-zahariev-data-protection-aspects-of-artificial-intelligence-in-commercial-arbitration-contemporary-strategies-and-innovations-in-the-knowledge-management-ed-4-2018.pdf (PDF, 2.58 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Издателство "ЗА БУКВИТЕ – О ПИСМЕНЕХЬ"

Издание:Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието, 4/2018

*Тази публикация е на английски език

Дигиталният данък на кръстопът между икономиката и политиката

Изтегли:desislava-krusteva-cio-magazine-digital-taxation-11-2019.pdf (PDF, 3.20 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:CIO magazin

Издание:#11

Автор: Мария Динкова

Коментар: Десислава Кръстева

Световен пътеводител за защита на личните данни, Азиатско-тихоокеански регион, Европа и САЩ, Второ издание

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Meritas®

DPC е автор на раздела за България във второто издание на „Световен пътеводител за защита на личните данни”, съставено от адвокатски кантори на Meritas от цял свят. Десислава Кръстева, съдружник и ръководител на отдела по ИТ право и защита на личните данни в DPC, акцентира върху последните промени в правната рамка на България на страница 74-75.

*Публикацията е на английски език.

Коментар на адв. Христо Нихризов за телеком пазара

Изтегли:hristo-nihrizov-iconomist-magazine-ed-45-15-21-nov-2019.pdf (PDF, 591.96 kb)

Автор:Христо Нихризов

Тема:Телекомуникационно и медийно право

Публикувано в:сп. Икономист

Издание:45

Цесията и защита на личните данни

Изтегли:martin-zahariev-debt-assignment-cession-and-data-protection-tita-taxes-magazine-13-11-2019.pdf (PDF, 1.42 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:е-сп. "Данъци ТИТА"

Издание:брой 121/2019

Държавата трябва да работи за създаване на знания у гражданите как да общуват с нея онлайн

Автор:проф. д-р Георги Димитров

Тема:Защита на личните данни

Публикувано в:Правен свят

КЗК има право да се съмнява, но трябва да изследва прецизно

Автор:Зоя Тодорова

Тема:Дружествено право. Сливания и придобивания

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 42/2019

Зоя Тодорова коментира решението на Комисията за защита на конкуренцията да извърши задълбочено проучване на предложеното придобиване на бизнеса на ЧЕЗ в България от Еврохолд в контекста на насоките и практиките на ЕС по отношение на нехоризонталните сливания

ЗА РОЛИТЕ „АДМИНИСТРАТОР“ И „ОБРАБОТВАЩ“ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Изтегли:m-zahariev-on-the-roles-of-a-controller-and-a-processor-in-personal-data-processing-buditeli-2019.pdf (PDF, 2.16 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Сборник „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, 01.11.2019

BG/EN

Регламентът на ЕС относно защитата на личните данни продължава да озадачава адвокатите по арбитражни дела

Изтегли:law360-eus-data-privacy-reg-has-arbitration-attys-confused-caroline-simson-martin-zahariev.pdf (PDF, 289.30 kb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:Law360, NY, USA

Издание:www.law360.com

Автор: Каролин Симсън

Коментар: Мартин Захариев

*Публикацията е на английски език

Докато машините не са станали по-умни

Изтегли:economist-magazine-ed-35-before-the-machines-became-smarter-6-12-09-2019.pdf (PDF, 2.18 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:Бр. 35

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

GDPR Проблеми в търговския арбитраж и как да ги смекчим

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Разрешаване на спорове

Публикувано в:Kluwer Arbitration Blog

*Публикацията е на английски език

Прилагане на правилата и решенията за държавна помощ от националните съдилища. Доклад за България

Изтегли:bulgaria-study-on-the-enforcement-of-state-aide-rules-and-decisions-of-national-courts-spark-dpc.pdf (PDF, 379.83 kb)

Тема:Конкурентно право

Защита на личните данни в търговския арбитраж: В светлината на GDPR

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:LAP LAMBERT Academic Publishing

*Книгата е на английски език.

Подборът на нов персонал и защитата на личните данни

Изтегли:m-zahariev-recruitment-and-personal-data-protection-trud-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 6.39 mb)

Автор:Доц. д-р Мартин Захариев

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Labour and Law Digest, 2019, b.7

Искове и разрешаване на спорове по договорите ФИДИК

Изтегли:b-milcheva-fidic-claims-and-dispute-resolution-sobstvenost-i-pravo-july-2019.pdf (PDF, 2.30 mb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.7

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА НОВИТЕ ДОГОВОРНИ ФОРМИ НА ФИДИК

Изтегли:boyana-milcheva-epi-2019-2.pdf (PDF, 216.02 kb)

Автор:Бояна Милчева

Тема:Недвижими имоти и вещно право. Строително право

Публикувано в:http://www.epi.bg/

Издание:Дайджест "Собственост и право", 2019, b.2

Правни и практически предизвикателства пред е-търговията, свързани с изпълнението на изискванията към регистриране и отчитане на продажбите и софтуерите за управлението им

Изтегли:ordinance-no-h-18.pdf (PDF, 2.34 mb)

Автор:Десислава Кръстева

Тема:Данъчно право

Публикувано в:ТИТА

Издание:бр. 118

"Нация за хакване"

Изтегли:iconomist-article-re-nra-leakage-emil-petrov-martin-zahariev.pdf (PDF, 5.05 mb)

Тема:Право на ИКТ. Защита на личните данни

Публикувано в:сп. "Икономист"

Издание:бр. 29

Автор: Емил Петров

Коментар: Мартин Захариев

 

«12345»

Абониране за бюлетинClose